Hvordan påvirker vold i mediene barn?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Hvordan påvirker vold i mediene barn?

Denne oppgaven dreier seg om hvordan vold i mediene påvirker barn. For å drøfte dette emnet ses det på ulike teorier som tar for seg barns påvirkning av vold i mediene. Oppgave besvarer problemstillingen: "Gjør greie for de ulike teoriene omkring hvordan vold i mediene påvirker barn og drøft sterke og svake sider ved disse teoriene."

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Utdrag

"Gjer greie for dei ulike teoriane kring korleis vald i media påverkar barn og drøft sterke og svake sider ved desse teoriane"

I media i dag blir det ofte skrive om vald og mobbing på sosiale nettstadar. Dette er nærast blitt ein dagleg ting for nokre menneske. Sjølv om vald blir brukt hyppig i filmar, seriar og dataspill, reagerer ikkje menneske like mykje på dette lenger. Spesielt ungdommen er ikkje dei som tenkjer mest over dette. Skal barn bli redde for valden som blir skrive om i media? Har vald i film og dataspel noko å seie for den aukande valden i landet? I denne oppgåva skal eg skrive og drøfte om desse problema. Er det eit fasitsvar på dette?

Før i tida var det ein skam viss det var vald i ein scene i ein film, for dette var eit uaktuelt tema. Når vi tenkje etter, har det ingen positiv innflytelse på spesielt barn. Barn er såre, og trur fort på det dei ser. Dersom dei ser dette i ein heilt anna vinkel enn kva ungdom og vaksne gjer. Til dømes viss barn hadde sett på film at ein mann hadde skutt ei dame, så kunne dei fort fått førestillinga om at dette kunne skje, til dømes i heimen sin... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvordan påvirker vold i mediene barn?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.