Samfunnsøkonomi: Lønn, Sysselsetting, Offentlig Sektor

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsøkonomi 1
  • 5
  • 5
  • 1309
  • PDF

Samfunnsøkonomi: Lønn, Sysselsetting, Offentlig Sektor

Oppgaver i samfunnsøkonomi 1, om lønn, sysselsetting og offentlig sektor.
Læreboken "pareto 1", Cappelen, er brukt som kilde og som sammfunsøkonomisk teorioppslag.

Lærers kommentar

Oppgaven fikk karakteren 5+, men læreren utfylte ikke mer enn det.

Innhold

1. Hva menes med skjult arbeidsledighet?
2. Gjøre rede for tre tiltak som det offentlige kan ta i bruk for å få ned arbeidsledighet.
3. Vis ved hjelp av en figur hva som skjer med antallet arbeidsledige når det innføres en minstelønn som er høyere enn frikonkurranselønnen.
4. Drøft mulige årsaker til at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn. Forslag til tiltak for å minske forskjellene?
5. hvorfor er lønnsforskjellene i Norge mindre enn for eksempel i USA?
6. Victor Norman mener vi må øke skattene. Finere biler kjører på stadig dårligere veier. Forklar sammen hengen mellom hans forslag og eksempelet han brukte.
7. Oljepenger brukes for å holde økonomien med resten av verden i balanse, hvor bruker vi ikke mer penger innad i landet?

Utdrag

1. Hva menes med skjult arbeidsledighet?
Dette uttrykket omfatter de som mister jobben grunnet helseproblemer eller andre årsaker som gjør at de for eksempel ikke kan utføre de fysiske arbeidsoppgavene som deres jobb krever. De er fullt i stand til å ta andre mindre fysisk anstrengende jobber, men om det ikke finnes noen ledige blir da personen gående uten arbeid. I stedefor å få arbeidsledighetstrygd, får de uførepensjon eller andre stønader og dette vil da ikke gå under arbeidsledighet i statistikken.

2. Gjøre rede for tre tiltak som det offentlige kan ta i bruk for å få ned arbeidsledighet. Myndighetene kan først og fremst passe på å holde likevektsledigheten så lav som mulig. For å oppnå lavere likevektsledighet kan de gjøre flere arbeidsmarkedstiltak, for å gjøre de arbeidsledige mer attraktive for arbeidsmarkedet. De må ha de riktige kvalifikasjonene og være aktive når det gjelder å søke forskjellige jobber. Lønnsveksten må holdes stabil og under kontroll, og myndighetene gjør dette ved å sørge for en måteholden lønnsvekst i offentlig sektor. Det offentlige må også passe på at det er stabile rammebetingelser slik at nye jobber kan komme til slik at alle som søker arbeid kan få en jobb. Dette påvirkes selvfølgelig av andre faktorer i samfunnet som om økonomien fungerer godt osv. Dette er... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunnsøkonomi: Lønn, Sysselsetting, Offentlig Sektor

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.