Kjemi 2 | Eksamen høst 2013 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 15
 • 4300
 • PDF

Kjemi 2 | Eksamen høst 2013 | Løsningsforslag

Her finner du Studienetts veiledende besvarelse av Kjemi 2 eksamenssettet fra 22 november 2013.

Oppgavene i dette eksamenssettet er blitt utregnet og besvart av Studienetts egen fagredaktør i kjemi.

Innhold

Oppgave 1
a) Hvilket av disse saltene løst i vann vil gi blå farge med indikatoren bromtymolblått?
b) Hvor mange av disse reagensene vil gi gassutvikling med NaHCO3?
c) Hva er oksidasjonstallet til svovel i natriumtiosulfat, Na2S2O3?
d) ¹H-NMR-spekteret til forbindelsen X viser to signaler, ett ved 3,66 og ett ved 3,43. Hvilken av forbindelsene under er X?
e) Hvilket keton er dette?
f) Hvilken av disse forbindelsene er perklorsyre?
g) Under følger tre påstander om destillasjon av vann med oppløste stoffer. Hvilken eller hvilke påstander er riktige?
h) Hvilken av disse redoksreaksjonene er spontan?
i) Hvilket av disse stoffene kan påvises med Tollens test?
j) Hvor mange topper vil propanon gi i et 1H-NMR-spekter?
k) Hvilken av disse polymerene har størst evne til å ta opp vann?
l) Hvor stor spenning viser voltmeteret?
m) Hvilken av disse stoffblandingene løst i vann kan være en buffer?
n) Hvordan skal [Fe²⁺] i prøveløsningen beregnes?
o) Hvordan kan man finne endepunktet for en titrering av Fe2+ (aq) med KMnO4 (aq)?
p) Hvilken av disse polymerene blir dannet ved addisjonsreaksjon?
q) Hvilke(n) av komponentene vil få økt konsentrasjon etter at ny likevekt har innstilt seg?
r) Under følger fem påstander om D-vitaminet. Hvor mange påstander er korrekte?
s) Hva er den riktige halvreaksjonen for reduksjon av brom til bromid?
t) Hvilken av figurene A–D må være DOPA?

Oppgave 2
a) Organiske reaksjoner
1) Reaksjonen er en hydrolyse av esteren metylpropanat. Fullfør reaksjonslikningen ved å skrive kjemisk formel til produktene.
2) Ved addisjon av HBr til 1-metylsykloheksen blir det dannet to produkter. Tegn strekformel/strukturformel til de to produktene.
3) Tegn fullstendig strukturformel til forbindelsene A og B.
b) Massespektrometri
1) Forklar hva som menes med molekylion i massespektrometri.
2) Forklar at denne luftprøven kan inneholde propan, karbondioksid eller dinitrogenoksid.
3) Bruk opplysningene nedenfor til å avgjøre hvilken gass luftprøven inneholdt.
c) Organisk syntese
1) Forklar hvilken enkel test elevene kan gjøre for å påvise den funksjonelle gruppen i produktet.
2) Bruk oksidasjonstall og vis at dette er en redoksreaksjon.
3) Tolk spekteret og forklar om gruppen har klart å lage produktet, eller om dette er spekteret til det opprinnelige molekylet.
d) Bufferløsning
1) Løsningen er en buffer i løpet av titreringen. Forklar hva som er sur og hva som er basisk komponent i denne bufferen.
2) Vil løsningen være en buffer ved pH lik 8,5? Begrunn svaret.
3) Vurder utsagnet: «Bufferkapasiteten er størst ved halvtitreringspunktet.»

Oppgave 3: Et sink-luft-batteri
a) Ved hvilken av elektrodene skjer det en oksidasjon? Begrunn svaret.
b) Beregn cellepotensialet til batteriet.
c) Sink-luft-batteri blir blant annet brukt til høreapparater. Beregn batterikapasiteten gitt i Ah til et batteri som inneholder 1,90 g sink.
d) Skriv balanserte reaksjonslikninger for alle redoksreaksjonene som er nevnt i teksten over.
e) Skriv halvreaksjonene ved de to elektrodene. Skriv også den balanserte totalreaksjonen.

Oppgave 4: Folsyre
a) I figur 1 i vedlegg 3 er det markert tre ulike funksjonelle grupper i folsyremolekylet. Bruk figuren og skriv navn på de ulike gruppene.
b) Når DHF reduseres til THF, blir det overført to hydrogenatomer fra NADPH. Figur 2 i vedlegg 3 viser THF. Marker på denne figuren hvor disse hydrogenatomene sitter.
c) Figur 3 i vedlegg 3 viser DHF. Bruk denne figuren til å illustrere hvilke svake bindinger DHF kan ha til enzymet.
d) Forklar hva som gjør Metotrexat egnet som en konkurrerende inhibitor for omvandlingen av DHF til THF.
e) Når Metotrexat blir tatt i pilleform, blir noe av medisinen brutt ned i tarmen. Første trinn i denne prosessen er en hydrolyse. Skriv strukturformel til det minste produktet.

Oppgave 5: Blymetall
a) En løsning inneholder blyioner, Pb²⁺, og sølvioner, Ag⁺. Forklar hvordan du på skolelaboratoriet kan vise at løsningen inneholder både sølvioner og blyioner.
b) Beregn konsentrasjonen av Pb²⁺-ioner i hårfargemiddelet.
c) Finn masseprosenten til blysaltet i hårfargemiddelet dersom den forbindelsen som er brukt i hårfargemiddelet ikke er Pb(CH3COO)2 men Pb(CH3COO)2·3H2O
d) Forklar hvorfor denne metoden ikke er godt egnet til å analysere innholdet av Pb²⁺-ioner i en prøve der konsentrasjonen er større enn ca. 40 mg per liter.
e) Kjemikaliene du skal bruke, er vannprøven, destillert vann og noen dråper av fargeløsningen DMTH. Beskriv hva slags utstyr du vil bruke, og framgangsmåten for å lage prøveløsningen.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av oppgave 4.d i eksamenssettet

En konkurrerende inhibitor hemmer et enzyms aktivitet ved å binde til enzymets aktive sete og dermed blokkere for det «riktige» substratet. På denne måten kan det «riktige» substratet ikke lenger binde til enzymets aktive sete, og derfor kan ikke substratet omdannes til produkt. Dvs. en konkurrerende inhibi-tor skal kunne binde til enzymets aktive sete, og for at dette kan la seg gjøre, må inhibitoren ligne på... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen høst 2013 | Løsningsforslag

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 18.05.2021
  Hei, På oppgave 1c, er fasiten uenig med boken "kjemien stemmer". På side 60 i læreboken står det: "en forbrenning er en spontan redoksreaksjon der et stoff reagerer med oksygen". Hvis dette stemmer skulle riktig svar vært c og ikke a. Kunne dere sjekket opp dette? Veldig god fasit med detaljerte beskrivelser!
  Opgave 1c) handler om forbrænding, så den opgave du beskriver, passer ikke med opgave 1c) og heller ikke med en anden opgave i dette eksamenssæt.
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 10.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  studienett <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra til hjelpppppppppppppppppppppppppppppppppp
 • 12.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne inneholdt da noen småfeil..

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen høst 2013 | Løsningsforslag, har også lastet ned