Notater til Metodelære - Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • Ingen karakter gitt
  • 7
  • 703
  • Word2007

Sammendrag: Notater til Metodelære - Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 1

Notater til kapittel 1: Metodelære i rettslæreboken Juss 1.

Innhold

Metodelære
Læreplanmål
Hva er juss?
Reglene vi finner i samfunnet deler, vi gjerne i tre typer
Skikk og bruk-regler
Regler for etikk og moral
Moralregler
Rettsregler
Rettssubjekter
Metodelære
Rettskilder
Rettssystematikk
Tolkning

Utdrag

Metodelære
Kapittel 1
Læreplanmål
- Gjøre greie for hovedprinsippene i juridisk metode
- Gjøre greie for og skiller rettsregler fra andre regler i samfunnet
- Identifisere rettsspørsmål og bruke prinsippene i juridisk metode til å løse dem
- Reflektere over de etiske og historiske sidene ved rettsregler
- Dagsverk digitale presentasjoner av rettslige emner
Hva er juss?
- Finne rettsspørsmålene i en sak
- Finne svaret på rettsspørsmålene i en sak

---

Lovtolkning er å finne ut hva som er ment, fordi
 Språket(ord/uttrykk) kan være upresist
 Språket kan forandre seg over tid
 Språket kan være flertydig
Tolkningsresultater
 Presiserende tolkning
 Eks: Heng ham ikke vent til jeg kommer.
 Innskrenkende tolkning
 Tolker formålet, og ting som i utgangspunktet er mot loven kan tolkes til å være lov.
 Sjelden.
 Eks: innekatten Emmeline.
 Utvidende og analogisk tolkning
 Bruker loven på et større område enn det som fremgår av ordlyden (Utvidende tolkning)
 Vi bruker loven på et nærliggende tilfelle som ligger utenfor ordlyden (Analogisk tolking)
 Antitetisk tolkning... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til Metodelære - Rettslære 1 | Juss 1 | Kapittel 1

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 08.04.2014
    for lite utfyllende!