Kjemi 2 | Eksamen vår 2016 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 12
 • 3405
 • PDF

Kjemi 2 | Eksamen vår 2016 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Kjemi 2, gitt 1. juni 2016.

Det er Studienetts egen fagredaktør i kjemi, som har regnet ut og besvart oppgavene i dette eksamenssettet.

Innhold

Oppgave 1
a) pH i en bufferløsning er 8,9. Hvilket syre-base-par kan være i bufferen?
b) I hvilken forbindelse har krom oksidasjonstall +3?
c) Hvilken av disse stoffblandingene løst i 1,0 L vann blir en bufferløsning?
d) Hvilket salt løst i vann gir en sur løsning?
e) Hvilket salt er det i løsningen?
f) Hvordan skal halvreaksjonen for oksidasjonsreaksjonen skrives?
g) Hva skjer ved anoden?
h) Hvilke av disse stoffene/ionene er til stede i titreringskolben ved halvtitreringspunktet?
i) Er noen av påstandene riktige?
j) Hva slags metall og hva slags salt vil gi denne reaksjonen?
k) Hvilket reagens kan vi bruke til å påvise den funksjonelle gruppen i produktet?
l) Hvilken av disse forbindelsene kan gi dette spekteret?
m) Hvor mange kirale sentre har gonan?
n) Hvilken av disse forbindelsene er det?
o) Hvilken av strukturene vist i figur 4 viser det fragmentet som gir opphav til hovedtoppen i spekteret?
p) Hvor mange mol metylpropanat kan maksimalt bli dannet i denne reaksjonen?
q) Hvilken av disse aminosyrene har en upolar R-gruppe?
r) Hvordan begynner en enzymkatalysert reaksjon?
s) Polymeren er en kondensasjonspolymer. Den ene monomeren er 4-aminobenzosyre. Mellom polymerkjedene er det hydrogenbindinger. Er noen av påstandene riktige?
t) Dette enzymet er en oksidase. X kan være NADH + H+. Er noen av påstandene riktige?

Oppgave 2
a)
1) Tegn strukturformelen til to ulike produkter, og marker tydelig på figuren atomene som er addert. Forklar hvorfor det kan dannes ulike produkter.
2) Tegn strukturformel til forbindelsene A og B.
3) Tegn strukturformelen til en kjemisk forbindelse med formel C3H6O som kan oksideres. Gi ett eksempel på et påvisningsreagens som oksidasjonsproduktet fra
reaksjonen i punktet ovenfor kan reagere med.
b)
1) Hva består en bufferløsning av? Hvilke egenskaper har en buffer?
2) Du skal lage en buffer med pH = 5,0. Forklar hvorfor en eddiksyre/acetatbuffer er et godt valg.
3) Du skal lage 1 liter eddiksyre/acetatbuffer med pH = pKa. Forklar hvilke to av de fire reagensene under du må velge for å få størst mulig bufferkapasitet.
c)
1) Skriv to mulige reaksjonslikninger for denne fellingsreaksjonen.
2) Forklar hva du nå vet om saltblandingen. Skriv reaksjonslikning.
3) Forklar ut fra disse observasjonene hvilke salter som sannsynligvis finnes i saltblandingen.

Oppgave 3
a) Tegn av strukturformelen til aspartam, og marker tydelig hvilken del av molekylet som kan gi opphav til dette fragmentet.
b) Forklar hva slags type bindinger disse enzymene spalter.
c) Hvor mye av denne typen lettbrus kan en person på 60 kg drikke per dag ifølge europeiske helsemyndigheter? Hvor mange mg metanol tilsvarer det?
d) Skisser strukturformelen til disse produktene. Forklar hvorfor det kan dannes ulike produkter.
e) Vurder hva som er den beste metoden for å skille disse stoffene på skolelaboratoriet. Forklar kort hvordan eleven i praksis kan gå fram for å få størst mulig utbytte av
ren aspartam.

Oppgave 4
a) Forklar hvilket gult stoff som blir dannet i titreringskolben ved endepunktet av titreringen.
b) Bruk denne informasjonen, og finn oksidasjonstallet til sølv i kompleksionet [Ag(CN)2]^-. Forklar om denne reaksjonen er en redoksreaksjon.
c) Beregn konsentrasjonen til cyanidioner i den ufortynnede løsningen.
d) Bruk informasjonen i innledningen til Oppgave 4 og annen relevant informasjon, og vurder om tilsetting av NH4Cl til prøveløsningen kunne medført en sikkerhetsrisiko.
e) Hvilken effekt har dette for konsentrasjon av H+ og forbruk av O2 i mitokondriene? Forklar hvorfor dette er spesielt kritisk for aktive muskler, slik som hjertemuskelen.

Oppgave 5
a) Vis at oksidasjonstallet til jern i ferrationet er +VI.
b) Velg og tegn et utsnitt av strukturen i figur 9 som viser en form av oksidert Lipitor.
c) Hvor mange gram ferrationer kan maksimalt bli dannet i løpet av et døgn dersom strømstyrken i elektrolysen er 5,0 A?
d) Bruk halvreaksjonene til å skrive den balanserte reaksjonslikningen for reaksjonen. Forklar framgangsmåten. Bruk den balanserte reaksjonslikningen til å svare på om konsentrasjonen av hydroksidioner vil endre seg i løpet av elektrolysen.
e) Bruk resultatet av påvisningsreaksjonene, og skriv reaksjonslikningen med tilstandssymboler for reaksjonen som skjer når ferrationer reagerer med H+-ioner.

Utdrag

Følgende finner du et utdrag fra oppgave 4.c i eksamenssettet:

For å finne konsentrasjonen av cyanidioner i den ufortynnede løsningen må vi starte med å finne stoffmengden av AgNO_3 som cyanidionene er blitt titrert med.
n_(AgNO_3 )=C_(AgNO_3 )∙V_(AgNO_3 )=0,0103 mol/L∙0,0137L=0,00014mol
Ut fra formelen for kompleksionet [Ag(CN)_2]^- kan vi se at forholdet mellom sølv og cyanid er 1:2. Derfor vet vi at antallet cyanidioner er to ganger antallet sølvioner.
n_(CN^- )=2∙n_(AgNO_3)=2∙0,00014mol=0,00028mol
Nå kan vi bruke stoffmengden cyanidioner til å beregne konsentrasjonen av cyanidioner i den fortynnede løsningen før det ble tilsatt ekstra vann.
C_(CN^- fortynnet)=n/V=0,00028mol/(0,025L) =... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen vår 2016 | Løsningsforslag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 18.10.2016
  Supert! Vanskelig / umulig å finne fasit på nett
 • 22.01.2017
  Veldig bra og hjelpsom løsningsforslag
 • 17.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet! Ryddig og forklarende.

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen vår 2016 | Løsningsforslag, har også lastet ned