Kjønnsforskjeller i arbeidslivet | Metodeoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kjønnsforskjeller i arbeidslivet | Metodeoppgave

Dette er en metodeoppgave i Sosiologi og sosialantropologi som handler om kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Oppgaven anvender en kvantitativ metode for å undersøke temaet. Denne metodeoppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: "Er det en forskjell mellom kvinner og menn i norsk arbeidsliv i dag?"

Innhold

Kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet
Kjønnsdelt arbeidsmarked, to teorier
Kjønnsforkjeller i inntekt
Norge- flest personer i arbeidsstyrken
Hjelpemiddler til mindre kjønnsforskjeller i yrkeslivet
Hypotese- bekreftet eller avbekreftet?
Bibliografi

Utdrag

Problemstilling: Er det en forskjell mellom kvinner og menn i norsk arbeidsliv i dag?
Hypotese: Det er en forskjell mellom kvinner og menn i norsk arbeidsliv
Alternativ hypotese: Det er ikke en forskjell mellom kvinner og menn i norsk arbeidsliv
Kvantitativ eller kvalitativ: Kvantitativ metode
Datainnsamling: Sekundær data
Enheter: Kvinner og menn i arbeidslivet
Variabler: Begge kjønn, alder mellom 20-70, yrkesstillinger

Ut i fra min problemstilling har jeg valgt og ta for meg kjønnsforskjeller i det norske arbeidslivet i dag. I denne metodeoppgaven har jeg valgt å bruke en kvantitativ metode fordi jeg vil få med mange personer og ikke like mye informasjon om personene. Med dette valget så passet det best og bruke sekundær data i min innsamling. Det vil si at jeg bruker fakta og undersøkelser som allerede er blitt behandlet av noen andre. Ved å bruke disse innsamlingene vil jeg kunne få et svar på min problemstilling på en mere landsbasis måte. Ut i fra min problemstilling så velger jeg og bruke både kvinner og menn som variabler i oppgaven, dette er for å finne ut om det er en kjønnsforskjell i de ulike type kjønnsdominerende yrker.

Min begrunnelse for valg av hypotese går ut på at jeg vil finne ut som det er en forskjell mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Jeg valgte og bruke min hypotese slik fordi ut i fra den kunnskapen jeg har hatt før jeg utførte denne oppgaven, så ville jeg si at det er en kjønnsforskjell mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Men det er mye som tyder på de siste årene at disse forskjellene begynner og minske, så derfor valgte jeg å bruke min alternative hypotese for å sjekke om min hoved hypotese var feil. Det er flere faktorer som spiller inn i hver av hypotesene og det er det jeg skal ta for meg i denne oppgaven.

Ut i fra min kunnskap før denne oppgaven så vet jeg at Norge er et av de landa i verden som har best likestilling mellom kvinner og menn. Noen prøver også å si at i praksis så er Norge et land med full likestilling. Ja, ut i fra mange andre land så har Norge en svært god likestilling mellom kvinner og menn, men er det egentlig full likestilling? Er det ingen forskjeller mellom oss i arbeidslivet slik det var før?... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjønnsforskjeller i arbeidslivet | Metodeoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.