Organisasjoners makt og lobbyvirksomhet i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Organisasjoners makt og lobbyvirksomhet i Norge

Dette er en oppgave i Politikk og menneskerettigheter som handler om organisasjoners makt og lobbyvirksomhet i Norge. Oppgaven er tredelt og inneholder 2 kortsvar og 1 langsvar. I første oppgave forklares det hvordan de største organisasjonen i Norge har politisk makt og påvirkning. Følgende ses det nærmere på hvordan lobbyvirksomhet kan styrke eller svekke det norske demokratiet. Til sist drøftes ulike utfordringer som den nordiske modellen står ovenfor i dag.

Lærers kommentar

Lite å utsette på denne oppgaven, flott!

Elevens kommentar

Det var kun noe småtteri ved konklusjonen.

Innhold

1.
A) Forklar hvordan de største organisasjonene i Norge har politisk makt og påvirkning.
B) Hvordan kan lobbyvirksomhet styrke eller svekke det norske demokratiet?
2. Drøft hvilke utfordringer den nordiske modellen står overfor i dag.

Utdrag

I det norske samfunnet er ikke valgene det eneste midlet folk flest har for å påvirke offentlige beslutninger. Over en periode har det utviklet seg andre og alternative politiske kanaler for innflytelse som har ført til viktige endringer i den måten offentlig politikk blir skapt på. En av disse kanalene kalles for organisasjonskanalen. I Norge finnes det et mylder av ulike sammensetninger og organisasjoner som er dannet for å fremme interessene til ulike samfunnsgrupper, og en rekke av disse er aktive politiske aktører som på ulikt vis prøver å påvirke de politiske beslutningsprosessene. I denne oppgaven vil jeg derfor gjøre rede for hvordan de største organisasjonene i landet har politisk makt og påvirkning.

En kan ofte høre at det norske samfunnet blir beskrevet som et gjennomorganisert et. Dette er fordi det på de fleste arenaer i samfunnslivet der det finnes mennesker som har felles interesser, har dannet organisasjoner for å fremme dette.

...

Først og fremst, lobbyvirksomhet er et forsøk på å påvirke politiske beslutninger gjennom direkte kontakt med beslutningstakerne. Betegnelsen kommer opprinnelig fra amerikansk politikk, og spiller også en vesentlig rolle der. I Amerika har de fleste store organisasjoner heltidsansatte lobbyister på lønningslistene, og tilsvarende firmaer har også dukket opp i Norge. De blir gjerne kalt PR-byråer, kommunikasjons- eller rådgivingsselskaper. Man har sett tendenser til at flere av politikerne med inngående kjennskap til hvordan politikken fungerer, har dratt fra statsministerens kontor for å bli ansatt i slike firma. Det mest oppsiktsvekkende var da daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen fra AP valgte å gå ut av regjering for å starte i My House, et slikt type rådgivingsselskap.

...

Hvilke utfordringer er det den nordiske modellen står overfor i dagens samfunn? I denne oppgaven skal jeg drøfte nettopp dette ved å se på de utfordringer vi har, vurdere om dette er reelle problemer og hvordan vi kan løse de. Jeg vil se etter både positive og negative sider i problemene, og bruke «Politikk og menneskerettigheter» skrevet av Bergesen/Ryssevik/Føllesdal som grunnlag - i tillegg til ulike nettsider jeg har funnet tidligere... Kjøp tilgang for å lese mer

Organisasjoners makt og lobbyvirksomhet i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.