Kjemi 2 | Eksamen høst 2015 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 11
 • 3216
 • PDF

Kjemi 2 | Eksamen høst 2015 | Løsningsforslag

Her finner du Studienetts veiledende besvarelse av Kjemi 2 eksamenssettet fra 20. november 2015.

Det er Studienetts egen fagredaktør i kjemi, som har regnet ut og besvart oppgavene i dette eksamenssettet.

Innhold

Oppgave 1
a) Hva kalles rekkefølgen til aminosyrene i et protein?
b) En bufferløsning har pH = 7,0. Hvilket syre-base-par er bufferen mest sannsynlig laget av?
c) Figur 1 viser hva som skjer når kobber legges ned i en løsning av sølvnitrat.
d) En vannløsning av et hvitt salt er sur.
e) En eddiksyre-acetatbuffer har pH = pKa= 4,7. Konsentrasjonen av bufferkomponentene er i utgangspunktet 1 mol/L, men bufferen blir fortynnet 10 ganger.
f) For å bestemme innholdet av kloridioner i en løsning kan man titrere den med en løsning av AgNO3 med kjent konsentrasjon. Indikatoren i denne titreringen er kromationer, CrO4^2–, som felles med sølvioner ved endepunktet for titreringen.
g) Gonan har seks kirale sentre. Fire av de kirale sentrene i molekylet er markert på figuren med en rød sirkel. Hvilke to av de andre karbonatomene, merket a, b, c og d, er kirale?
h) 2 mol metanol, CH3OH, danner 0,80 mol dimetyleter, CH3OCH3, i en kondensasjonsreaksjon.
i) Nedenfor er det fire påstander om enzymer som finnes i kroppen vår. Hvilke av disse påstandene er riktige?
j) Hvilket av alternativene i figur 3 viser hvordan Br2^+ vil se ut i et massespekter?
k) Hvilken type enzym kan katalysere denne reaksjonen?
l) Kromatogrammet i figur 5 viser de fire ulike blandingene hver for seg. Hvilke to stoffer inneholder blanding 4?
m) En alkohol med kjemisk formel C7H15OH blir oksidert. 1H−NMR spekteret til oksidasjonsproduktet har 3 signaler ved ppm lik 0,92, 1,59 og 2,36.
n) Eten kan addere brom. Figur 7 viser første trinn i denne reaksjonen.
o) Ved elektrolyse av en løsning av natriumsulfat, Na2SO4, blir det dannet oksygengass og hydrogengass.
p) Figur 9 viser omdanning av dihydrobiopterin til tetrahydrobiopterin.
q) Punktene nedenfor beskriver fire av trinnene i framstillingen av sink fra sinkblende, ZnS. Hvilke (en eller flere) av de fire reaksjonene er redoksreaksjoner?
r) Hvilket alternativ inneholder stoffer der hydrogen har tre ulike oksidasjonstall?
s) Ved elektrolyse av en vannløsning av kaliumjodid, KI, blir det dannet jod ved en av elektrodene.
t) Figur 10 viser et utsnitt av en polymer. Polymeren er en kondensasjonspolymer. Hva er monomeren til denne polymeren?

Oppgave 2
a) Figur 11 viser en syntese av 2,2-dimetylpropansyre. 2,2-dimetylpropansyre er forbindelse C i figur 11.
1) Hva slags reaksjon er reaksjon 1? Hva slags reaksjon er reaksjon 2?
2) Foreslå hva en kan bruke som reagens 1 i reaksjon 1. Foreslå hva en kan bruke som reagens 2 i reaksjon 2.
3) Figur 12 viser 1H-NMR-spekterene til forbindelsene B og C. Forklar de ulike signalene (toppene) i de to spektrene.
b) En løsning som inneholder natriumnitritt, NaNO2, blir analysert ved å titrere med kaliumpermanganat i sur løsning.
1) Bruk oksidasjonstall til å balansere reaksjonslikningen.
2) Hvordan ser man endepunktet for denne titreringen?
3) Ved endepunktet for titreringen var det tilsatt 20,0 mL 0,0200 mol/L permanganat. Beregn hvor mange mol natriumnitritt det er i løsningen.
c) Sitronsyre er en treprotisk syre, som blir mye brukt i bufferløsninger.
1) Forklar hvorfor en løsning av sitronsyre (C6H8O7) og natriumdihydrogensitrat (NaC6H7O7) kan være en buffer.
2) Til én liter 0,1 mol/L saltsyreløsning, HCl, tilsettes 0,2 mol fast NaOH. Forklar om pH i løsningen etter denne tilsetningen vil være svært sur, litt sur, omtrent nøytral, litt basisk eller svært basisk.
3) Til én liter 0,1 mol/L sitronsyreløsning tilsettes 0,25 mol fast NaOH. Løsningen blir en buffer etter denne tilsetningen. Finn pH i denne bufferen.

