Kjemi 2 | Eksamen høst 2012 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 12
  • 3276
  • PDF

Kjemi 2 | Eksamen høst 2012 | Løsningsforslag

Her kan du se Studienetts veiledende besvarelse av eksamenssettet til Kjemi 2 eksamen 23. november 2012.

Oppgavene i dette eksamenssettet er blitt utregnet og besvart av Studienetts egen fagredaktør i kjemi.

Innhold

Oppgave 1
a) Dette er en balansert likning for fullstendig forbrenning av heptan.
b) Oksidasjonstallet til fosfor i forbindelsen P4O10 er...
c) I disse organiske forbindelsene har hydrogen oksidasjonstall +I og oksygen –II, karbon har forskjellig oksidasjonstall. I denne forbindelsen har karbon oksidasjonstall –II.
d) Denne reaksjonen er en kondensasjon.
e) Du har en løsning av et ukjent salt i et reagensglass. pH i løsningen er ca. 7. Du tilsetter noen dråper AgNO3 -løsning. Det blir ingen synlig reaksjon.
f) Du har et hvitt salt som løser seg helt i vann. Ved tilsetning av noen dråper 5 mol/L saltsyre skjer det en gassutvikling.
g) En løsning av disse to stoffene kan gi en buffer.
h) Du har en buffer med pH = pKa = 5,0. Ved tilsetning av noen dråper 1 mol/L HCl(aq) vil...
i) Når du har tilsatt 25,0 mL syreløsning (halvtitrerpunktet), er...
j) Endepunktet for titreringen kan sees når...
k) Grunnen til at du får for høyt resultat, er at du har...
l) Den balanserte likningen for dannelse av Fe(OH)2 kan skrives.
m) Jernbiten vil korrodere med ulik hastighet i de tre glassene. Riktig rekkefølge, fra raskest til langsomst, er...
n) Cellepotensialet, E_celle^°, til batteriet er...
o) Ved den positive elektroden blir det dannet en gass, og ved den negative elektroden blir det dannet et metall. Gassen er fargeløs og luktfri. Løsningen inneholder...
p) Figur 2 viser forbindelsene A, B, C og D. Alle har molekylformelen C9H18Cl2. Spektret tilhører forbindelse.
q) Dette utsagnet om en likevektreaksjon som foregår ved hjelp av et enzym, er feil.
r) Hvilken av grafene i figur 4 viser best effekten av økende substratkonsentrasjon på reaksjonsfarten i en enzymregulert reaksjon?
s) Figur 5 viser reaksjonen der en fosfatgruppe fjernes fra et ATP-molekyl. Reaksjonen er en...
t) Du løser fast natriumacetat, NaCH3COO, i saltsyre, HCl(aq). Løsningen er en buffer. Løsningen du har blandet, består av...

Oppgave 2
a) Organiske reaksjoner
1) Stoffet nedenfor blir oksidert. Forklar hvilken stoffgruppe produktet tilhører.
2) Skriv den kjemiske formelen til reagens A og strukturformel til produktet i denne reaksjonen.
3) Skriv strukturformelen til produktet som blir dannet i denne reaksjonen.
b) Svovelforbindelser
1) Forklar hvilken miljøgevinst denne produksjonen gir.
2) Bruk oksidasjonstall og balanser reaksjonslikningen.
3) Forklar at vi kan si at dette er svovelreduserende bakterier.
c) Svovelforbindelser
1) Når kobber(I)sulfid, Cu2S, reagerer med oksygen i lufta, blir det dannet svoveldioksid, SO2, og kobber(II)oksid, CuO. Skriv en balansert reaksjonslikning for denne reaksjonen.
2) Gi eksempel på en type organisk forbindelse i levende organismer som inneholder svovel.
3) Figur 6 viser massespektret til SO2. Bruk tabellen som hjelp til å identifisere de seks toppene i figuren. Vær oppmerksom på den minste toppen på 50 m/z.
d) Elektrolyse
1) Forklar hva en elektrolytt er.
2) Elektroden der det skjer en oksidasjon, kalles anode. Forklar om anoden er positiv eller negativ elektrode i en elektrolyse.
3) Ole sier: «Ved elektrolyse av en vannløsning av kaliumfluorid, KF, er produktene oksygen og hydrogen.» Skriv ned argumenter for at denne påstanden er enten riktig eller feil.

Oppgave 3: Adipinsyre, Metakrylsyre, PMMA og Eudragit
a) Foreslå et annet stoff som kan brukes som den andre komponenten.
b) Tegn et utsnitt av den addisjonspolymeren vi kan lage med metakrylsyre som monomer.
c) Forklar med strukturformler hva de to høyeste toppene representerer.
d) Bruk strukturformler og skriv reaksjonslikning for reaksjonen der metanol og metakrylsyre reagerer til en ester.
e) Tegn neste trinn av polymeriseringen.
f) Tegn strukturformel til de tre monomerene som danner Eudragit.

Oppgave 4: Biodiesel
a) Forklar hva slags reaksjonstype overføring fra glyserol til propylenglykol er eksempel på.
b) Avgjør om destillasjon er egnet for denne gjenvinningen.
c) Vis ved beregning at eleven brukte overskudd av metanol.
d) Beregn utbyttet av biodiesel i prosent av det teoretisk mulige.
e) Beregn hvor mye 0,0200 mol/L dikromatløsning som gikk med i titreringen av 25,0 mL glykolløsning. Gå ut fra at reaksjonsforholdet er 1:1.
f) Bruk oksidasjonstall til å finne den balanserte nettoreaksjonlikningen for denne reaksjonen.

Oppgave 5: Kvaliteten på bassengvannet
a) Forklar hvilket salt som ifølge disse to testene var til stede i bassengvannet
b) Forklar hva en positiv observasjon ville være. Bruk reaksjonslikning i forklaringen din.
c) Avgjør om hardheten i bassengvannet er som ønsket.
d) Bruk bufferlikningen og forklar hvilken innvirkning tilsetning av OH– -ioner vil ha på molforholdet mellom hypoklorittioner og hypoklorsyre i vannet.
e) Forklar hvordan du ved elektrolyse av en natriumkloridløsning kan få hypoklorittioner i vannet.

Utdrag

Følgende er et utdrag av oppgave 2.d.3 i eksamenssettet

Vi kan i vedleggene se at E0 for reduksjonen av K+ til K er -2,93 V, det vil si mye mer negativt enn reduksjonen av 2 H+ til H2 ved 0 V. Vi kan også se at oksidasjonen av 2 F- til F2 vil ligge ved -2,87 V, mye mer negativt enn oksidasjonen av 2 H2O til O2 + 4 H+ ved -1,23 V. Altså vil vannet i elektrolyttløsningen reagere lenge før enten K+ eller F- reagerer, og danne... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen høst 2012 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen høst 2012 | Løsningsforslag, har også lastet ned