Øvelse 3.6.5 om Per Tangen og erstatning | Rettslære 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • Godkjent
  • 5
  • 2001
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Øvelse 3.6.5 om Per Tangen og erstatning | Rettslære 2

Her finner du en besvarelse på øvelse 3.6.5. fra boken Rettslære 2. Oppgaven handler om Per Tangen og om han kan bli erstatningspliktig i saken omhandlende en skade han har påført Gerhard Skogens bil. Dessuten tas det stilling til om Kranfirmaet AS kan være erstatningsansvarlig for skaden.

Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Innhold

Det første rettsspørsmålet i denne oppgåva er om Per Tangen kan få erstatningsansvar for skaden på Skogens bil.
Det andre rettspørsmålet er om Kranfirmaet AS er ansvarleg for skaden på Skogens bil.

Utdrag

Det første rettsspørsmålet i denne oppgåva er om Per Tangen kan få erstatningsansvar for skaden på Skogens bil.

Partane i denne saka er Per Tangen og han som fekk bilen sin skadd, Gerhard Skogen. Gerhard kravde Per Tangen for tapet, mens Per Tangen meinte Gerhard hadde parkert bilen sin på ein uforsvarleg plass, og nekta derfor å betale erstatning. Grunnlaget for å løyse denne tvisten er dei fire ulovfesta erstatningsvilkåra. Dei er ansvarsgrunnlag, årsakssamanheng, påreknelegheit og økonomisk tap.

Her må vi drøfte om desse fire vilkåra er oppfylte i denne tvisten. Ansvargrunnlaget her er det ulovfesta skuldansvaret sidan vi føreset at Per Tangen er minst 18 år gammal (unge under 18 år går etter skadeserstatningslova §1-1). Det går ut på å vurdere om Per Tangen har handla som ein vanleg, fornuftig, ansvarleg person ville ha gjort. Ein slik person ville ikkje handla i aktløyse eller forsett. Her er det spørsmål om Per Tangen har handla med aktløyse. Her bruker vi dei momenta som rettspraksis legg til grunn i aktsemdsvurderinga, nemleg desse 7: 1. Er det brot på lov, forskrift eller andre skrivne reglar. I denne saka er det klart at...

Det andre rettspørsmålet er om Kranfirmaet AS er ansvarleg for skaden på Skogens bil.

Partane i denne saka er Kranfirmaet AS og han som fekk bilen sin skadd, Gerhard Skogen. Gerhard kravde Kranfirmaet AS for tapet, mens Kranfirmaet AS meinte Gerhard hadde parkert bilen sin på ein uforsvarleg plass, og nekta derfor å betale erstatning. Grunnlaget for å løyse denne tvisten er dei fire ulovfesta erstatningsvilkåra og skadeerstatningslova §2-1 om objektivt arbeidsgivaransvar. Alle paragrafane nedanfor er frå denne love om ikkje anna er nemnt. Dei er ansvarsgrunnlag, årsakssamanheng, påreknelegheit og økonomisk tap.

Her må vi drøfte om desse fire vilkåra er oppfylte i denne tvisten. Har kan det tenkjast tre moglege ansvarsgrunnlag, nemleg lovfesta arbeidsgivar ansvar etter §2-1, det ulovfesta skuldansvaret for bedrifta og ulovfesta objektive ansvaret for farleg... Kjøp tilgang for å lese mer

Øvelse 3.6.5 om Per Tangen og erstatning | Rettslære 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Øvelse 3.6.5 om Per Tangen og erstatning | Rettslære 2, har også lastet ned