Nor Design AS | Økonomistyring | Høst 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Privatist All
 • Økonomistyring
 • 6
 • 16
 • 3368
 • PDF

Eksamensoppgave: Nor Design AS | Økonomistyring | Høst 2016

Det her er en besvarelse av eksamen i Økonomistyring høsten 2016. I eksamensheftet ble man bedt om å besvare 5 oppgaver i forbindelse med bedriften "Nor Design AS". I oppgave 1 finner du en grundig bokføring av bedriftens økonomi. Oppgave 2 kommer inn på utbetaling av feriepenger, og i oppgave 3 finner du en produktkalkyle. Videre dreier oppgave 4 seg om budsjettkontroll, mens oppgave 5 omhandler miljøsertifisering.

Utdrag

Oppgave 1.
Alle næringsdrivende bedrifter er bokføringspliktige ifølge bokføringsloven § 2. Bokføringsloven pålegger bedriften dokumentasjon, registering og oppbevaring av dokumentene. Bokføringsloven forteller oss grunnleggende bokføringsprinsipper, se § 4 i bokføringsloven.

Jeg har brukt regnskapsmodell jeg fant på nettsiden https://okonomistyring.portfolio.no. Denne nettsiden er for boken Økonomistyring som skal dekke læreplanmålene for programfaget økonomistyring på videregående. Derfor vil disse modellene være gyldige i henhold til Regnskapsloven og bokføringsloven.

Regnskap ført etter bokføringsloven § 5,1. ledd, pkt. 1, 3 og 4 samt 2. ledd pkt. 1 og regnskapsloven § 6.1 og 6.2...

b) Endringer egenkapitalkontoen: Egenkapital kontoen forandrer seg etter underskudd eller overskudd for året. Hvis det er underskudd vil den minke, altså vi fører på debet siden. Blir det overskudd vil den øke. Altså vi fører på kredit siden. Hvis det er mange år med overskudd vil denne kontoen øke, og egenkapitalen i bedriften vil øke...

c) varekostnad: Her er det viktig å skille mellom utgift og kostnad. En utgift er en faktura eller lignende som man er pliktig til å betale til forfallsdato. Utgiftene kommer av at man f.eks bestiller varer fra en leverandør. Kostnader blir til når råvarene man har bestilt fra leverandøren brukes. Altså kostnader blir til når du bruker, eller selger en vare eller tjeneste. Derfor må vi ved årets slutt beregne varelageret...

d) Husleiekostnaden. Bedriften leie lokaler. Dette må bedriften betale i faste beløp. Enten hver måned, kvartalsvis eller hvert halvår. Husleien skal dekke bruken av lokaler til Nor Design AS...

...

Oppgave 2.
a) Rapport ifølge bokføringsloven § 5, første ledd pkt 1. bokføringsspesifikasjon...

b) Feriepenger opptjenes når du får lønn. Den regnes ut i fra bruttolønn. De som jobber 100 % og har krav på 5 ukers ferie, regnes det ut 12,1 % av bruttolønn pr måned. Beregnet feriepenger føres da på en konto 2940 skyldig feriepenger i regnskapet, og settes som en gjeld. Feriepenger blir betalt ut året etter at man har opptjent det.

...

Oppgave 3. Produktkalkyle:a,b og c.
Nor Design AS er en produksjonsbedrift. Derfor kan det være svært nyttig å bruke produktkalkyler for å finne pris til produktene. Her kan vi skille mellom selvkost, påslag og bidragsmetoden.

Selvkostmetoden: Her tar vi med alle kostnadene bedriften har, og fastsetter en pris på produktet ut i fra det, her tar vi også hensyn til fortjeneste.

Påslagstall: Handelsbedrifter bruker ofte et påslagstall når de priser varene sine. Bruk av påslagstall innebærer at vi ganger inntakskost med en faktor som erfaringsmessig dekker alle kostnadene og gir også en fortjeneste. Påslagstallet dekker også mva.

Bidragsmetoden: Her skiller vi mellom variable og fastekostnader. Variable kostnadene er inntakskost. Resten er faste kostnader. Først må vi finne dekningsbidraget. Dekningsbidraget er det tilskuddet produktet gir til å dekke de faste kostnadene og til å gi bedriften fortjeneste. Det er det samme som bruttofortjeneste. Altså salgsinntekt minus inntakskost.

...

Oppgave 4. Budsjettkontroll.
Budsjett er et viktig styringsverktøy for en bedrift. Ut i fra budsjettet man setter seg opp, skal man styre bedriften. For å sette opp et godt budsjett bør man se på tall fra samme perioder tidligere, derfor bør regnskapet for tidligere perioder være ferdig og riktig. (Økonomistyring s. 231). Budsjettet må være så reelt som mulig. Hvis er det et budsjett som ikke er mulig er reelt er det svært vanskelig å styre bedriften dit.
Jeg har brukt ferdig modell hentet ut fra nettsiden https://okonomistyring.portfolio.no. Under fanen modeller.

...

Oppgave 5 Miljøsertifisering:
Når man driver en bedrift har man automatisk et samfunnsansvar. For en bedrift er det svært viktig å ta samfunnsansvar. Ofte velger kundene etter bedrifter som tar samfunnsansvar, og det er viktig utad til sine leverandører at man er en opplyst bedrift som også tar hensyn til andre i rundt seg. En av de delene en bedrift bør ta hensyn til er miljøet. Når man produserer et produkt, bruker man ressurser. Dette er ressurser som naturen skjenker oss mennesker med. Det som er viktig er at vi bruker disse ressursene riktig, og ikke bruker for mye av dem. Det er da viktig at bedriftene gjør beviste valg i hverdagen for at ressursene ikke skal bli tomme.

Regnskapsloven krever også at bedrifter tar samfunnsansvar. Jeg går ut i fra at Nor Design AS er et lite foretak i henhold til § 1-6 Små foretak i regnskapsloven. § 3-3 ledd 8.Årsberetningens innhold for små foretak. Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger... Kjøp tilgang for å lese mer

Nor Design AS | Økonomistyring | Høst 2016

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 13.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt grei oppgave, noe uryddig.