Kjemi 2 | Eksamen høst 2011 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 15
  • 2945
  • PDF

Kjemi 2 | Eksamen høst 2011 | Løsningsforslag

Her kan du få hjelp til oppgavene fra eksamen i Kjemi 2. Studienetts eksempelbesvarelse løser oppgavene som ble gitt i eksamenssettet fra november 2011.

Det er Studienetts egen fagredaktør i kjemi, som har regnet ut og besvart oppgavene i dette eksamenssettet.

Innhold

Oppgave 1
a) En vannløsning av et salt er basisk. Saltet kan være...
b) Du har en vannløsning av et lettløselig salt. Vannløsningen er fargeløs. Når du tilsetter noen dråper saltsyreløsning, blir det en hvit felling. Den hvite utfellingen kan være...
c) Reaksjonen i figur 1 er katalysert av et enzym. Denne reaksjonen er en...
d) Du har et hvitt salt. Til litt av dette saltet tilsetter du noen dråper NaOH(aq). Da kjenner du en karakteristisk lukt av ammoniakk. Saltet kan være...
e) Du har en vannløsning av et stoff. Ved elektrolyse av denne vannløsningen blir det dannet hydrogengass ved katoden. Stoffet kan ikke være...
f) Du har en buffer av saltene NaH2PO4 og Na2HPO4. Konsentrasjonen av de to saltene er lik. pH i bufferløsningen er...
g) Figur 2 viser et utsnitt av en cellemembran. Cellemembraner er bygd opp av et
dobbelt lag av...
h) En vannløsning av disse stoffene kan gi en buffer...
i) Båter av jern er beskyttet mot korrosjon ved at jernet er koblet til et annet metall. Dette metallet kan ikke brukes som offeranode...
j) Oksidasjonstallet til magnesiumioner er...
k) Figur 3 viser hvordan koenzymet NAD+ reagerer. I denne reaksjonen blir NAD+...
l) Ved elektrolyse av en vannløsning av natriumsulfat blir det dannet oksygengass og
hydrogengass. Ved den negative elektroden blir det dannet...
m) Hydrolyse av 88 g etyletanat ga 23 g etanol. Utbyttet av etanol i denne reaksjonen regnet i prosent av teoretisk utbytte er om lag...
n) Du har et ukjent organisk stoff. Dette stoffet reagerer med kromsyrereagens. Dette stoffet kan ikke være...
o) Figur 4 viser et massespekter til en organisk forbindelse. Denne forbindelsen er...
p) Du har et ukjent organisk stoff. Dersom det er en karboksylsyre, vil dette stoffet gi...
q) Fire isomere alkoholer har strukturformel C4H9OH. Avgjør ved hjelp av 1H-NMR-spektret i figur 5 hvilken alkohol det er...
r) Under ser du fem påstander om denaturering av proteiner. To av disse er ikke riktige. Denne kombinasjonen inneholder bare uriktige påstander...
s) Denne kombinasjonen inneholder bare riktige påstander om polymeriseringsreaksjon.
t) Stoffet Tris brukes til å lage bufferløsninger. pKa til den korresponderende syren til Tris er 8,07 ved 25ºC. Under ser du fire påstander om Tris. Denne kombinasjonen inneholder bare riktige påstander...

Oppgave 2
a)
1) Ved ulike reaksjonsbetingelser vil 2-brom-propan enten inngå i en eliminasjonsreaksjon eller en substitusjonsreaksjon. Fullfør disse reaksjonslikningene...
2) Ved eliminasjon av vann fra pentan-2-ol (figur 7) kan det bli dannet tre mulige produkter. Tegn strukturformel for hvert av de tre produktene.
b) Analyse, MS
1) Finn den molare massen til denne forbindelsen.
2) Foreslå formler for fragmentene X og Y.
3) Foreslå en strukturformel for den ukjente forbindelsen.
c) Korrosjon
1) Skriv balansert likningen for dannelse av Fe(OH)2 ved hjelp av halvreaksjonene.
2) Begrunn at denne reaksjonen er spontan.
3) Forklar hvilken pol (positiv eller negativ) på batteriet jernrøret må kobles til for at dette skal fungere som korrosjonsbeskyttelse.
d) Redokstitrering
1) Forklar hvordan man kan se endepunktet for titreringen.
2) Beregn konsentrasjonen av jod i løsningen i mol/L.
3) Dersom stivelsen blir tilsatt helt fra starten av titreringen, er det lett å tilsette for mye natriumtiosulfat. Forklar hvordan det vil påvirke den beregnede konsentrasjonen av jod i prøveløsningen.

