Menneske og læring: Motivasjon og mestring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 1
 • 5
 • 7
 • 1815
 • PDF

Menneske og læring: Motivasjon og mestring

Her finner du en oppgave i psykologi som gjør rede for ulike faktorer som fremmer og hemmer læring. Fokuset er på motivasjon og mestring, og på oppmerksomhet og persepsjon. Både det kognitive og det behavioristiske perspektivet i psykologi brukes i denne teksten.

Lærers kommentar

En veldig god oppgave, kunne utdypt noen av teoriene litt mer.

Elevens kommentar

Oppgaven er god, akademisk skrivemåte.

Kunne blitt gjort bedre hadde en hatt mulighet til å skrive mer.

Innhold

1. Innledning . S.3
Del 1: Faktorer som fremmer og hemmer læring S.3
1.0 Definisjon av læring . S.3
1.1 Oppmerksomhet og persepsjon S.3-4
Del 2: Skolen → motivasjon og mestring S.5
2.0 Den nærmeste utviklingssonen - en teori knyttet til utvikling av læring S.5
2.1 Motivasjon og mestring S.5-7
3. Konklusjon S.7
Referanser S.7

Utdrag

1. Innledning
I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for faktorer som fremmer og hemmer læring.
I første del av oppgaven vil jeg definere begrepet læring og sette det inn i en kontekst av skole/elev.
Jeg ønsker særlig å ha fokus på læring, motivasjon, mestring og kognitiv psykologi.
Jeg er kjent med at faktorer som hukommelse, læringsteorier og intelligens og har betydning for utvikling av læring. Grunnet oppgavens størrelse velger jeg å ikke utdype dette foruten i innledningen.

Del 1: Faktorer som fremmer og hemmer læring

1.0 Definisjon av læring
I følge Schultz Larsen m.fl. (2010) så finnes det ulike syn på hva læring er. Blant annet vises det til det kognitive perspektivet som definerer læring som en indre prosess med innvirkning på individets personlighet. Behavioristene derimot definerer læring som noe som er observerbart og som individet ikke kunne før læring har skjedd. Videre tillegger behavioristene at læring er en varig atferdsendring som følge av erfaringer , og som slik ikke kan reverseres til tidligere erfaringer.
En kan slik forstå at ut i fra de ulike psykologiske perspektivene så er det ulike ideologier/teorier knyttet til hva læring er. Felles for de alle er at læring er innsikt, forståelse og atferdsendringer knyttet til erfaringer. (Larsen m.fl. 2010:197,408)

1.1 Oppmerksomhet og persepsjon
For at et menneske skal bli en del av et samfunn eller en kultur, eller tilegne seg spesifikk kunnskap så kreves det at det utvider sin erfaring og sin personlige kompetanse. Schultz Larsen m.fl. (2010) viser til at et sentralt begrep innen den kognitive psykologien var ordet informasjon. Noe som senere har gjort at denne retningen og ble definert som studiet av menneskets informasjonsprosess. Studiet hadde et fokus på hvordan vi mennesker mottar informasjon og lagrer den, samt hvordan mennesket bearbeider og bruker informasjonen... Kjøp tilgang for å lese mer

Menneske og læring: Motivasjon og mestring

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.03.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  God hjelp faglig! Språket var ikke fullt så godt
 • 08.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kjempe bra! Den hjalp meg skikkelig!