Kjemi 2 | Eksamen vår 2014 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 14
 • 2935
 • PDF

Kjemi 2 | Eksamen vår 2014 | Løsningsforslag

I denne oppgaven kan du se Studienetts veiledende besvarelse av Kjemi 2 eksamenssettet fra 23. maj 2014

Oppgavene i dette eksamenssettet er blitt utregnet og besvart av Studienetts egen fagredaktør i kjemi.

"Pass opp for feil i oppgave 5a. Vi har fått oppgitt konsentrasjonen av Na-ioner i oppgaven og ikke NaCl slik som løsningsforslaget sier. Da blir også svaret feil. Svaret er 3,64% og ikke 1,43 %.

Innhold

Oppgave 1
a) I hvilken av disse forbindelsene har karbon oksidasjonstallet +III?
b) Hvilken blanding av stoffer løst i vann kan gi en buffer?
c) Hvilken av reaksjonene under viser oksidasjon av kobber?
d) Hvilket av disse saltene stemmer med opplysningene over?
e) Hvilken av disse strukturene viser tre repeterende enheter av polymeren polypropen?
f) Ved hvilken pH vil asparaginsyre, i stor grad, foreligge som vist i figuren?
g) Hvor mange mulige oksidasjonsprodukter med kjemisk formel C3H6O3 kan bli dannet ved oksidasjon av glyserol, medregnet stereoisomerer?
h) Hvilken av halvreaksjonene A–D viser oksidasjonsreaksjonen?
i) En forbindelse gir positiv reaksjon med 2-4-dinitrofenylhydrazin, men ikke med kromsyrereagens. Hvilken av disse forbindelsene er det?
j) Hvilken av disse reaksjonene vil gi et produkt som reagerer med brom, Br2?
k) Hvilken av disse redoksreaksjonene vil være spontan?
l) Hva er R-gruppen i den midterste aminosyren?
m) Hva inneholder løsningen etter endt reaksjon? Se bort fra K+.
n) Hvilken av forbindelsene under vil være et av produktene ved hydrolyse av denne esteren?
o) Hvilken av disse gjenstandene viser en Liebigkjøler til bruk ved destillasjon?
p) Hvilken av figurene under viser strukturen til denne forbindelsen?
q) Hva er cellepotensialet i et sink-luft-batteri?
r) Ved elektrolyse av en vannløsning kaliumjodid, KI, blir det dannet jod ved den ene elektroden. Hva er den andre halvreaksjonen?
s) Hva er oksidasjonstallet til jern etter endt reaksjon?
t) Hvordan skal konsentrasjonen av Fe2+, [Fe2+], i løsningen regnes ut?

Oppgave 2
a)
1) Tegn strukturformelen til forbindelsen X og forklar hva slags reaksjon dette må være.
2) Melkesyren er monomeren i kondensasjonspolymeren polymelkesyre. Tegn en figur som viser polymelkesyre med tre repeterende enheter.
3) Skriv den balanserte reaksjonslikningen for reaksjonen nedenfor. Sett ring rundt atomet som blir oksidert.
b) Du har 1 liter ammonium/ammoniakk-buffer.
1) Forklar hva som er basisk og hva som er sur komponent i denne bufferen.
2) pH i bufferen er 9,00. Forklar hvilken av komponentene som har størst konsentrasjon.
3) Forklar at bufferen har fått større kapasitet etter disse tilsetningene.
c)
1) Hvor mange gram benzosyre kan maksimalt isoleres ved nedkjøling?
2) Forklar om omkrystallisering er en egnet metode for å rense adipinsyren.
3) Forklar om det lar seg gjøre å skille disse stoffene ved omkrystallisering fra vann.
d) Hydrogen kan framstilles ved elektrolyse av en vannløsning av metanol.
1) Skriv halvreaksjonen for det som skjer ved katoden.
2) Hva blir oksidert i denne reaksjonen?
3) Forklar at framstilling av hydrogen fra en blanding av metanol og vann krever mindre spenning enn framstilling av hydrogen fra en saltløsning.

Oppgave 3: Kopar og nikkel i myntar
a) Nevn en årsak til at jern ikke blir benyttet som myntmetall, selv om jern er billigere enn kobber og nikkel.
b) Forklar om nikkel gir korrosjonsbeskyttelse for jern dersom det går hull på nikkelbelegget.
c) Forklar hvordan eleven kan bruke litt av denne løsningen til å finne ut om mynten inneholder sølv, eller om den inneholder en legering av nikkel og kobber.
d) Forklar hvorfor det er viktig at spenningen som blir benyttet i denne elektrolysen, ikke må være for høy eller for lav.
e) Beregn elektrisitetsmengden i Ah som gikk med til å avsette kobber på elektroden i elektrolysen beskrevet i d).

Oppgave 4: Fenylalanin
a) Forklar hvordan du på skolelaboratoriet kan vise at en løsning inneholder fenylpyrodruesyre og ikke fenylalanin.
b) Forklar at fenylalanin forekommer i to utgaver som er speilbildeisomere.
c) Skriv strukturformel til ett produkt som kan bli dannet når disse stoffene reagerer med hverandre i kondensasjonsreaksjoner.
d) Tegn strukturformelen til fenylalanin. Bruk den til å forklare fragmenteringen av fenylalanin som gir opphav til disse to fragmentene.
e) Forklar hva Y1, Y2, enzym A og enzym B må være.

Oppgave 5: Nokre ion i eit mineralvatn
a) Hvor stor andel av anbefalt maksimalt daglig inntak av NaCl får du i deg dersom du drikker 0,5 L av dette mineralvannet?
b) Forklar hva elevene observerte, og hvilke to negative ioner elevene har påvist.
c) Til 25,00 mL av mineralvannet gikk det med 8,75 mL 0,0100 mol/L EDTA. Beregn konsentrasjonen av kalsiumioner, Ca2+, i mineralvannet i mg per liter.
d) Forklar hvordan pH i løsningen vil påvirke det beregnede resultatet for kalsiumioner dersom pH er altfor høy eller for lav.
e) Velg den standardkurven du mener er best, og beregn innholdet av kloridioner i mg per liter i mineralvannet. Begrunn valget av standardkurve.

Utdrag

Her kan du se et utdrag av oppgave 4.e

Vi skal først finne ut hvordan vi kan få fordelt de to enzymene. I teksten ovenfor har vi fått vite at PAH brukes til å omdanne fenylalanin til tyrosin. Derfor må enzym B være PAH.
Hvis enzym B er PAH, må enzym A være dihydrobiopterinreduktase. Det gir også mening at et enzym med det navnet virker på dihydrobiopterin.
Vi mangler kofaktorene NAD og NAD-2H. Fra dihydrobiopterin til tetrahydrobiopterin skjer en redox-reaksjon. Dihydrobiopterin blir redusert til tetrahydrobiopterin, noe som også gir mening da... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen vår 2014 | Løsningsforslag

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2018
  Godt løsningsforslag, men pass opp for feil i oppgave 5a. Vi har fått oppgitt konsentrasjonen av Na-ioner i oppgaven og ikke NaCl slik som løsningsforslaget sier. Da blir også svaret feil. Svaret er 3,64% og ikke 1,43 %.
 • 18.09.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette er garantert en 6´er besvarelse. Lurer bare på hvordan kandidaten fikk tid til å skrive såpass mye på eksamen...
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 31.05.2016
  Veldig bra, har ikke funnet fasit andre plasser.

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen vår 2014 | Løsningsforslag, har også lastet ned