Sammendrag om risikosamfunnet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 1. år
  • Annet
  • 5
  • 28
  • 8190
  • Word2007

Sammendrag om risikosamfunnet

Dette er 27 fullstendige oppgaver med svar om risikosamfunnet. Sammendraget inneholder både tekst og illustrasjonbilder, det er svært utførlig og egner seg godt til informasjonssøkning til f.eks. samfunnsfag.

Lærers kommentar

Læreren hjalp meg med å svare på disse oppgavene.

Utdrag

1. Hva er risiko? Redegjør for ulike tilnærminger til begrepet

¥ Risiko handler om fremtiden:
Ð sannsynligheten for at noe skal skje
Ð og mulige konsekvenser av det som kan skje
¥ Ingen kan vite nøyaktig hva som kan skje eller når det kan skje
¥ Eksperter kan ikke bevise at noe ikke vil skje
¥ Risiko kan også være positivt, eks. Lotteri

1. Risiko er en sannsynlighet for en hendelse som kan oppstå og ha konsekvenser for målet som er satt. (sannsynlighet * konsekvens). (NOU)
2. Risiko= to elementer. Sannsynligheten for at noe uønsket skal skje, og konsekvensene dersom det skjer. Høyere sannsynlighet + høyere konsekvens = høyere risiko (AT)
3. Yates og Stone (1992) påpeker at risiko inneholder tre kritiske elementer:
(i) mulige tap, (ii) betydningen av disse tap, og (iii) usikkerheten av disse tap.
Eks: lottokuppong

Risiko er kombinasjonen av usikkerhet og konsekvens/utfall av en gitt aktivitet (Aven 2007).
- Risikovillighet. Hvis du er en person som tør å risikere mye.
- Risikoaversjon er hvis du tenker mer på skade

Tilnærminger til risikobegrepet:
• Den tradisjonelle teknisk-naturvitenskapelige tilnærmingen til risikobegrepet bygger på naturvitenskapelig tenkemåte, der det gjøres målinger av tidligere hendelser og på grunnlag av tidligere hendelser og på grunnlag av målingene kan det foretas estimering av sannsynlighet og risiko. F.eks: brannstatistikk, kan sies hva som skjer neste år. (knyttes til oppgave 9, forskningsperspektivet og objektiv risiko)
• Den sosiale og kulturelle tilnærmingen av begrepet finnes det forskjellige måter å definere risiko. Ved for eksempel økonomiperspektivet, som går under denne tilnærmingen, ser på risiko som en vurdering av usikkerhet. Usikkerhet da utrykt som en sannsynlighet, enten som en objektiv statistisk sannsynlighet men som oftest som en subjektiv sannsynlighet som uttrykker en grad av tro.
• Den kulturrelativistiske tilnærmingen hevder at enhver bedømming av risiko er et sosialt konstruert fenomen, og risikoevaluering er kun et relativt begrep. Objektiv risiko har ingen mening i dette perspektivet.
- 5 argumenter for å forklare sitt syn: (Aven)
Ð Økt kunnskap og ytterligere vurdering omkring risiko gjør ikke at mennesker blir mer rasjonelle i forhold til farer/risiko.
Ð Risikovurderinger kan sammenlignes med vurderinger av estetikk.
Ð Enhver form for livsførsel, inklusiv risikoatferd og holdninger, kan berettiges.
Ð Moderne personer er ikke forskjellige fra «primitive» i det at sosiale konstruksjoner dikterer deres syn på og reaksjoner på angitte farer.
Ð Spesifikke interessegruppers (f.eks. miljøvernforkjempere) syn på risiko er et resultat av deres «sekteriske » problemer. (Sekterisk= sekt/gruppe)

RISIKOMATRISEN

2. Hva mener du er de viktigste truslene i Norge i dag? Begrunn svarene og drøft effektene av ulike tiltak fra myndighetenes side. Legg særlig vekt på eventuelle dilemmaer som oppstår ved iverksettelse av slike tiltak.

- Mer sårbart samfunn (industri – risikosamfunn)
- Svikt i telekommunikasjon/kraftforsyning spesielt lammende vs. Forurensing
- Trusselbildet preget av en forskyvning fra det manuelle mot det elektroniske.

De største truslene Norge står ovenfor i dag er:

*Teknologiske trusler:
- Sensitiv dokumentasjon er digitalisert.
- Trussel: hackere får denne informasjonen, ekstrem konsekvens. Eks. Wikileaks
- Datalagringsdirektivet vedtatt i EU 2006, motreaksjon på terror i USA 2001.
- Intensjonen er å bekjempe terrorisme, innsyn.
- Ulempe: krenking av individets privatliv. Kan bli misbrukt, og overvåkning
- Snowden, CIA
- Lekket sensitiv klassifisert info

