"Norsk narkotikapolitikk fungerer ikke" | Sosialkunnskap Eksamen | Vår 2017

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 6
  • 7
  • 2051
  • PDF

Eksamensoppgave: "Norsk narkotikapolitikk fungerer ikke" | Sosialkunnskap Eksamen | Vår 2017

Besvarelse på Sosialkunnskap Eksamen Vår 2017.

Tema: Sosiale problemer og rusmisbruk

Problemstilling: Kan avkriminalisering av narkotikabruk bidra til å løse sosiale problemer i Norge?

For å løse problemstillingen i oppgaven blir sosiale problemer og rusmisbruk definert.

Deretter går oppgaven inn på diverse årsaker til rusmisbruk, og den kommer inn på tiltak som er med på å avkriminalisere narkotikabruk.

Til slutt drøftes det om dette kan bidra til å løse sosiale problemer i Norge.

Utdrag

Norsk narkotikapolitikk fungerer ikke. I dag ser vi at hele 60% av innsatte i Norske fengsler er rusmisbrukere og statistikker fra kriminalomsorgen viser at en tredjedel av de innsatte soner straff på grunn av rusrelaterte handlinger. Med rusrelaterte handlinger menes det at tiltalte har begått en kriminell handling relatert ulovlig salg, kjøp eller bruk av rus, eller at tiltalte har vært ruset under den kriminelle handlingen . Vi ser altså at rus, kriminalitet og fengselsstraffer henger tett sammen.

Jeg vil i denne oppgaven drøfte om avkriminalisering av narkotikabruk kan bidra til å løse sosiale problemer i Norge. For å gjøre dette vil jeg først definere sosiale problemer og rusmisbruk, deretter gå inn på diverse årsaker til rusmisbruk og komme inn på tiltak som er med på å avkriminalisere narkotikabruk. Tilslutt vil jeg drøfte om dette kan bidra til å løse sosiale problemer i Norge.

Vi kan i grove trekk definere et sosialt problem som noe som oppstår når egenskapene til kollektivet, individet eller relasjonene er av slik karakter at de får negative og vedvarende konsekvenser for både samfunnet og individet selv . Altså så er et sosialt problem noe som er problematisk for både individet og samfunnet. Eksempler på dette er barnemishandling, rusmisbruk og kriminalitet, og vi ser ofte at disse går inn i hverandre.

Rusmisbruk er et av flere sosiale problemer vi har i Norge i dag. En enkel og kort definisjon på rusmisbruk er at et hvert inntak av illegale rusmidler er misbruk samt en ukontrollert bruk av legale rusmidler . Det vil være forskjellig fra samfunn til samfunn hva som nøyaktig defineres som rusmisbruk etter som det er forskjellige lover og regler på hva som er legal og illegal rus samt at toleransen for visse stoffer vil også være forskjellig fra samfunn til samfunn.

Det finnes mange forskjellige årsaker til at rusmisbruk forekommer. Faktorer som livskriser, vanskelige perioder, omsorgssvikt, traumatiske opplevelser, stigmatisering og mye mer kan påvirke rusmisbruk i både ung og voksen alder. Vi ser at det tydelig er et skille mellom de ulike teoriene, der noen baserer seg på mikroplanet og andre på makroplanet, altså individ- og samfunnsnivå. Det finnes mange forskjellige teorier og hypoteser på hvorfor rusmisbruk forekommer. Misbruket kan i følge noen sykdomsteorier forekomme av at man er nysgjerrig på det ukjente, og uheldigvis er genetisk eksponert som gjør at man kan få stor og rask avhengighet. Noen teorier, som sosial rolle teori, baserer seg på at miljøet rundt og individet selv har ansvar og skyld i misbruken, mens andre teorier, som tilgjengelighetsteorien, baserer seg på at... Kjøp tilgang for å lese mer

"Norsk narkotikapolitikk fungerer ikke" | Sosialkunnskap Eksamen | Vår 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.