Solprodukter AS og Peder Ås | Oppgaver i avtalerett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 6
  • 2442
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Solprodukter AS og Peder Ås | Oppgaver i avtalerett

Her har du oppgaveformuleringer fra læreboken Rettslære 2 og løsning på to forskjellige typer tvister innenfor avtalerett. Oppgave 1 handler om virksomheten Solprodukter AS som har en tvist med Magnussen & Co. Oppgave 2 handler om Peder Ås som gir sin venn, Lars, fullmakt til å kjøpe et akvarium i Aquaworld.

Utdrag

Denne oppgaven omhandler en juridisk tvist mellom partene Solprodukter AS, og Magnussen & co. Magnussen & co mener Solprodukter AS er bundet til salg av et parti bananer, mens Solprodukter nekter for dette.
Visten reiser følgende rettsspørsmål:
- Er avtalen mellom partene gyldig?
- Er solprodukter AS bundet til salget?
For at loven skal komme til anvendelse må det foreligge en avtale, og derfor et tilbud og en aksept. Da det fremkommer av faktum at solprodukter sendte et tilbud til Magnussen & co, og de svarte på tilbudet positivt, tolkes dette som å kunne regnes som to dispositive utsagn som gjør at partene har inngått en avtale. Høyesterett har tidligere lagt vekt på om utsagnene, hadde som hensikt å endre et rettsforhold, og dette er tydelig at er tilfellet i denne saken. Det fremkommer ikke av faktum, og det regnes for lite sannsynlig at det foreligger en særskilt avtale eller sedvane mellom partene som gjør at loven ikke vil komme til anvendelse, og Avtaleloven av 31. mai 1918 kap1. (heretter avtl.) vil derfor legges til grunn for videre drøftelse.
Siden solprodukter AS sier at de «ikke lenger ser seg bundet av sitt tilbud», blir det nødvendig å se om Magnussen & co har svart innenfor tidsfristen. I henhold til avtl. §4 anses aksepten som et nytt tilbud hvis den kommer for sent frem. Det vil si at hvis aksepten på tilbudet kommer frem etter tidsfristen er omme, vil aksepten regnes som et nytt tilbud. Siden det ikke fremkommer av faktum at det er en fastsatt tidsfrist på tilbudet, vil Avtl. §3 legges til grunn for drøftelse av akseptfristen.
Hvis tilbydere ikke har noen fastsatt tidsfrist og tilbudet er gjort skriftlig, må svaret komme til avsenderen innen rimelig tid. Jf. Avtl. §3.
Høyesterett har tidligere lagt disse tingene til grunn for drøftelse av rimelig tid: Rimelig tid avgjøres av en kombinasjon av forsendelsestiden av tilbudet, pluss rimelig betenkningstid og forsendelsestid av aksepten...

Denne oppgaven omhandler en juridisk tvist mellom partene Peder Ås og Aquaworld. Peder Ås mener at han ikke er bundet til kjøpet, mens butikksjefen i Aquaworld avviser dette. Oppgaven reiser følgende rettsspørsmål:
-er kjøpet av akvariet bindende?
I denne oppgaven er det snakk om et fullmaktsforhold. Peder Ås er fullmaktsgiver, Lars Holm er fullmektig, og butikksjefen i Aquaworld er medkontrahent. I denne oppgaven vil derfor avtaleloven av 31. mai 1918 2. kapittel (heretter avtl.) legges til grunn for videre drøftelse. Da Lars Holm har vist butikkmedarbeideren i Aquaworld at han har en fullmakt gjennom å vise en særskildt erklæring (fullmaktsdokumentet) til å kjøpe et akvarium, er det i dette tilfellet snakk om en frasagnsfullmakt jf. Avtl. §13.
Da Peder ås motstrider seg kjøpet av akvariet, blir... Kjøp tilgang for å lese mer

Solprodukter AS og Peder Ås | Oppgaver i avtalerett

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.