Kjemi 2 | Eksamen høst 2016 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 15
  • 4846
  • PDF

Kjemi 2 | Eksamen høst 2016 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Kjemi 2, gitt 18. november 2016.

Alle oppgavene i eksamenssettet er besvart og utregnet av Studienett sin fagredaktør i kjemi.

Innhold

Oppgave 1

Denne oppgaven består av flervalgsoppgaver hvor hovedtemaene er: reaksjonsegenskaper og løselighet av salter, bufferoppløsninger, redoksreaksjoner og polymerer.

Oppgave 2

a. Her skal du skrive strukturen til produktet som blir dannet når vann adderes til sykloheksen. I tillegg skal du tegne strukturen av to isomere former av 2-brom-2-metylbutan, hvor det skal settes ringer rundt peptidbindingene og de kirale carbonatomer som er tilstede i et tripeptid.
b. Denne oppgaven omhandler bufferløsninger. Du skal forklare hvorfor det ikke oppstår en pH-endring i bufferløsningen som har en bufferkapasitet på 1 mol, når oppløsningen har blitt fortynnet ti ganger. Du skal også drøfte om sitronsyre kan brukes som syre i en bufferløsning med pH = 3,4. Til sist skal du forklare hvorfor konsentrasjonen av den sure og den basiske komponenten ikke er den samme som i den tidligere oppløsningen.
c. Her skal du tegne strukturen av retinol. Du skal også forklare den observerte forskjellen i massespektrum mellom retinol og retinal. Så skal du forklare hvilke typer reaksjoner som har skjedd når retinyletanat har blitt omdannet til retinol, og deretter til retinal.

Oppgave 3

I denne oppgaven skal du finne ut av hvilke tre organiske stoffer som finnes i løsningen. Stoffene finnes på en liste over til sammen ti organiske stoffer. Løsningen blir analysert vha. forskjellige metoder, og du skal finne de ukjente stoffene i løsningen ved å svare på spørsmålene til hver metode. Metodene er: destillasjon, reaksjon med brom, massespektrometri og H-NMR spektroskopi.

Oppgave 4

Denne oppgaven omhandler galvaniske celler. Du skal skrive halvreaksjonene som oppstår både ved anoden og ved katoden. Deretter skal du skrive den totale reaksjonen i cellen. På figuren av den galvaniske cellen i oppgaven skal du markere den positive og den negative polen, samt bevegelsen av elektroner. Du skal forklare hvilken funksjon grafitt har i cellen, og om grafitt kan erstattes av kobber eller gull. Du skal også beregne den teoretiske batterikapasiteten for denne cellen. Endelig skal du forklare hvilke farlige gasser som produseres i cellen.

Oppgave 5

I det første spørsmålet i denne oppgaven er strukturen av aminosyren lysin illustrert. Du skal forklare hvilken pH den befinner seg i. I spørsmål nr. to skal du bruke en standardkurve som viser proteinkonsentrasjonen i forhold til absorptansen for å finne ut av konsentrasjonen ved en opplyst absorptans. I det tredje spørsmålet blir oppskriften til en buffer vist, og her skal du finne pH, samt den sure og den basiske komponenten i denne bufferen. I det fjerde spørsmålet skal du forklare hvordan man kan estimere proteininnholdet i mat basert på det totale nitrogeninnholdet i maten. Endelig handler det femte spørsmålet om å finne proteininnholdet i en prøve.

Utdrag

Her har du et utdrag fra oppgave 3.c i eksamenssettet.

Nedenfor presenteres en test for hver av de mulige forbindelser.
Heks-1-en
Heks-1-en inneholder en dobbeltbinding som den eneste funksjonelle gruppe, og det er også den eneste av de 5 forbindelser som inneholder en karbon-karbon dobbeltbinding. Dobbeltbindinger kan testes ved tilsetning av bromvann, som er brunt. Hvis testen med bromvann er positiv blir oppløsningen klar, fordi brom adderes til dobbeltbindingen. Dette er den samme testen som i spørsmål 3.b.
2-metylpropanal
Denne forbindelsen inneholder et aldehyd som den eneste funksjonelle gruppen. Aldehyder kan påvises vha. Tollens reagens. Ved en positiv test med Tollens reagens oksideres aldehydet til en karboksylsyre og fast sølv (Ag) sedimenterer som et 'sølvspeil'.
RCHO(aq)+2Ag^+ (aq)+H_2 O(l)→ROOH(aq)+2Ag(s)+2H^+ (aq)
Propanon
Propanon inneholder et keton som den eneste funksjonelle gruppen. 2,4-dinitrofenylhydrazin kan brukes til å påvise karbonylgrupper; dvs. både ketoner og aldehyder. I en positiv test med 2,4-dinitrofenylhydrazin dannes et gult bunnfall, og dette er 2,4-dinitrofenylhydrazon. I testen av propanon er det først nødvendig å teste med 2,4-dinitrophenylhydrazin (for å vite at det er et karbonyl tilstede), og deretter teste med Tollens reagens (hvor man får et negativt resultat fordi det ikke er et aldehyd tilstede).
Metanol
Metanol inneholder en alkoholgruppe, og tester derfor ikke positivt i testene med hverken Tollens reagens eller 2,4-dinitrofenylhydrazin. I stedet er det mulig å teste med et kromsyrereagens som kan teste for alkoholer. Disse oksideres hvis kromsyre tilsettes. En positiv test oppnås når oppløsningen ikke farges av den tilsatte kromsyren. Et problem er at kromsyre også kan oksidere aldehydet. Derfor er det også nødvendig å ha en negativ test med Tollens reagens for at være sikker på at det er metanol.
Alkoholgrupper kan også testes ved... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen høst 2016 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen høst 2016 | Løsningsforslag, har også lastet ned