Oppgaver | Kapittel 5: Sosiale avvik

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1320
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Oppgaver | Kapittel 5: Sosiale avvik

Denne oppgaven inneholder svar til alle repetisjonsspørsmålene til kapittel 5 i boken Mangfald til faget Sosiologi og sosialantropologi.

Oppgavene omhandler sosiale avvik, kriminalitet og straff og er besvart på nynorsk.

Innhold

1. Kva er sosiale avvik?
2. Gi døme på ulike tydningar av omgrepet avvik
3. Forklar kvifor det kan vere uklare grenser overfor avvik?
4. Gi døme på negative og positive avvik
5. Kva er kriminalitet?
6. Kven vedtek lovene?
7. Kva er strafferamme?
8. Kva er skilnaden på brotsverk og misferd?
9. Kva meiner vi med tradisjonell kriminalitet og moderne kriminalitet?
10. Gi døme på ulike former for kriminalitet.
11. Kva er økonomisk kriminalitet?
12. Kva er organisert kriminalitet?
13. Kva er mørketal?
14. Gi døme på faktorar som har noko å seie for om ein melder eit lovbrot.
15. Forklar skilnaden på individmodellen og samfunnsmodellen.
16. Gjer med stikkord greie for stemplingsteorien, moglegheitsteorien og teorien om
kriminelle subkulturar.
17. Kva er eit konfliktråd?
18. Påtaleunnlating blir rekna som den mildaste reaksjonsforma, kvifor?
19. Kva er skilnaden på fengsel på vilkår og fengsel utan vilkår?
20. Kva er tilbakefall?
21. Kva er skilnaden på tingretten og lagmannsretten?
22. Kva er lekdommarar? -
23. Kva er høgsterett?
24. Kva er tilståingsdom?
25. Kvifor straffar vi?

Utdrag

1. Kva er sosiale avvik?
- Med sosiale avvik meiner vi brot på normer som gjeld i eit system. Det er handlingar som ikkje samsvarer med dei forventningane som ligg føre i ein bestemt sosial situasjon.

2. Gi døme på ulike tydningar av omgrepet avvik
- Avvik er å vere annleis. I ei vid tyding av omgrepet kan vi rekne all åtferd og alle situasjonar som skil seg frå det normale, anten positivt eller negativt. Nokre avvikarar skil seg ut på ein positiv måte og kan være eit førebilete for andre. Døme: familien, skulen, arbeidslivet, politikken.
Statistisk avvik: utanfor statistikken (f.eks. Ein som er mykje høgre enn alle andre, eller ein som er mykje lavare enn alle andre)... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver | Kapittel 5: Sosiale avvik

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.