TreningStudio AS | Situasjonsanalyse og Markedsstrategi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

TreningStudio AS | Situasjonsanalyse og Markedsstrategi

Her har du en besvarelse på en heldagsprøve i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Oppgaven dreier om TreningStudio AS og tar for seg en forretningside, situasjonsanalyse og markedsstrategi.

Oppgaven svarer blant annet på dette spørsmålet:

Foreslå en videreutvikling av forretningsideen til TreningStudio AS

Lærers kommentar

Det manglet noen få kommentarer til økonomi-delen.

Innhold

Foreslå en videreutvikling av forretningsideen til TreningStudio AS
- Konklusjon
Kom med forslag til en egnet markedsstrategi for TreningStudio AS
- Pris
- Produkt
- Påvirkning
- Plass – distribusjon
- Personalet
- Anbefaling
Drøft hvilke elementer bedriften må ta hensyn til når de skal gjennomføre en organisasjonsutvikling, og vurder og forslå tiltak for hvordan organisasjonen til TreningStudio AS bør videreutvikles. Sett opp et organisasjonskart før og etter at tiltakene er gjennomført.
- TILTAK
- FØR
- ETTER
- Legg frem forslag til driftsplan for 2016

Utdrag

Foreslå en videreutvikling av forretningsideen til TreningStudio AS
a)
Å videreutvikle en forretningside betyr å bruke ulike verktøy og modeller for å
TreningStudio AS har aldri hatt en definert forretningside, men vi har med daglig leder konkludert med at TreningStudio driver sitt treningssenter med en slik forretningside:
«TreningStudio AS tilbyr folk flest et treningssenter nære byen.»
For å kunne foreta en vurdering av situasjonen er det lurt å gjennomføre en situasjonsanalyse. I en situasjonsanalyse kartlegges interne faktorer som bedriften kan gjøre noe med (et eksempel er at ledelsen mangler kompetanse), og samtidig studeres eksterne faktorer, som bedriften ikke kan påvirke, men fortsatt påvirker den daglige driften (et eksempel er at det er mange konkurrenter i nærmiljøet).

Situasjonsanalysen hat gitt oss en oversikt over sterke og svake sider internt og hvilke muligheter og trusler TreningStudio AS står ovenfor eksternt. For å se nærmere på de forholdene vi avdekket i situasjonsanalysen, har vi gjennomført ulike markedsundersøkelser. En markedsundersøkelse går ut på å samle data. Siden TreningStudio sitt marked i hovedsak er nærmiljøet, satset vi på en feltundersøkelse.

...

Kom med forslag til en egnet markedsstrategi for TreningStudio AS
b)
Markedsstrategi er et begrep som beskriver de konkurransemidlene en bedrift setter i verk for å nå sine mål. Etter at markedsmålene er bestemt, er neste trinn å planlegge hvordan en skal nå målene. Veien til målet består av ulike valg. Først og fremst gjelder det hvilket marked en skal satse på. Deretter bør en ta stilling til hvilke konkurransemidler en skal bruke.

...

Drøft hvilke elementer bedriften må ta hensyn til når de skal gjennomføre en organisasjonsutvikling, og vurder og forslå tiltak for hvordan organisasjonen til TreningStudio AS bør videreutvikles. Sett opp et organisasjonskart før og etter at tiltakene er gjennomført.
c)
En organisasjon er et middel for å nå et mål. Private bedrifter etableres ut fra et ønske om å gå med overskudd og skape sikre arbeidsplasser. En bedrift kan vi derfor se på som er organisasjon siden den består av mennesker som samhandler med hverandre for å nå bestemte mål. Det kan oppstå endringer i driften enten på grunna av eksterne faktorer eller indre faktorer, som kan påvirke både forretningsideen og foretaksformen. Slike endringer kan by på utfordringer for bedriften som en organisasjon. For å forklare hva organisasjonsutvikling/bedriftsutvikling handler om, kan vi bruke en modell, Leavits diamant. Den sier at elementene; mål, struktur, teknologi og mennesker henger sammen, og de påvirker hverandre gjensidig. Modellen sier også at en bedrift er avhengig av omgivelsene. Disse elementene må en bedrift ta hensyn til... Kjøp tilgang for å lese mer

TreningStudio AS | Situasjonsanalyse og Markedsstrategi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 08.05.2016
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa