Sammendrag til læreplanmål i Samfunnsfag Vg3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 20
 • 10460
 • PDF

Sammendrag til læreplanmål i Samfunnsfag Vg3

Oppgaven inneholder et sammendrag skrevet ut i fra læreplanmålene for Samfunnsfag Vg3. Det er brukt de nyeste utgavene av lærebøkene Fokus og Standpunkt for å svare på læreplanmålene. Oppgaven kommer blant annet inn på temaer som individ og samfunn, politikk og demokrati, økonomi og arbeidsliv og internasjonale forhold. Det kan f.eks. være en definisjon av begrepet makt og eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet.

Elevens kommentar

Gode utfyllende svar på alle læreplanmål

Innhold

Individ og samfunn:
1. «Definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke de til å undersøke trekk ved sosialiseringa av ungdom i Norge»
2. «Forklare hvorfor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturer og diskutere hvorfor kjønnsrollene endrer seg over tid»
3. «Gjøre rede for endringer i familie- og samlivsformer»
4. «Gjøre rede for økonomiske og juridiske sider ved å gå inn i et samliv og diskutere følger av samlivsbrudd»
5. «Bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, og grunngi hvorfor samfunnet straffer og vurdere hvordan kriminalitet kan forebygges»
6. «Definere begrepet kultur og gi eksempler på at kultur kan variere fra sted til sted og endrer seg over tid»
7. «Presenter hovedtrekk ved samisk kultur i dag og reflekter over hva det vil si å være urfolk»
8. «Beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn».
9. «Forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides»
10. «Komme med eksempler på hvordan religion påvirker samfunn og kultur»

Politikk og demokrati:
1. «Gjøre rede for hvordan en selv kan være med i å påvirke det politiske systemet og diskutere
hva som kan true demokratiet».
2. «Diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter».
3. «Gjøre rede for styreformen og de viktigste styringsorganene i Norge og drøfte
flertallsdemokratiet i forhold til urfolk og minoriteter».
4. «Identifiser grunnleggende forskjeller mellom de norske partiene, og argumenter fra ulike
politiske ståsteder»
5. «Forklare hva som ligger til grunne for velferdsstaten og vurdere utfordringer som
velferdsstaten står over»

Økonomi og arbeidsliv:
1. «Regne ut inntekter, planlegge pengeforbruk for en familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere hvordan sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi»
2. «Drøfte retter man har som forbruker og diskutere forbrukerens etiske ansvar»
3. «Definere begrepet levestandard, og gjøre rede for årsaker til at levestandarden i Norge har økt de siste årene og diskutere om økningen har ført til bedre livskvalitet».
4. «Bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag»
5. «Reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø»
6. «Gjør rede for årsaker til arbeidsledighet og drøft måter å redusere arbeidsløshet på».
7. «Gjør rede for organisasjonenes plass i arbeidslivet og drøft faktorer som bestemmer lønn og arbeidsvilkår».

Internasjonale forhold:
1. «Definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet»
2. «Forklare begrepet globalisering vurdere ulike konsekvenser av globaliseringen».
3. «Komme med eksempler på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør».
4. «Gjøre rede for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk».
5. «Gjøre rede for EU sine mål og styringsorganer og diskutere Norge sitt forhold til EU»
6. «Bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten».
7. «Gjøre rede for årsakene til at noen land er fattige og noen er rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden».
8. «Gjøre rede for hva som kjennetegner internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme».
9. «Diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling».

Utdrag

«Definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke de til å undersøke trekk ved sosialiseringa av ungdom i Norge»
Sosialisering er den prosessen der individer lærer seg de normer, verdier, ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for å fungere i et fellesskap, og for at fellesskapet skal bestå. Primærsosialiseringen skjer i starten av livet og er mest grunnleggende. Skjer for det meste i familien og går ut på å lære språk og grunnleggende ferdigheter og verdier. Senere kommer sekundærsosialiseringen. Her lærer man mer spesifikke ferdigheter og det skjer på skolen og blant venner, i arbeidslivet, resten av livet. Personlig sosialisering er det som foregår ansikt til ansikt med sosialiseringsaktør, mens upersonlig sosialisering foregår ikke i direkte kontakt med andre... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag til læreplanmål i Samfunnsfag Vg3

[21]
Brukernes anmeldelser
 • 29.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Herregud tusen takk!!! skal opp i privatisteksamen dette er til stor hjelp!!! älle sammen jeg anbefaler denne sterkt!!!! takk håper gud velsigner deg du er min engel sendt fra gud for å nåde meg bby love u
 • 11.02.2014
  Dette kan ikke måles med de andre "sammendragene" av læreplan i samfunnsfag som ligger her ute på studienett. Du trenger ikke å lese boken i samfunnsfag, bare fordyp deg i denne teksten, så er du beredt til eksamen!
 • 29.03.2020
  Er det samme kompetansemål i Samfunnsfag for Vg3 og VG1?
 • 16.06.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  6 var i boksen med dette sammendraget!