Oppgave 3: Kadmium
a) Den kjemiske formelen til hydrogenselenid er H2Se. Bruk denne informasjonen til å finne oksidasjonstallet til kadmium i kadmiumselenid, CdSe.
b) Hvilken reaksjon skjer ved den negative polen i dette batteriet når det leverer strøm?
c) Elektrolytten i batteriet er KOH. Forklar hva som skjer med konsentrasjonen av elektrolytten når batteriet leverer strøm. Bruk en balansert reaksjonslikning i forklaringen.
d) Et nikkel-kadmium-batteri har kapasitet 1,2 Ah. Bruk denne opplysningen til å beregne hvor mange gram kadmium det er i batteriet.
e) Ta utgangspunkt i opplysningene i tabell 2. Diskuter bruk og deponering av oljebaserte kunstnerfarger som inneholder CdS og CdSe.

Oppgave 4: Sitronsyre
a) Har sitronsyremolekylet kirale sentre? Begrunn svaret.
b) Forklar hvilke påvisningsreaksjoner du kan gjøre på skolelaboratoriet for å skille mellom sitronsyre, aktinsyre og isositronsyre.
c) I sitronsyresyklusen blir sitronsyre omdannet til aktinsyre og videre til isositronsyre. Gjør rede for hva slags reaksjoner dette er.
d) Skriv en balansert reaksjonslikning der opplysningene over kommer fram.
e) Figur 16 viser et utsnitt av en biologisk nedbrytbar polymer. Polymeren består av to monomerer der den ene er sitronsyre.

Oppgave 5: Syntesen av sykloheksen fra sykloheksanol
a) Elevene valgte å tilsette svovelsyre i denne syntesen. Forklar hvilke funksjoner svovelsyre har i en slik syntese.
b) Bruk gasskromatogrammet i figur 18 og vurder om elevene klarte å rense produktet sitt.
c) Bruk toppene til molekylionene til å finne ut hvilken forbindelse som gir hvert av de to spektrene, spekter A og spekter B. Mulige forbindelser er sykloheksanol, sykloheksen, svovelsyre og vann.
d) Elevene startet syntesen med 20,0 gram sykloheksanol. Produktet etter destillasjon veide 9,0 gram. Gasskromatogrammet viste at produktet etter destillasjonen besto av 93 % (masseprosent) sykloheksen. Beregn elevenes utbytte av sykloheksen.
e) Sykloheksen kan oksideres med KMnO4 i sur løsning. Produktet som blir dannet, har molar masse 146,14 g/mol. Figur 21 viser 1H-NMR til produktet. Tallene over signalene viser antall protoner som tilskrives signalet. Bruk spekteret til å finne strukturformelen til produktet.

Utdrag

Her er et utdrag av oppgave 2.b.1

Først må vi tildele oksidasjonstall til de relevante stoffene i ligningen. Hvis O er O^2- må MnO4^- være Mn^VII, NO2^- være N^III og NO3^- være N^V. Mn^2+ er Mn^II. Derfor går Mn fra VII til II, et fall på 5, og N går fra III til V, en stigning på 2. For at elektronene skal gå opp må det derfor være 2x Mn til 5x N.
Videre skal det være ladningsnøytralitet. På venstre side er det 7 negative ladninger når vi ser bort fra H^+. På høyre side er det 4 positive og 5 negative ladninger. Det krever derfor at det skal være 6 H^+ på venstre side, slik at begge sider totalt har 1 negativ ladning.
Til slutt skal mengden oksygen og hydrogen gå opp. Det er 18 oksygen på venstre side, og 15 oksygen på høyre bortsett fra H2O. Hvis de 6 H^+ skal ende opp i H2O, gir det 3 H2O, som også balanserer mengden av oksygen til 18 på hver side. Den endelige redoksligningen blir slik:... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen høst 2015 | Løsningsforslag

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 14.05.2021
  Hei, Veldig bra fasit med gode beskrivelser. En liten innvending: jeg tror det er feil i fasit i oppgave 3 b. Er ganske sikker på at den negative polen når batteriet leverer strøm er reaksjonen der det skjer en oksidasjon, dvs. reaksjonen med Cd. Kunne dere sjekket opp dette?
  Takk for tilbakemeldingen. Du har rett. Vi har fikset det.
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 26.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  sinnsykt bra at det er forklaring til flervalgsoppgavene! hjelper meg veldig!
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra!! er ikke å finne noe annet sted. brabra
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen høst 2015 | Løsningsforslag, har også lastet ned