Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken - Parisavtalen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 5
  • 9
  • 1572
  • PDF

Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken - Parisavtalen

Her har du en oppgave i Samfunnsøkonomi 2 omhandlende økonomiske virkemidler i miljøpolitikken. Nærmere bestemt dreier den seg om FNs klimamål fra Paris-konferansen i 2015. Oppgaven som ble gitt og som besvares her lyder som følger: Diskuter økonomiske virkemidler som kan brukes for å oppnå FNs klimamål.

Utdrag

FNs klimamål fra Paris er et mål om å redusere det totale utslippet i verden. Målet om å klare dette vil kreve stor innsats fra mange land, men hvordan vil det i det hele tatt være mulig? Hvordan skal man klare å kutte i utslippene uten å bremse den økonomiske veksten verden over?

Eksterne virkninger
Utslippene er negative eksterne virkninger. Det vil si at det er konsekvenser av produksjon og forbruk som er utilsiktet og skadelige, i dette tilfelle for miljøet. Eksterne virkninger er også kjent som markedssvikt. Det er på grunn av at dette påfører omgivelsene en kostnad som det ikke er tatt høyde for i markedet og dermed også ikke i prisfastsettelsen.

Naturens tjenester
Vi er opptatt av å redde miljøet fordi, i tillegg til at man da redder dyreliv, så yter naturen oss tre typer tjenester. Et eksempel på dette er rekreasjonstjenester, som er å bruke naturen til avslapping eller liknende for eksempel tur eller telte. Ekstraksjonstjenester, som er å hente ut ressurser for eksempel olje, gass eller treverk. Dette er ressurser som skal selges videre i en rå form eller brukes videre i produksjon av varer som igjen omsettes. Den siste kategorien er renovasjonstjenester, som er tjenesten som naturen yter i det den tar til seg avfall fra produksjon og tar det opp igjen i prosessene i naturen. All forurensing vil hindre naturkapitalens evner til å yte disse tjenestene.

Virkemidlenes effekt
Hvorvidt et virkemiddel er effektivt eller ikke bestemmes av tre kriterier. Det deles inn i dynamiskeffektivitet, styringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Dynamiskeffektivitet omhandler hvorvidt en bedrift motiveres til å endre sin teknologi eller produksjon når virkemidlene settes ut i live. Styringseffektivitet er om virkemiddelet er effektivt til å sikre at målet som er satt oppnås. Det siste parameteren, kostnadseffektivitet, sier noe om endringen gjennomføres på billigst mulig måte.

Virkemidlene
Det er ikke tvil om at bedrifter må pålegges å kutte utslippene, eller gis et annet intensiv til å endre oppførsel. Fire eksempler på direkte virkemidler er å pålegge utslipp en avgift, innføre diverse panteordninger eller ved å innføre omsettelige utslippskvoter. Direkte virkemidler betyr at myndighetene aktivt går inn og legger begrensninger eller føringer for hvordan en bedrift skal handle.

Panteordningen
En panteordning i industrien vil på mange måter bli det motsatte av en avgift. En bedrift vil motta godtgjørelse ved å levere inn teknologi eller stoffer som skader naturen i stedet for å la dem være... Kjøp tilgang for å lese mer

Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken - Parisavtalen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.