Marinbiologi fra Fredrikstad til Moss | Ekskursjonsrapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Biologi 1
  • 6
  • 20
  • 4589
  • PDF

Marinbiologi fra Fredrikstad til Moss | Ekskursjonsrapport

Dette er en ekskursjonsrapport over en biologiekskursjon som strakte seg fra Fredrikstad til Moss i forbindelse med marinbiologi. Hensikten med ekskursjonen var å lære om abiotiske faktorer, å kunne se sammenhenger mellom de biotiske og abiotiske faktorene og hvordan samspillet mellom arter er. I tillegg var formålet å få økt artskunnskap, og utforske forskjellen på hardbunn og bløtbunn, og hvordan deres arter lever der.

Innhold

Introduksjon 3
Del 1- teori 4
Abiotiske og biotiske faktorer 4
Hva er hardbunn? 4
Hva er bløtbunn? 5
Del 2- forsøk, resultater og klassifisering av arter 5
Vindmåler og kompass 5
Beskrivelse 5
Resultater 5
Vannprøver 6
Beskrivelse 6
Resultater 6
Afotisk og fotisk sone 7
Siktedyp 7
Resultater 8
Plankton 8
Dyreplankton 8
Planteplankton 8
Planktonprøver 9
Beskrivelse 9
Resultater 9
Milliporeprøve 10
Beskrivelse 10
Resultater 10
Bløtbunn- og hardbunnskrap 11
Bløtbunnskrap 11
Beskrivelse 11
Artsliste11
Parasitt 13
Hardbunnskrap 14
Beskrivelse 14
Artsliste 14
Påvirkning av abiotiske og biotiske faktorer 16
Konklusjon/oppsummering 18
Fullstendig kildeliste 19

Utdrag

Introduksjon
Vi er omringet av mange ulike naturtyper, også kjent som biotoper. Eksempler på biotoper kan være myrer, innsjøer, løvskog, havstrand, barskog, vidder, elver og slåttemark. Det er store forskjeller i disse biotopene, og dyre- og planktonlivet er ulikt. Læren om livet i havet kalles for marinbiologi. Den 28.08.2015 dro vi på ekskursjon på Fredrikstad for å lære om marinbiologi. Hensikten med ekskursjonen var å lære om abiotiske faktorer, å kunne se sammenhenger mellom de biotiske og abiotiske faktorene og hvordan samspillet mellom arter er. I tillegg til å få økt artskunnskap, og utforske forskjellen på hardbunn og bløtbunn, og hvordan deres arter lever der. I rapporten skal jeg redegjøre for observasjoner og målinger som ble gjort under ekskursjonen. Jeg vil først introdusere en teoretisk del, med hovedsynet på definisjoner av viktige begreper, og tre ulike områder som var sentrale under ekskursjonen. Den andre delen av rapporten skal ta hensyn til etterarbeid og klassifisere artene som ble funnet.

Ekskursjonen startet på Fredrikstad med Ny-Vigra båten og endte på Moss, slik kartet viser. Det er tre sentrale områder som er relevante for rapporten; Fredrikstad(Sjøkøysunde), Hellekilen og Jeløya. Det var ved disse tre stedene at vi stoppet og tok ulike prøver.

...

Del 1- teoretisk del
Glomma, Norges lengste elv, renner ut i havet i Fredrikstad. I Fredrikstad deler Glomma seg i 2 løp; Østerelva og Vesterelva, før den renner ut i Oslofjorden. Elvevannet fra Glomma flyter over saltvannet ettersom at saltvannet har større tetthet enn ferskvann. Glomma påvirker saltinnholdet i Oslofjorden. Pålandsvind i Glomma trekker på havet og skyver sjøen inn mot land. Det er mye forurensing og avfall i sjøen i dag fordi tidligere beboere pleide å kaste avfallet deres i elven.

Abiotiske og biotiske faktorer
Abiotiske faktorer er de ikke-levende faktorene i et økosystem. Eksempler på abiotiske faktorer er vind, jordsmonn, berggrunn, temperatur, solinnstråling, vann og saltholdighet. (SNL, 2014). Biotiske faktorer, derimot, er de levende faktorene som er eller har vært levende. Eksempler på biotiske faktorer er planter, dyr, alger og alt liv. (SNL, 2014)

Hva er hardbunn?
Hardbunn oppstår på steder som er høyt eksponert for bølger eller sterke havstrømmer. Mikropartikler skylles bort og store partikler forblir. Hardbunn inneholder et spekter av alt fra store steinblokker og fast fjell, som ikke... Kjøp tilgang for å lese mer

Marinbiologi fra Fredrikstad til Moss | Ekskursjonsrapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.