Sosiale medier påvirkning på studenter | Metodeoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sosiale medier påvirkning på studenter | Metodeoppgave

Dette er en metodeoppgave i Sosiologi og sosialantropologi vedrørende sosiale mediers påvirkning på studenter. Oppgaven begynner med å forklare begrepet metode, både kvalitativ og kvantitativ. Dernest beskrives utførelsen av en undersøkelse rettet mot studenter på høyere utdanning. Undersøkelsen ble utført ved bruk av kvalitativ metode og hensikten var å undersøke hvilken rolle sosiale medier har i studenters hverdag.

Utdrag

Kunnskap om samfunnsoppfatninger, teorier og metode er en særdeles viktig del av samfunnsfagene. Dette er fordi man må ha kjennskap til hvordan man tenker om det samfunnet vi lever i. det påvirker vår måte å undersøke den sosiale virkeligheten på.
I denne oppgaven vil vi først generelt forklare ordet metode, før vi går videre i dybden i oppgaven.

Ordet metode i sammenheng med dette faget, kan kort defineres som «Veien mot målet». Hvor veien er hvordan du kommer frem til svaret på problemstillingen din og målet er svaret på problemstillingen. Ved å bruke metode får vi kunnskap om samfunnet og individet og deres tankegang. Metode kan på elementært hvis sett på som det verktøyet en bruker for å samle inn empirien, for eksempel spørreundersøkelse eller intervju.
Metode kan deles inn i naturfaglig og samfunnsfaglig. Naturfaglig metode også kalt vitenskapelig, går ut på å gjøre noe på, en fremgangsmåte. Det vil si en rapport som inneholder en hypotese som senere blir besvart. Det kan inneholder alt fra fakta til feilkilder.

Den samfunnsfaglige metoden, går ut på tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi, sosial atferd og sosiale systemer. Det dreier seg også om hvordan samfunnsforskeren innenheter kunnskap om samfunnet. Den samfunnsfaglige metoden kan deles i to, altså i kvantitativ og kvalitativ.
Kvantitativ metode vil for eksempel gi opplysninger om et stort antall personer. Typisk kvalitative undersøkelser er telefonintervju, spørreskjema i posten eller korte personlige intervjuer på gata.

...

Jeg har valgt et tema som er relevant for dagens samfunn og læringsmiljø. Jeg har valgt å se hvordan sosiale medier påvirker studenter gjennom studiene. Grunnen til det er at jeg vil se hvor vidt sosiale medier påvirker sluttresultatet av studiene, er det slikt at man er for knyttet til sosiale medier eller prioriteres læringen. Dagens studenter er veldig påvirket av ny teknologi og sosiale medier for å holde seg oppdatert. Jeg vil se på hva slags fordeler og ulemper en kan oppnå gjennom teknologi. Jeg vil fokusere på hvordan en selv ser på sosiale medier, som en ulempe eller fordel. Jeg vil vite om en selv prioritere sosiale medier ovenfor studier eller dette samfunn skapt. Deretter kom jeg opp med en problemstilling som passet til tema hvilken rolle har sosiale medier i hverdagen til studenter? Enhetene vi valgte var studenter som tok høyere utdanning. Grunnen til dette var for å få mer seriøse og pålitelige svar, istedenfor å kanskje få mer umodne svar fra ungdoms- og videregåendeskoleelever. Definisjonen av sosiale medier er: «Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger til rette for mange-til-mange-kommunikasjon og hvor innholdet i stor grad skapes av brukerne selv.», men fordi denne definisjonen kanskje ikke var like kjent for alle valgte vi å spørre alle enhetene hva sosiale medier var slik at de selv fikk komme med en definisjon og deretter kunne forholde seg til den videre i intervjuet... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale medier påvirkning på studenter | Metodeoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.