Oppnåelse av FNs tusenårsmål

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 4
  • 10
  • 2327
  • PDF

Oppnåelse av FNs tusenårsmål

Dette er en oppgave i Samfunnsfag om FNs tusenårsmål. Oppgaven gir deg en oversikt over tusenårsmålene. Dernest redegjøres det for betydningen av målene samt hvilke av dem som er oppnådd eller ikke. Avsluttende greies det kort ut om fremtiden til målene, og i tillegg legger skribenten frem sine personlige meninger om tiltakene.

Utdrag

Jeg har valgt å skrive en tekst om FNs tusenårsmål. Grunnen til at jeg valgte dette temaet er på grunn av at jeg har hørt mye snakk om tusenårsmålene før, men kunne ikke så mye om det. Derfor ønsket jeg å lære mer om det, og se nærmere på hva slags mål FN hadde satt seg, og hvordan det gikk med de ulike målene.

De forente nasjoner
FN står for De Forente Nasjoner, og er en sammenslutning av 193 land fra hele verden. Målet for FN er å skape fred i verden og løse ulike verdensproblemer. Noen år tilbake i tid satte de seg åtte konkrete mål, som ble kalt tusenårsmålene. Disse målene skulle nåes innen 2015, og skulle sikre en bedre fremtid.

Bakgrunn og årsak
I det nye årtusen (år 2000), på FNs første generalforsamling, ble FNs tusenårserklæring vedtatt. Tusenårserklæringen var et dokument som inneholdt hva som var planene for FN fremover. Det var her de åtte målene som ble kalt tusenårsmålene ble vedtatt. Årsaken til at FN ville sette disse målene var på grunn av at det var krise når det gjaldt sult og fattigdom her i verden. Vi kunne ikke bare se på at folk ikke hadde det bra, vi var nødt til å gjøre noe med det. For å forbedre krisene, mente FN at det var lettere å forbedre dem, dersom man satt seg mål med en bestemt frist.

Tusenårsmålene
Tusenårsmålene var som sagt åtte konkrete mål. Alle de åtte målene besto også av 21 delmål og 60 indikatorer. Indikatorene er forhold som kan måles, for eksempel: hvor mange som har tilgang til rent drikke vann. Indikatorene gjør at det er mulig å se hvor langt de er på vei til å nå målet.

Hva gikk de ulike målene ut på?
Tusenårsmål nummer 1 gikk ut på å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Undermålene i dette tusenårsmålet var å halvere andelen mennesker som lever på mindre enn 1,25 dollar per dag, oppnå full sysselsetting og verdig arbeid for alle og halvere antall mennesker som lider av kronisk sult. Det vil si å halvere antall mennesker som ikke får i seg den næringen de trenger i en lengre periode.

Tusenårsmål nummer 2 gikk ut på å sikre utdanning for absolutt alle, uansett kjønn. Mange barn som levde i en fattig familie får ikke dra på skolen. Så økonomien i familien spiller en stor rolle om barna får fullføre grunnskoleutdanning eller ikke.

Tusenårsmål nummer 3 gikk ut på å styrke kvinners stilling. Enkelte kvinner har ikke stor nok valgfrihet, noe som gjør at de ikke velger ekteskap, arbeidsliv og hvor mange barn de skal få.

Tusenårsmål nummer 4 gikk ut på å redusere barnedødelighet. Barnedødeligheten er høy i verden på grunn av at barnene mangler rent drikke vann, helsetjenester, bolig, god ernæring og personer som viser omsorg rundt seg. De ønsket å redusere dødeligheten med to tredjedeler.

Tusenårsmål nummer 5 gikk ut på å redusere de som døde under ett svangerskap eller fødsel. Dette har vært en av de største dødsårsakene, og dette problemet har vært størst i U-land. Undermålene var å redusere dødeligheten med tre firedeler og sikre gravide adgang til helsepersonell, noe som er nødvendig dersom man er gravid... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppnåelse av FNs tusenårsmål

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.