Markedsundersøkelse av Sommer Is | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 4
  • 10
  • 3262
  • PDF

Markedsundersøkelse av Sommer Is | Caserapport

Dette er en caserapport som beskriver hvordan "Sommer Is" kan bruke en markedsundersøkelse for å finne ut av kundenes preferanser og behov. Oppgaven beskriver oppbygningen av en markedsundersøkelse, og hva den kan brukes til.

Utdrag

Utforskende utforming gjennomføres for å få en større innsikt i et tema eller for å
forsøke å forstå hvordan brukerne tenker og handler. I denne utformingen kan det blant
annet benyttes sekundærundersøkelser også kalt skrivebords materiale. Dette er data som allerede eksisterer. Det kan også benyttes observasjon, hvor man observerer
respondentene enten i et naturlig eller kunstig miljø.
For Sommer Is kan bedriften benytte denne utformingen spesielt om de ønsker å se på
tidligere undersøkelser som kan være relevant for dem. Ved å bruke en slik undersøkelse,
kan det spare dem for både penger og ressurser ved å ikke utføre en slik undersøkelse selv.

Det vil også være nyttig å ta en sekundærundersøkelse med i betraktning uansett,
bakgrunnen for det er at jo mer informasjon de har om markedet desto bedre avgjørelser
kan bedriften ta. Sommer Is kan også observere sine respondenter i blant annet en
forretning som allerede eksisterer. En annen mulighet for Sommer Is er å iscenesette en
situasjon hvor de plasserer respondentene i et kunstig miljø som skal fremstå som en av
butikkene Sommer Is blir solgt i. Ved å gjøre dette kan man se hvordan personene som er
med i undersøkelsen handler. Det kan være nyttig å innhente slik informasjon for å finne
ut hva som kan påvirke deres kunder både positivt og negativt.

Beskrivende utforming gjennomføres for å avkrefte eller bekrefte en antakelse eller en hypotese. Dette er den vanligste utformingen. En vanlig metode som blir brukt her er blant annet intervju, hvor undersøkelsen vil gi konkrete svar på det respondenten blir spurt om. Man kan da velge mellom to ulike intervjuformer som er kvalitative intervjuer og kvantitative intervjuer. Et kvalitativt intervju gir veldig korrekt og brukar informasjon, og gjennomføres ofte et dybdeintervju hvor svarene til respondenten er fyldige. Kvantitativt intervju derimot er enklere å gjennomføre, hvor det er enkle spørsmål som ofte gjennomføres ved at respondenten svarer via telefon, post, multimedier som blant annet internett, via et skjema eller personlig.

For Sommer Is har de ulike valg for utførelsen av undersøkelsen de skal gjennomføre. Kvantitative undersøkelsen vil på den ene siden være rimeligere å gjennomføre enn kvalitative fordi de blant annet krever færre personer som arbeider med intervjuene enn det gjør ved en kvalitativ undersøkelse. For Sommer Is kan det derfor bli et kostnadsspørsmål om hvilken metode de velger å bruke. Det som kan være aktuelt for Sommer Is er kvantitativt intervju gjennom blant annet multimedia samt spørreskjema. En grunn til at dette kan bli gjort er fordi mange bruker for tiden sosiale medier hvor markedsundersøkelsen kan bli promotert, samt de som skal ha isen må gå direkte til butikken hvor Sommer Is selger, hvor man da får direkte kontakt med respondenten. En kvantitativ undersøkelse kan ha feilmarginer ved at man ikke vet hvem man møter på. Det må også tas hensyn til blant annet markedsføringsloven og andre regler eller forskrifter ved at enkelte av respondentene kan være under 18år. Det som... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsundersøkelse av Sommer Is | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.