Kjemi 2 | Eksamen vår 2015 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 14
 • 3948
 • PDF

Kjemi 2 | Eksamen vår 2015 | Løsningsforslag

Her kan du se Studienetts veiledende besvarelse av eksamenssettet til Kjemi 2 eksamen 26. mai 2015.

Det er Studienetts egen fagredaktør i kjemi, som har regnet ut og besvart oppgavene i dette eksamenssettet.

Innhold

Oppgave 1
a) Hvilken av disse saltblandingene kan befinne seg i løsningen?
b) Kolorimetrisk analyse er en metode som egner seg godt for å finne
c) Hvilket av stoffene kan gi en buffer sammen med HCl?
d) Hvordan vil bufferen endres ved tilsetning av noen dråper HCl?
e) Hvilken forbindelse vil reagere med 2,4-dinitrofenylhydrazin?
f) Hva er oksidasjonsmiddelet i reaksjonen mellom Fehlings væske og et vannløselig aldehyd?
g) Hva inneholder filtratet (løsningen som har rent gjennom filteret)?
h) Hva er R-gruppen i den tredje aminosyren regnet fra Nterminalen (NH2-gruppen på venstre side)?
i) Hva er den kjemiske formelen til digitoxose?
j) Hvilket eller hvilke av karbonatomene som er merket i figur 4, er kiral(e)?
k) Hvor mange av påstandene er riktige?
l) Nedenfor er det to påstander om de to enzymene i figur 5. Hvilken eller hvilke av påstandene er riktig(e)?
m) Hva er A og B i figur 5?
n) Hva er den balanserte reaksjonslikningen for ufullstendig forbrenning av pentan?
o) Hvilken reaksjonslikning viser oksidasjon av klor?
p) Hva er summen av oksidasjonstallene til karbon i melkesyre?
q) I hvilken forbindelse har krom oksidasjonstall +III?
r) Hvilken forbindelse kan ikke danne en polymer alene?
s) Kobber beskytter jern mot korrosjon. Sink beskytter jern mot korrosjon. Er noen av påstandene riktige?
t) Ved elektrode A skjer det en oksidasjon av kloridioner. Ved elektrode B skjer denne halvreaksjonen.

Oppgave 2
a) Denne oppgaven handler om organiske reaksjoner.
1) Hvilken reaksjonstype er vist i figur 10? Hvilket reagens kan du bruke for å påvise produktet?
2) Forklar hvorfor denne reaksjonen kan gi to ulike organiske produkter.
3) Figur 12 viser en reaksjon som blir katalysert av konsentrert svovelsyre, H2SO4. Hva slags type reaksjon er dette?
b) Denne oppgaven handler om organisk analyse med organiske stoffer med fem karbonatomer.
1) Hvilket påvisningsreagens vil reagere med denne forbindelsen?
2) Stoffet i fraksjon 1 reagerte med 2,4-dinitrofenylhydrazin, men ikke med Tollens reagens.
3) Figur 13 viser et forenklet 1H-NMR-spekter til forbindelsen i fraksjon 1.
c) Denne oppgaven handler om kolorimetri.
1) Forklar hvorfor vi tilsetter cuprizon ved lav konsentrasjon av kobberioner.
2) Forklar hvordan elevene kan finne den omtrentlige konsentrasjonen av kobberioner i vannet fra vannkrana uten å bruke instrument (kolorimeter).
3) Absorbansen til vannet fra vannkrana ble målt til å være 0,55. Bestem konsentrasjonen av kobberioner ved å avlese fra grafen.

Oppgave 3: Edison-batteri
a) Hvilken funksjon har KOH i denne løsningen?
b) Beregn cellepotensial for den spontane reaksjonen i dette batteriet.
c) Forklar hva som skjer ved elektrodene A og B i et Edison-batteri som leverer elektrisk strøm, og forklar hva som skjer ved elektrodene C og D i et Edison-batteri som blir ladet opp.
d) Batterikapasiteten til et Edison-batteri er 1250 Ah. Beregn massen til jern i batteriet.
e) Var det rent jern elevene hadde funnet? Begrunn svaret ved å vise utregningen.

Oppgave 4: Organiske forbindelser med brom
a) Bruk oksidasjonstall og skriv den balanserte reaksjonslikningen for denne reaksjonen.
b) Forklar hvilken reaksjonstype dette er, og hvorfor reaksjonsblandingen blir tilsatt konsentrert svovelsyre.
c) I syntese av brommetan, CH3Br, fra metanol, kan det bli dannet en eter.
d) Skriv hva de ulike toppene A-E representerer. Forklar hvorfor D og E har tilnærmet samme relative forekomst.
e) Hvor mange kg metanol må til for å framstille 1,0 kg brommetan?

Oppgave 5: En buffer med en bestemt pH
a) Forklar hvorfor du kan bruke natriumhydrogenkarbonat, NaHCO3(s) og natriumhydroksid, NaOH(s) til å lage denne bufferen.
b) Hvilke ioner inneholder bufferen i a)?
c) Forklar hvorfor det ikke er mulig å ha en konsentrasjon på 0,25 mol/L av både sur og basisk komponent i bufferen fra a).
d) Du skal lage 0,50 L buffer med pH = 10,6 (se a)). Den basiske komponenten skal ha en konsentrasjon på 0,25 mol/L.
e) Beregn hvor mye 1,0 mol/L saltsyre, HCl, du kan tilsette til bufferen fra d) før bufferkapasiteten i denne bufferen er overskredet

Utdrag

Her er et utdrag av oppgave 2.b.3

Signal I har et kjemisk skift på 1,1 og er en triplett. Det kjemiske skiftet tyder på en CH3-gruppe, og siden det er en triplett, har den to nabo-H'er, og må derfor binde til en CH2-gruppe. Signal II er en kvartett, og den har derfor 3 nabohydrogenatomer, dvs. en CH3-gruppe. Det kjemiske skiftet på 2,4 indikerer at den sitter ved siden av den ketongruppen som vi vet at forbindelsen inneholder (tabellverdien er 2,2-2,7). Den eneste av de to forbindelsene som oppfyller dette er... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen vår 2015 | Løsningsforslag

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 18.09.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget god besvarelse. Det er mye tekst her, hvilket er bra for en gjennomgang av eksamen i ettertid, eller før eksamen. Men det er ingen sjans for at kandidaten har rekket å skrevet så mye på så liten tid. Det er ikke unødvendig langt, og alt som står bidrar til bedre forståelse. Anbefales!
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 28.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra tekst, hjalp meg mye!
 • 30.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fornøyd med denne

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen vår 2015 | Løsningsforslag, har også lastet ned