Er du hva du spiser? | Kommunikasjon og kultur 3 | Eksamen vår 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 6
  • 6
  • 2816
  • PDF

Er du hva du spiser? | Kommunikasjon og kultur 3 | Eksamen vår 2014

Dette er Studienetts besvarelse på eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 våren 2014. Her får du utmerket hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer. I besvarelsen tar vi for oss samtlige av eksamenssettets oppgaver:

1) Oppgave 1 handler om mat og identitet. Her drøfter vi hvordan kommunikasjon om mat skaper og opprettholder sosiale relasjoner preget av solidaritet og makt, nærhet og avstand.
2) I oppgave 2 analyserer vi de underliggende kulturelle verdiene i emballasjen til Tines melkekartong ”Styrk”. Dette gjør vi ved å se på hvordan emballasjen kommuniserer verbalt og ikke-verbalt og ved å bruke relevant kommunikasjonsteori.

Innhold

Oppgave 1: Mat og identitet. Ta utgangspunkt i sitatet og drøft hvordan kommunikasjon om mat skaper og opprettholder sosiale relasjoner preget av solidaritet og makt, nærhet og avstand.

Oppgave 2: Styrk – melkekartong Se vedlegget med bilder av en melkekartong. Emballasjen kommuniserer både verbalt og ikke-verbalt. Bruk relevant kommunikasjonsteori til å analysere de underliggende kulturelle verdiene i teksten.

Utdrag

Innledning
Er du hva du spiser, eller spiser du hva du er? I denne oppgaven vil jeg drøfte hvordan kommunikasjon om mat skaper og opprettholder sosiale relasjoner preget av solidaritet og makt, nærhet og avstand. Jeg bruker perspektiver fra sosiologene Georg Simmel, Erving Goffman og Pierre Bourdieu til å drøfte dette. Simmel legger vekt på matens sosiale karakter. Goffman kan brukes til å forstå mat som en måte å kommunisere hvem man vil være (”du er hva du spiser”), mens Bourdieu ser mat og forbruk som uttrykk for sosial posisjon (”du spiser hva du er”) og en måte å markere avstand fra andre.

Måltidet som sosial møteplass
Den tyske sosiologen Georg Simmel beskriver måltidet som selve urformen for det sosiale. I måltidet forenes det mest allmenne (behovet for mat) med det mest individuelle (ingen kan spise maten for deg) (Fürst 1996). Mat, som sosialt fenomen, har en evne til å skape forbindelser og relasjoner. For mange familier utgjør frokosten og særlig middagen dagens sosiale møtepunkt; det er her familien møtes for å snakke om løst og fast, vær og vind. Lunsjen er arbeidsplassens, skolens og...
---
Innledning
Vedlegget inneholder bilder av melkekartongen ”Styrk”, et sunnere melkeprodukt fra produsenten Tine. Oppgaven dreier seg om å analysere de underliggende kulturelle verdiene i teksten ved å se på hvordan emballasjen kommuniserer verbalt og ikke-verbalt. Innledningsvis vil jeg definere begrepene kulturelle verdier og verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Når det gjelder hvilke kulturelle verdier som kommuniseres, vil jeg først og fremst fokusere på sunnhet og sammenkjedingen av sunnhet og norskhet.

Kulturelle verdier, verbal og ikke-verbal kommunikasjon
Verdier er et mye brukt honnørord i dagens samfunn. En verdi er kvaliteten ved noe, noe som vi betrakter som godt for oss. Den russiske filosofen Ayn Rand definerer begrepet slik: ”Verdier er det man arbeider for å oppnå og/eller beholde” (Kunnskapssenteret). Verdier er altså det vi oppfatter som viktige rettesnorer i livene våre, noe vi etterstreber. Kulturelle verdier er dermed viktige idealer innenfor en spesifikk kultur.
Verbal kommunikasjon er kort sagt kommunikasjon der man bruker ord eller tale. Ikke-verbal kommunikasjon er følgelig kommunikasjon der man ikke bruker ord eller tale. Eksempler på ikke-verbal kommunikasjon kan være kroppsspråk, musikk, klær og bilder.

Sunnhet som kulturell verdi
For å gi en meningsfull analyse av hvordan emballasjen kommuniserer kulturelle verdier, kan det være lurt å si noe om konteksten (sammenhengen) emballasjen inngår i. Som nevnt er Tine Styrk et sunnere melkeprodukt, eller i Tines egne ord: ”EN SMART MELK – helt uten fett”. Hensikten er først og... Kjøp tilgang for å lese mer

Er du hva du spiser? | Kommunikasjon og kultur 3 | Eksamen vår 2014

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.