Sosial utvikling fra et psykologisk perspektiv

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 1
  • 6
  • 5
  • 1005
  • PDF

Sosial utvikling fra et psykologisk perspektiv

I denne oppgaven kan du lese om sosial utvikling fra et psykologisk perspektiv.

Teksten er oppbygget av 2 deler, hvor del 1 inneholder teori om sosial utvikling på grunnlag av Erikson og Piagets utviklingsteorier. Denne delen diskuterer det aktuelle temaet omkring hvordan de sosiale forventningene som skapes av rollekonflikten i ungdomsfasen, kan føre til store mentale lidelser som depresjon.

Del 2 inneholder et brev som er skrevet til en lærervikar fra en lærer med bakgrunn av Eriksons teori.

Elevens kommentar

Det kan redegjøresytterligere for Piagets teori om utvikling hvor man også kan stille de toteoriene opp mot hverandre.

Innhold

Del 1
- Introduksjon
- Problemstilling
- Teori
- Drøfting
- Konklusjon
- Litteraturliste

Del 2 - Til lærervikaren
- Litteraturliste

Utdrag

I følge humanpsykologen Erik Homburger Erikson (1902-1994) er det grunnleggende dilemmaet i ungdomstida å finne samt skape en identitet. Det er også essensielt, ifølge Erikson, at de unge i denne perioden forstår hvordan regler og normer er knyttet opp mot den rollen som dannes (Gjøsund og Huseby 2010). Det skjer store biologiske og psykiske forandringer i ungdomstida, i tillegg til at det er mange forventninger til dagens ungdom i samfunnet, noe som kan være med på å skape rollekonflikt (Ibid). Det forventes for eksempel gode skoleprestasjoner fra lærere, at man gjør husarbeid og tjener egne penger av foreldre, og at man er sosial med vennegruppa. Rollekonflikter kan skape psykiske problemer hos ungdommen, og enkelte opplever psykiske problemer i ungdomsfasen (Henriksen 2014).
I motsetning til Piaget så tilfører Erikson ungdoms, voksen og alderdommen i sine utviklingsfaser, mens Piaget ikke strekker sine utviklingsteorier ut over 12 år

...

Erik H. Erikson har delt opp den sosiale utviklinga i 8 forskjellige faser. Den femte fasen omhandler ungdomstida. I denne fasen skjer det en betydelig utvikling av sosial atferd i form av at individet nå tenker mer logisk om abstrakte situasjoner, ser prinsippet og nytten med sosiale kontakter, samt får en større forståelse for normer og regler og hvordan disse henger sammen med rollene som er tilknyttet dem. Med at individet i denne fasen blir mer opptatt av hvordan man oppfattes i andres øyne vokser også problematikken om rollekonflikt frem (Gjøsund og Huseby 2010).
Problematikken med rolleforventninger og dermed konflikt mellom disse rollene er at det kan føre til et høyere stressnivå for å takle sosiale situasjoner, og dette stressnivået kan føre til depresjon (Strømsted 2014).

...

Som vikar ser du at undervisning gjør at det blir mer merkbare forskjeller mellom barna, da de sammenliknes i diverse prestasjoner som evne til å utføre lek og aktivitet eller skolearbeid. Når eleven sammenliknes i prestasjoner dannes et grunnlag for sammenligninger. Dette barnet opplever ikke en grunnleggende form for mestringsfølelse.
Barnets lese-/skrivevansker bidrar til at barnet kan føle seg mindre verdt enn de andre barna og dermed ønsker eleven ikke å være i lek med andre barn. Når barnet er med i lek, klarer det ikke å oppfatte de grunnleggende lovene, reglene og normene fordi eleven ikke har lært eller internalisert disse lovene i sosiale interaksjoner tidligere. Disse verdiene er grunnleggende og når barnet ikke har utviklet denne... Kjøp tilgang for å lese mer

Sosial utvikling fra et psykologisk perspektiv

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.