Sosialkunnskap | Eksamen våren 2013 | Innvandring & Velferd

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 7
 • 2740
 • PDF

Eksamensoppgave: Sosialkunnskap | Eksamen våren 2013 | Innvandring & Velferd

Her finner du Studienetts besvarelse på eksamen i Sosialkunnskap våren 2013. Besvarelsen tar for seg temaene innvandring og integrering og velferdsstaten, og er utmerket som hjelp til dine eksamensforberedelser. I dette løsningsforslaget besvarer vi samtlige av eksamenssettets oppgaver:

1) Oppgave 1 dreier seg om hvordan ulike årsaker til innvandring påvirker integreringen i arbeids- og samfunnsliv.
2) I oppgave 2 drøfter og vurderer vi ulike politiske løsninger på utfordringene som velferdsstaten står ovenfor.

Innhold

1. Årsaker til innvandring kan påvirke i hvilken grad innvandrere blir godt integrert i norsk arbeids- og samfunnsliv. Gjør greie for hvordan ulike årsaker til innvandring påvirker integreringen. Figuren under kan være til hjelp.

2. Kravene til velferdsstaten øker stadig. Vi ønsker for eksempel enerom på sykehjem, bedre helsetjenester og bedre skole. Samtidig blir det gradvis flere som lever av trygdeytelser. Det er ulike syn på hvordan vi skal møte forventningene til velferdsstaten i framtida. Du skal drøfte og vurdere ulike politiske løsninger på utfordringene i velferdsstaten.

Utdrag

Oppgaven dreier seg om å gjøre greie for hvordan ulike årsaker til innvandring påvirker integreringen i arbeids- og samfunnsliv. For å svare på dette, vil jeg først si noe om hva som menes med begrepene innvandring, innvandrere og integrering. Deretter vil jeg drøfte hvordan ulike årsaker til innvandring påvirker integreringen. Jeg vil legge vekt på arbeidsinnvandring og flukt og asyl.

Innvandring og integrering
Innvandring defineres av Store norske leksikon som ”innflytting av utlendinger til et land eller en stat hvor de tar varig opphold”. Det handler altså om at mennesker fra andre land kommer til Norge for å bosette seg. Statistisk sentralbyrå definerer innvandrere som ”personer født i utlandet av to utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre”. Det skilles mellom første- og annengenerasjonsinnvandrere. Førstegenerasjonsinnvandrere er født i utlandet og har selv innvandret til Norge, mens annengenerasjonsinnvandrere er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet.

Integrering handler om å inkludere individer og grupper (for eksempel etniske grupper) på like vilkår i samfunnet eller på ulike samfunnsområder, for eksempel utdanningssystem, arbeidsliv eller boligmarked. Det handler om at alle skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet.

Årsaker til innvandring
Det finnes mange årsaker til at folk velger å forlate hjemlandet sitt for å komme til Norge. Innvandrere kommer for å jobbe, studere, de kommer som flyktninger og...
---
Innledning
Velferdsstaten står ovenfor store utfordringer i fremtiden. I denne oppgaven skal jeg drøfte og vurdere ulike politiske løsninger på utfordringene i velferdsstaten. Først vil jeg si noe om hva som kjennetegner den norske velferdsstaten. Følgende vil jeg skissere kort hvilke utfordringer velferdsstaten står ovenfor. Dernest kommer jeg inn på ulike politiske løsninger til disse utfordringene. Jeg vil legge vekt på privatisering, økte skatter og avgifter, reformer og økt innvandring.

Den norske velferdsstaten
En velferdsstat har som mål å garantere velferden til samfunnets medlemmer fra vugge til grav. Det innebærer at det offentlige garanterer samfunnsmedlemmer hjelp dersom de får helseproblemer, er i sosial nød eller taper inntekt (på grunn av arbeidsledighet, sykdom eller alderdom). Velferdsstaten tilbyr en rekke offentlige ordninger som skal bidra til økt velferd for folk flest. Blant de viktigste er alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd, helse- og omsorgstjenester (sykehus, aldershjem), gratis utdanning, barnetrygd og barnehager. Velferdsstaten finansieres først og fremst gjennom et høyt skatte- og avgiftsnivå. Finansielt er velferdsstaten helt avhengig av at flest mulig jobber og betaler skatt, samtidig som at færrest mulig mottar statlige overføringer og trygd.

Velferdsstaten bygger på noen viktige prinsipper. Det mest sentrale prinsippet for den norske velferdsstaten er universalisme. Det betyr at velferdsordningene skal gjelde alle samfunnsborgere, uavhengig av kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn, yrke osv. Et annet viktig prinsipp er... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosialkunnskap | Eksamen våren 2013 | Innvandring & Velferd

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 30.11.2016
  Veldig fin og ryddig eksamensbesvarelse.
 • 24.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  noe alle som har eksamen i sosk trenger
 • 20.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noe for alle som har eksamen i SK =D
 • 19.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utmerket besvarelse!

Brukere som har lastet ned Sosialkunnskap | Eksamen våren 2013 | Innvandring & Velferd, har også lastet ned