Sosiale avvik | Hva er kultur? | Spørsmål og svar fra boken Mangfold

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 11
  • 2846
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Sosiale avvik | Hva er kultur? | Spørsmål og svar fra boken Mangfold

Spørsmål og svar som handler om sosiale avvik og kultur. Her vil du finne svar på repetisjonsoppgavene i kapittel 5 og kapittel 6 i læreboken "Mangfold". Spørsmålene og svarene beskriver blant annet hva sosiale avvik er og hva som menes med kultur.

Innhold

Repetisjon Kapittel 5

1. Hva er sosiale avvik?
2. Gi eksempler på ulike betydninger av begrepet avvik.
3. Forklare hvorfor være uklare grenser overfor avvik.
4. Gi eksempler på negative og positive avvik.
5. Hva er kriminalitet?
6. Hvem vedtar lovene?
7. Hva er strafferamme?
8. Hva er forskjellen på forbrytelse og forseelse?
9. Hva mener vi med tradisjonell kriminalitet og moderne kriminalitet?
10. Gi eksempler på ulike former for kriminalitet?
11. Hva er økonomisk kriminalitet?
12. Hva er organisert kriminalitet?
13. Hva er mørketall?
14. Gi eksempler på faktorer som har betydning for anmelder et lovbrudd.
15. Forklar forskjellen på individmodellen og samfunnsmodellen?
16. Beskrive med stikkord stemplingsteorien, mulighetsteorien og teorien om kriminelle subkulturer.
17. Hva er konfliktråd?
18. Påtaleunnlatelse blir betrakte som den mildeste reaksjonsformen. Hvorfor?
19. Hva er forskjellen på betinget fengsel og ubetinget fengsel?
20. Hva er tilbakefall?
21. Hva er forskjellen på tingrett og lagmannsretten?
22. Hva er lekdommere?
23. Hva er Høyesterett?
24. Hva er tilståelsesdom?
25. Hvorfor straffer vi?

Repetisjon Kapittel 6

1. Hva er kultur?
2. Forklar hva vi mener med etnisitet.
3. Forklar forskjellen på etnosentrisme og kulturrelativisme.
4. Hva mener vi med invidualisme?
5. Hva er forskjellen på egosentrisk og sosiosentrisk personoppfatning?
6. Hva betyr sekularisering?
7. Hva er globalisering?
8. Sosiologen Hans Erik Næss har lansert begrepet «californisering». Hva ligger i dette begrepet?
9. Hva ligger i begrepet kreolisering?
10. Gi eksempler på hva som kjennetegner patrilineære samfunn.
11. Gi eksempler på hva som kjennetegner matrilineære samfunn.
12. Hva er polygyni?
13. Hva vil det si at Norge er relativt homogent land?
14. Gi eksempler på endringer i den samiske kulturen.
15. Hva ligger begrepet «flerkulturelt samfunn»?
16. Hvordan definerer Statisk sentralbyrå (SSB) begrepet innvandrerbakgrunn?
17. Forklar forskjellen på integrering, assimilering og segregering.
18. Hva innebar den assimileringsstrategien som norske myndigheter brukte overfor samene?

Utdrag

langt høyere enn gjennomsnittet, blir statistisk sett en avviker.
3. Forklare hvorfor være uklare grenser overfor avvik.
Utfordringen knytter seg til fastsettelse av hva som skal defineres som normalt og hva som er unormalt. Avvik er definer som brudd på normer i et system, men dersom selve normen er uklare eller skiftende, vil også vurdering av hva som er avvik være tilsvarende uklare og skiftende. Avstanden fra normen kan da bli større før det tolkes som et avvik. Ikke alle brudd på lovverket blir oppfattet like alvorlig, selv om et hver brudd kan sees på som avvik. Likevel vil ikke enhver som bryte lovverket blir tolket som en avviker. Med et slikt utgangspunkt er en som avviker fra normen først en avviker når vedkommende blir stemplet som en avviker, og ikke når han faktisk avviker fra normen. I Norge vedtar Stortinget lover som setter klare grenser for handlinger samfunnet mener er uakseptable. Kriminalitet er negative avvik i forhold til loven. Likevel kan definisjon av avviker varier over tid. Eksempel på dette er homofili. Fra ti 1972 var homofili behandler som lovbrudd og ble straffet. I dag er det forbudt å diskriminere homofile. Likevel finnes det grupper i samfunnet som mener at homofili er avvik... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosiale avvik | Hva er kultur? | Spørsmål og svar fra boken Mangfold

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.