Prøve om politikk og valg | Maktorganene i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 4
  • 1585
  • PDF

Prøve om politikk og valg | Maktorganene i Norge

Dette er en prøve som dreier seg om politikk, valg og maktorganene i Norge. Besvarelsene handler om:

- Begrepsforklaringer
- Politiske retninger/ideologier
- Kabinettspørsmål
- Regjering (koalisjons- og samarbeidsregjering, opposisjonsparti)
- Ansvarsområde
- Mandatfordeling

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Lærers kommentar

Bra!

Innhold

1: Begrepsforklaring. Forklar kort disse 5 begrepene. (ca. 20%)
A) Rådmann
B) Sivil ulydighet (ulydnad)
C) Kontrollfunksjon
D) Formannskap
E) Mindretalsregjering
2: Spørsmål (ca. 50%)
a) Forklar hovedforskjellane mellom et sosialistisk parti og et liberalistisk parti.
b) Nemn 3 av oppgåvene til regjeringa?
c) Tenk deg at utdanningssjefen i fylket foreslår å legge ned skolen du går på. Forklar hva du og dine medelever kan gjøre for å prøve å hindre dette. (I boken skriver de om 4 hovedmåter man kan skaffe seg innvirkning i en sak på..)
d) Det er 3 grunner til/måter at en regjering går av og blir erstattet av en ny. Forklar de forskjellige måtene dette kan skje på.
e) Er det staten, fylkeskommunen eller kommunen som har ansvaret for? :
f) Hvilken politisk ideologi er beskrevet nedenfor, og hvilke(t) norsk(e) parti(et) kan bygge på disse tankene? Grunngi svaret.
g) Forklar prosessen der representanter blir valgt inn på Stortinget. Du skal i svaret både ha med noe om hvordan Stortingsvalget foregår, og noe om hvordan Stortinget settes sammen etter valget.
3: Langsvarsoppgåve (ca. 30%)
I tabellen under ser du mandatfordelinga på Stortinget i perioden 2013-2017. Forklar først samanhengen mellom Storting og regjering. Diskuter deretter kva slags mulige regjeringar som kan dannas ved denne mandatfordelinga (ta også med korleis regjeringa er samansatt i dag). Husk at ikkje alle parti samarbeider like godt med kvarandre. Bruk og forklar begrepa fleirtalsregjering, mindretalsregjering, sosialistisk og ikkje-sosialistisk i svaret ditt. Drøft til slutt kvifor regjeringa vart samansett akkurat som den vart etter valet i 2013.

Utdrag

c) Tenk deg at utdanningssjefen i fylket foreslår å legge ned skolen du går på. Forklar hva du og dine medelever kan gjøre for å prøve å hindre dette. (I boken skriver de om 4 hovedmåter man kan skaffe seg innvirkning i en sak på..)
Løysing: Man kan holde politiske aksjonar, drive lobbyverksemd, vise politisk ulydigheit, og demonstrere. Man kan og påverke ved å skrive til media. Politiske aksjonar kan for eksempel vere å holde underskriftsaksjonar, kvar ein får for eksempel 500 underskrifter, i ein kommune på 3000, og gir dette til ordføraren for å vise at mange i kommunen ønskjer å behalde skulen. Lobbyverksemd vil sei å møte politikaren ansikt til ansikt, og prøve å endre synspunktet deira (ofte ved å fortelje di eiga, og fakta du veit). Demonstrasjonar foregår gjerne i tog, eller utanfor der diskusjonen er gjort. Dette visar kor mange som er for/mot saka. Ved å skrive til media, gjennom et lesarinnlegg el.l., får man merksemd rundt og skapar kanskje diskusjon rundt temaet.

d) Det er 3 grunner til/måter at en regjering går av og blir erstattet av en ny. Forklar de forskjellige måtene dette kan skje på.
Løysing: Kabinettsspørsmål: regjeringa trugar meir å gå av dersom dei ikkje får støtte av stortinget i ei sak som er svært viktig for dei. Mistillitsforslag: Dersom regjeringa gjer noko dumt, eller på ein måte ikkje lenger verkar truverdig, kan stortinget opprette et mistillitsforslag mot regjeringa (både enkeltperson og heile parti)... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve om politikk og valg | Maktorganene i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.