Kommunikasjonens betydning for sosialiseringsprosessen og sosial kompetanse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 14
  • 3881
  • PDF

Kommunikasjonens betydning for sosialiseringsprosessen og sosial kompetanse

Denne oppgaven dreier seg om kommunikasjonens betydning for sosialiseringsprosessen og sosial kompetanse fra et barns fødsel og frem til 3 års alderen. Oppgaven løses ut ifra den fiktive personen Johanne. For å belyse problemstillingen tas det utgangspunkt i de to første stadiene i Eriksons utviklingsteori, samt forskjellige utviklingspsykologiske, sosialpsykologiske og personlighetspsykologiske teorier.

Lærers kommentar

Elevens viktigste forbedringsområder:
Den non-verbale kommunikasjonens betydning kan komme tydeligere fram i drøftingen av problemstillingen (før barnet får et verbalt språk).
Noe mer konkret drøfting av kommunikasjonens betydning for utvikling av de forskjellige sosiale grunnkompetansene.
Konklusjonen har godt avpasset omfang, men kan gjerne vektlegge mer konkret kommunikasjonens betydning ut fra drøftingen.

Innhold

1.0 Problemstilling 2
1.1 Innledning 2
2.0. Grunnleggende om kommunikasjon 3
2.1 Første fase av Eriksons utviklingsteori 5
2.2 Andre fase av Eriksons utviklingsteori 7
3.0 Teorikritikk 11
3.1 Konklusjon 12
4.0 Litteratur liste 13
4.1 Figur liste 13

Utdrag

1.0 Problemstilling
I hvilken grad har kommunikasjon betydning for sosialiseringsprosessen og utviklingen av vår sosiale kompetanse fra fødselen til 3 år?
Oppgaven skal løses ut ifra en fiktiv person; Johanne. Gjennom de to første stadiene i Eriksons utviklingsteori, og hvordan forskjellige utviklingspsykologiske, sosialpsykologiske og personlighetspsykologiske teorier kan belyse problemstillingen.

1.1 Innledning
Sentralt for vår utvikling som individ er samspill med andre gjennom primær- og sekundersosialisering, og gjennom sosialisering oppnår vi sosial kompetanse og føres inn i et kulturelt felleskap (Gjøsund og Huseby, 2011, side 71). Dette betyr kort forklart at vi utvikler nye evner for hvordan vi skal forholde oss til menneskene rundt oss, etter hvert som vi får sosialisert oss. Den sosiale kompetansen vil variere fra situasjon til situasjon og også de rollene du har (Gjøsund og Huseby, 2011. Side 78).

...

2.0. grunnleggende om kommunikasjon
Jeg valgte å ha litt utdypende om kommunikasjon fordi dette er vesentlig for oppgaven. Kommunikasjonsmodellen er vesentlig fordi gjennom kommunikasjon med andre får en mulighet å utrykke et behov gjennom et budskap. Enkelt forklart er kommunikasjon all sosial kontakt i form av språk og kroppsspråk vi har med andre mennesker dette skal vi se nærmere på litt lengre ned.
Vi får et behov, for annerkjennelse, mat, eller noe annet innen Maslows behovspyramide, som gjør at vi formidler et budskap til en annen person. For barn vil dette ofte gjelle grunnleggende behov etter Maslows behovspyramide. Det er få små barn har et behov for selvrealisering (Gjøsund, Huseby og Barstad, 2016 side 123). Man vil gjennom kommunikasjon få en mulighet til å utrykke hvem man er, hvilke meninger man har og også til hvilken grad man har sosial kompetanse, det er vesentlig at sosial kompetanse utvikles over tid og vil derfor være litt manglende hos barn (Gjøsund og Huseby, 2011. Side 79) Med språk menes menneskenes kommunikasjonssystem med bruk av lyder, tegn eller andre måter dette kan formidles på.

...

2.1 Første fase av Eriksons utviklingsteori
Eriksons utviklingsteori i grenseland mellom utvikling og sosialpsykologien fordi den legger vekt på forskjellige typer sosiale og individuelle kriser for hver av fasene. De fasene vi skal se på er da de fire første i samsvar med Jean Piaget og kritikk av Piaget gjennom Lev Vygotskij.

Sosialisering begynner ved fødsel og sentralt ved dette er den kontakten og de samhandlingene vi får med andre. Parallelt med økt sosialisering blir våre sosialiseringsagenter flere. Da utvikles også den sosiale kompetansen vår. Men til hvilken grad er kommunikasjon vesentlig for utvikling av sosial kompetanse? Ved fødsel er det ingen bevist kommunikasjon hos et barn, de vil skrike ved ubehag og etter hvert le ved behag. Johanne ved fødsel vil da ikke ha noe bevist forhold til kommunikasjon.

Om Johanne blir født inn i et kjærlig hjem med gode foreldre og den fysiske tryggheten og kjærligheten hun som barn trenger i en alder fra 0-1,5 etter Eriksons utviklingsteori.

...

2.2 Andre fase av Eriksons utviklingsteori
Videre vil hun stilles i en ny krise fra 1,5-3 år hvor hun gjennomgår en sterk fysisk, intellektuell og språklig utvikling som er sentralt for denne oppgaven. Johanne vil trolig ønske mer selvstendighet og dette kan igjen skape konflikter om foreldrene til Johanne ikke ønsker å gi henne den nødvendige selvstendigheten. Det som er sentralt i denne fasen er foreldrenes og barnehagens holdninger til den nye selvstendigheten hos Johanne. Om de skaper et trygt, selvstendig og støttende miljø for Johanne vil dette unngå at hun føler en skam og tvil når hun ikke klarer enkle oppgaver. Derimot vil hun få veiledning og hjelp til å utføre dem bedre neste gang.

Om hun ønsker å kle på seg sko selv, men foreldrene oppfatter det som tidskrevende og blir fint på grunn av at hun ikke får til vil dette være med på å bringe en skam fram i Johanne. Derfor er det viktig å ta seg tid til å lære henne hvordan hun skal gjøre det og gi henne nok plass til å la henne utvikle seg.

Her er det Sansemotoriske stadiet godt i gang. Johanne er derfor godt i gang med å danne et språk, etter Piaget baserer hun språket på forestillinger og erfaringer hun selv gjør. Etter Vygotsijs kritikk av Piaget har de sentrale og kompetente personene rundt henne mye å si for hvordan hennes språk dannes. Alt av språket som utvikles er lært av noen. Enten det er TV, barnehagepersonell og foreldre er det tillært av noen. Dette støtter Vygotskijs teori (Gjøsund, Huseby og Barstad, 2016. Side 111). Vygotskijs teori kan også bygges videre på mesosystemet til Bronfenbrenner; at samholdet mellom hjemmearenaen og barnehagearenaen har god kommunikasjon.

...

3.0 Teorikritikk
Det finner mange forskjellige teorier og forklaringer innen utviklingspsykologi, sosialpsykologi og personlighetspsykologi som belyser problemstillingen, og nokså mange som i grunnen motstrider hverandre, for eksempel beskriver både Freud, Skinner, Vygotskij og Piaget barns utvikling som en prosess motivert av en søken etter å tilpasse seg miljøet (Tetzchner, 2013. Side 58). Det er selvfølgelig forskjellige former for tilpassing, men det som er sentralt for oppgaven er det dette faktumet belyser... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunikasjonens betydning for sosialiseringsprosessen og sosial kompetanse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.