Reklamer fra ulike epoker | Kommunikasjon og kultur 2 | Eksamen høst 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 2
  • 6
  • 7
  • 2955
  • PDF

Eksamensoppgave: Reklamer fra ulike epoker | Kommunikasjon og kultur 2 | Eksamen høst 2015

Få hjelp til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer med Studienetts besvarelse på eksamen i Kommunikasjon og kultur 2 fra høsten 2015. Her finner du løsningsforslag til samtlige av eksamenssettets oppgaver.

I besvarelsens første oppgave ser vi på to ulike annonser. Reklamene analyseres og sammenlignes ved å utføre en retorisk analyse og en diskursanalyse.
I oppgave 2 gjør vi rede for kulturfiltermodellen. Følgende brukes teori om kulturfiltermodellen samt diskursanalysen til å analysere en reklame for Sonans fra 2009.

Innhold

Oppgave 1: Velg to tekster fra forberedelsesdelen. Bruk egnede analysemetoder fra ulike tekstteorier til å analysere og sammenligne dem. Se dem i lys av den kulturen de ble til i.

Oppgave 2: Velg en teori som er relevant for å analysere teksten i vedlegget, og gjør rede for den. Bruk denne og eventuelt andre teorier i analysen.

Utdrag

Denne oppgaven skal se på to reklamer fra to ulike ukeblad. Ved å bruke to ulike analysemetoder, retorisk analyse og diskursanalyse, skal reklamene analyseres og sammenlignes. De skal også settes i lys av den kulturen de ble til i. Retorisk analyse og diskursanalyse er begge egnede analysemetoder til å analysere reklamer. De prøver henholdsvis å si noe om hvordan tekst kommuniserer effektivt og hvilke tenkemåter teksten bygger på.
De valgte reklamene er en reklame for bilen Ford Taunus i ukebladet «Vi Menn» fra 1974 (vedlegg 2), og en reklame for La Mote strømpebukser i ukebladet «Norsk ukeblad» fra 1962 (vedlegg 4).

Retorisk analyse
I en retorisk analyse skiller en mellom de tre appellformene etos, patos og logos. Å appellere betyr å henvende seg til eller å påvirke. Reklamer er derfor egnet for en retorisk analyse, da reklamen prøver å rette seg mot en eller flere bestemte grupper ved å bruke språk som kan overbevise mottakeren. Etos spiller på avsenderens integritet og troverdighet, patos spiller på mottakerens følelser og...
---
Denne oppgaven skal gjøre rede for kulturfiltermodellen som teori. Deretter skal teorien brukes for å analysere en reklame for Sonans fra 2009. Sonans reklamerer til de som ønsker å ta biologi på videregåendeskole-nivå som privatist. Kulturfiltermodellen er en teori som har mange fellestrekk med diskursanalyse. Derfor skal denne oppgaven prøve å vise hvordan reklamen kan analyseres diskursivt, men samtidig vise at analysen mest sannsynlig er påvirket av et kulturfilter.

Kulturfiltermodellen
En klassisk kommunikasjonsmodell, der en avsender sender et budskap som oppfattes av en mottaker på en gitt måte, har blitt kritisert fra flere hold. Det har blitt en mer vanlig oppfatning at mennesker ikke reagerer på samme måte overfor det samme budskapet. Dette kalles en dynamisk kulturforståelse (NDLA 2016d). En mottakers kulturforståelse og andre personlige egenskaper blir altså betydningsfullt for hvordan denne mottakeren oppfatter et budskap. En avsender har ikke full kontroll over hvordan et budskap blir oppfattet.
En modell som tar hensyn til den dynamiske forståelsen av kultur kalles kulturfiltermodellen. Kort forklart ser modellen slik ut: En avsender har en intendert mening med... Kjøp tilgang for å lese mer

Reklamer fra ulike epoker | Kommunikasjon og kultur 2 | Eksamen høst 2015

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.