Læring | Motivasjon | Intelligens | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Psykologi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 2754
  • PDF

Læring | Motivasjon | Intelligens | Sammendrag

Dette er et sammendrag om læring, motivasjon og intelligens i psykologi 1 på Vg2. Her forklares noen viktige læringsteorier slik som klassisk betinging og operant betinging. Læringsmotivasjon er en annen teori som også forklares i dette sammendraget, da med utgangspunkt i et behavioristisk, et humanistisk og et kognitivt syn.

Lærers kommentar

Fikk ikke kommentar.

Elevens kommentar

Det viktigste er skrevet, men det kunne vært mer informasjon om emne.

Innhold

- Læring
- Læringsteorier
-- Modellæring
-- De assosiative teoriene
-- Klassisk betinging
-- Operant betinging
-- De kognitive teoriene
-- Implisitt og eksplisitt læring
- Motivasjon
-- Presentasjons og/eller mestrings motivert
-- Frykt motivert
-- Attribusjon
-- Spenningsteorier
-- Spenning/motivasjon er avhengig av
- Hukommelse
-- Glemsel
-- Metahukommelse
-- Metakognisjon
-- Metaforståelse
-- Læringsstrategier
- Intelligens
-- Teorier

Utdrag

Læring

Læring er en relativt varig forandring i atferd eller I mulig atferd. Mulig atferd kan være at du vett hvordan du kan slå eller sparke, men gjør det ikkje for det om.

Viktige forutsetninger for læring:
• Hukommelse
• Intelligens
• Kreativitet

Vi lærer av erfaringene våre, vi blir født med en viss type atferd, men de erfaringene vi får påvirker måten vi oppfører oss og reagere på, altså atferden.

...

Læringsteorier:
Modellæring:

Når du ser på noen og repeterer det, slik at du lærer det. Barn tar etter hva voksne gjør. Banduras eksperiment med dukken Bobo og barn.

De assosiative teoriene:
Forklarer læring som en kopling av hendelser som henger sammen (Stimulus → respons)

...

Motivasjon:

Er en indre tilstand som forårsaker, styrer og opprettholder atferd.

Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon:

Indre motivasjon er en naturlig lyst til å oppsøke og møte utfordringer, der personlig interesse ligger for grunn. Som interesse for et fag. Du gjør det for deg sjølv.

Ytre motivasjon styres av et ønske om å oppnå eller unngå straff. Det du skal lære eller gjøre behøver ikkje å interessere deg. Dett kan være et fag du ikkje syns er interessant, men du trenge alikevell en god karakter, da er karakteren den ytre motivasjonen.

Er du ikke motivert til å lære noe i et fag ville du ikkje lært like mye som du ville hvis du hadde vert motivert.

...

Presentasjons og/eller mestrings motivert:

Gir deg en god følelse og ønsker å få det til. For eksempel å fullføre et maraton.

Er du presentasjons/mestrings motivert vil du gjøre noe og fullføre det. Er du indre motivert vil du fullføre for deg sjøl uavhengig av andre. Er du ytre motivert vil du fullføre for å oppmerksomhet, skryt og muligheter

Frykt motivert:

Gjør det for å unngå å oppleve en dårlig ting/situasjon, du kommer i en tilstand du ikkje vil være i, du er motivert for bare å holde ut.

Et behavioristisk syn på læringsmotivasjon legger vekt på belønning for det å lære... Kjøp tilgang for å lese mer

Læring | Motivasjon | Intelligens | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.