Oppgave 3
a) Det blir dannet to isomere former av kanelsyre. Det er bare den ene isomeren som lukter kanel. Tegn strukturformelen for begge isomerene slik at forskjellen mellom dem tydelig vises. Forklar hva forskjellen består i.
b) Du framstiller kanelsyre fra 20 g benzaldehyd. Utbyttet i syntesen er 12 g kanelsyre. Beregn utbyttet av kanelsyre i prosent av det teoretisk mulige.
c) Benzaldehyd er ofte forurenset av benzosyre. Vurder om destillasjon kan være en egnet metode for å fjerne benzosyre fra benzaldehyd.
d) Skriv reaksjonslikning for en kondensasjonsreaksjon som kanelsyre kan inngå i.
e) Vurder om kanelsyre kan brukes til å lage en polyester.
f) Tegn strukturformel til produktet du får når I2 blir addert til kanelsyre. Forklar hvor mange stereoisomerer det finnes av denne forbindelsen.

Oppgave 4
a) Innholdsfortegnelsen til fluortannkrem og tannskyllevæsker viser at disse produktene inneholder natriumfluorid. Forklar med utgangspunkt i dette om det er kjemisk korrekt å bruke betegnelsen “fluor i tannkrem”.
b) Mange fluorholdige polymerer er motstandsdyktige overfor varme, syrer og baser. Det mest kjente eksemplet er teflon. Figur 10 viser hvordan teflon blir dannet. Forklar ut fra figuren hvordan teflon blir dannet.
c) Avgjør om vannet tilfredsstiller kvalitetskravet når det gjelder innhold av fluoridioner.
d) Klorgass kan framstilles på laboratoriet ved reaksjon mellom kloridioner og KMnO4 i sur løsning. Vurder om KMnO4 også vil være egnet til å framstille fluor fra en sur vannløsning av fluoridioner.
e) Avgjør hvilken elektrode som er positiv elektrode i elektrolysekaret.
f) Forklar hvorfor en vannløsning av HF ikke kan brukes til å produsere fluor.

Oppgave 5
a) Bruk informasjon fra Faktaboks 2, og vis ved regning at for hvert mol karbondioksid i avgassen vil det også finnes om lag 7,4 mol nitrogen. (Avgasser er gassene som kommer ut fra forbrenningsovnen.)
b) CO2 kan fjernes fra avgassen ved nedkjøling. Denne prosessen krever energi. Det er enklere og mindre energikrevende å skille ut CO2 fra avgassen når avgassen bare består av H2O(g) (vanndamp) og CO2 ,enn når avgassen består av H2O(g), CO2 og N2. Bruk relevant informasjon fra Faktaboks 3, og forklar hvorfor.
c) Skriv halvreaksjonen for reduksjonsreaksjonen i Reaksjonskammer 1.
d) Bruk oksidasjonstall og skriv balansert reaksjonslikning for reaksjonen i hver av de to reaksjonskamrene.
e)
1) Vis at totallikningen for hele prosessen kan skrives slik: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
2) Vurder om man kan si at prosessen er en fullstendig forbrenning av metan dersom
produktene som dannes, er CO og H2.
f) En av reaksjonene i Calvinsyklusen er overføringen av 3-fosfoglyserat til 1,3-difosfoglyserat. Reaksjonen må tilføres energi for å gå. Vis hvordan ATP-reaksjonen kan kobles til for å tvinge denne siste reaksjonen til å gå.

Utdrag

Her har du et utdrag fra oppgave 3.b i eksamenssettet.

For å beregne utbyttet av kanelsyre i prosent av det teoretiske utbyttet, skal vi starte med å regne ut stoffmengden benzaldehyd.
n_benzaldehyd=m_benzaldehyd/M_benzaldehyd=20g/(106,1 g/mol)≈0,1885014 mol "benzaldehyd"
Reaksjonsligningen viser at forholdet mellom benzaldehyd og kanelsyre er 1:1. Dette indikerer at reaksjonen burde danne samme mengde kanelsyre som benzaldehyd. Derfor er det teoretiske kanelsyreutbyttet 0,189 mol. Nå kan vi regne om kanelsyres stoffmengde til gram.
m_kanelsyre=n_kanelsyre ·〖Mm〗_kanelsyre=0,1885014 mol∙148,2 g/mol≈27,93591g kanelsyre
Derfor er det teoretiske kanelsyreutbyttet 27,9 g. Men oppgaven skriver at utbyttet kun er 12 g kanelsyre. Utbyttet som prosent av det teoretiske utbyttet er... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen høst 2011 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen høst 2011 | Løsningsforslag, har også lastet ned