Rettslære 2 Skriftlig Eksamen Våren 2013 2. mai

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 2
 • 6
 • 9
 • 2722
 • PDF

Rettslære 2 Skriftlig Eksamen Våren 2013 2. mai

Besvarelsen inneholder oppgaver som tar for seg:

- Erstatningsrett, barn og foreldres erstatningansvar
- Kjøpsrett, fullmakt
- Forbrukerkjøpsrett, heving
- Forbrukerkjøpsrett, erstatning

Privatisteksamen i rettslære 2, mai 2013.

Utdrag

Oppgave 1.

Sakens parter:
På den ene siden står Morten Iversen, og/eller hans sønn Emil. På den andre siden er Fatima Singh.

Rettsregler
Skadeerstatningsloven av 13 juni 1969 om skadeserstatning er den sentrale skrevne rettskilde i denne saken, da spørsmålet er om erstatningsrett. Imidlertid brukes det på dette rettsområdet de alminnelige ulovfestede vilkår for erstatning som er utviklet og etablert som rettskilde gjennom rettspraksis. Den ulovfestede læren går i all hovedsak ut på at fire grunnvilkår må oppfylles for at det kan idømmes erstatning. Disse grunnvilkårene er: 1)Økonomisk tap. 2)Påregnelighet. 3)Årsakssammenheng. 4.)Ansvarsgrunnlag

Rettsspørsmål:
Fatima krever at Emil må dekke skadene, subsidiært krever hun at Morten som forelder gjør dette. Morten avviser begge krav.

Jeg vil nå dele oppgaven og ta for meg begge krav for å vurdere om, og eventuelt hvem, som kan holdes erstatningsansvarlig for skadene.

1.1 – Kan Emil Iversen holdes erstatningsansvarlig?
Som nevnt innledningsvis er det hovedsakelig de fire ulovfestede grunnvilkårene som er rettskilden på dette området. Derfor må man i denne vurderingen ta utgangspunkt i disse.

1)Økonomisk tap. Det er ikke bestridt at skadeomfanget er på 30 200 kroner, slik Fatima sier. Økonomisk tap foreligger dermed, og kravet innfris.

2) Påregnelighet. I denne vurderingen skal det foretas en objektiv vurdering av skadeforløpet. Dette er for å avgrense mot tilfeldige, atypiske og fjerne skader som ikke kunne vært forutsett av skadevolder.
I dette tilfellet må det kunne sies at skadene som skjedde er en påregnelig følge av å kjøre ”full gass” på gressklipperen, spesielt når dette gjøres av en ung og uerfaren person. Vilkåret oppfylles.

3) Årsakssammenheng. Det er klart at det er Emils kjøring av plenklipperen som forårsaket de aktuelle skadene. Vilkåret oppfylles.

4) Ansvarsgrunnlag. I dette delspørsmålet må vi vurdere Emils subjektive ansvar, da det var han som har forårsaket skaden. Dette ansvaret er lovfestet i skl. § 1-1. I denne regelen konstateres det et utgangspunkt: ”Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt”... Kjøp tilgang for å lese mer

Rettslære 2 Skriftlig Eksamen Våren 2013 2. mai

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 15.02.2016
  Hjelper som mal og fortsåelse
 • 11.04.2016
  gbcvbfnvnnvmvnvnvnvbnbn
 • 24.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt grei, virker bra!