*Internasjonal terrorisme – politisk motivert vold

- Personer og miljøer inspirert av eks. ekstrem islamistisk ideologi anses å utgjøre en av de mest alvorlige terrortruslene
- Truslene kommer fra personer som både befinner seg utenfor og innad i landet.
- Dannes ekstreme grupper, som hele tiden rekrutterer nye ekstreme aktører til å spre propaganda osv., dette gjør at det blir vanskelig å avdekke og forblir ukjente frem til en eventuelt terrorhandling. Eks. Al Quaida
- Konsekvensene av at sikkerheten øker gjør også at landet kan gå på en økonomisk smell.
- Sikkerhetstiltak koster penger.
- USA vs. Norge på overvåking
o Ulike samf. Ulike tiltak
-Trusler mot myndighetspersoner:

- Utsatt for plagsom, uønsket og truende adferd fra andre.
- Sentrale og medieeksponerte politikere, ofte med kontroversielle saksfelt
- Tiltak: ha et sikringstiltak for disse eksponerte personene.
- Dilemma: Dyrt, tid, mindre frihet, skal være et åpent og fritt samfunn. Krever mye resurser3. Hva er samfunnssikkerhet? Diskuter kort noen problemer det er vanskelig å løse en gang for alle i samfunnssikkerhet.

Samfunnssikkerhet - ”…… den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger”

- Forebygging og beredskap, myndighetenes styring av sikkerhet og fordeling av ansvar.
- Robust, sårbart, tillitt


Samfunnssikkerhet handler om(byggesteinene):
¥ Ekstraordinære påkjenninger og tap: Hendelser som samfunnet ikke kan håndtere ved hjelp av ordinære rutiner. Eks 22 juli, nødaggregatene på sykehus
¥ Kompleksitet og gjensidig avhengighet: Hendelser eller forebygging av hendelser i teknologiske og sosiale systemer med sterk gjensidig avhengighet
¥ De sosiale systemene har blitt synonymt med de teknologiske systemene.
¥ Tillit til vitale samfunnsfunksjoner: Hendelser eller forebygging av hendelser som undergraver tilliten til at samfunnets institusjoner ivaretar den individuelle og kollektive tryggheten.
¥ 22.juli vs. jordskjelvet på Haiti. Ikke noe struktur eller tillit

Sikkerhet handler om evnen til å unngå skader og tap som følge av uønskede hendelser, ofte i forbindelse med bevisste valg.

Ønsker vi er åpent eller lukket samfunn?
- Ikke lett å se hvor linjen går før friheten til individene blir brutt
Klimaendringer, pandemier, radioaktivitet


Noen konkrete dilemmaer er disse:
¥ Forholdet mellom frihet og sikkerhet
¥ Standardiseringsdilemma:
Ð Behandle alle likt eller etter behov (flyplasskontroll: alle er terrorister før det motsatte er bevist)
¥ Usikkerhet knyttet til fremtiden = vet ikke hva som skal/kommer til å skje


4. Hvorfor kan etiske vurderinger være viktig når man analyserer risiko? Hvilket prinsipp kan man bruke for å ivareta etiske vurderinger på en bedre måte? Når bør dette prinsippet brukes i beslutninger om risikofylte tiltak?

- Dataovervåking, går utover friheten. Åpent/fritt samfunn?
o Sikkerhetstiltakene kan bryte verdiene er samfunn står for.
- Risiko handler om noe i fremtiden, ergo de etiske vurderingene viktig for å sjekke om det er vits å utsette disse verdiene

Føre-var-prinsippet ( skal vite hva konsekvensene blir):

¥ Unngå å iverksette et større tiltak hvis
Ð Det foreligger betydelige vitenskapelige usikkerhet om virkningene av tiltaket
¥ El biler, miljøvennlig. Men mye utslipp når de produseres
Ð Mulige skader er irreversible eller svært store
Ð effektive mottiltak vil være betydelig vanskeligere eller mer kostnadskrevende på et seinere tidspunkt
¥ Eksperter blir sidestilt med ikke-eksperter
¥ Kan ivareta flere etiske problemer og dilemma
Ð Etter 22.juli om politiet skal ha våpen. Føle seg utrygge/truet?5. Gjør rede for risiko som et interaktivt problem. Bruk teorien om risikokompensasjon for å forklare hvorfor det kan være så vanskelig å måle risiko.

- Risiko oppfattes/tolkes forskjellig fra person til person.
- Risikooppfatning påvirkes av verdiene i samfunnet.
- Norge = interaktivt system (alt henger sammen) og er elektronisk. Sårbart hvis en terrorist skulle greie å hacke seg inn i disse systemene.

- Risikokompensasjon = alle har et eget akseptabelt risikonivå, justerer vår adferd etter hvordan vi oppfatter risiko
♣ betegner tilpasning av atferden til endret opplevd risiko og trygghet.
o Blir individuelt, da vanskelig å finne konkret svar på hva risikoen er
o Må ha gode beregningsmodeller og statistiske modeller
♣ Fortsatt vanskelig å finne svar, men nærmere


6. Hva menes med objektiv risiko? Diskuter forutsetninger som må være til stede for å snakke om objektiv risiko.

- Objektiv risiko: at man kan beregne hvor nøyaktig stor risikoen er.
o Tall for sannsynlighet og for konsekvens = risiko
o Lekfolk = irrasjonelle vurderinger av risiko... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om risikosamfunnet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.