Kjemi 2 | Eksamen vår 2012 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 16
 • 3809
 • PDF

Kjemi 2 | Eksamen vår 2012 | Løsningsforslag

Her kan du se Studienetts egen veiledende besvarelse av eksamenssettet til Kjemi 2, som ble brukt til eksamen 24 mai 2012

Oppgavene i dette eksamenssettet er blitt utregnet og besvart av Studienetts egen fagredaktør i kjemi.

Innhold

Oppgave 1
a) En løsning av disse to stoffene kan gi en buffer.
b) Du har en ammonium-ammoniakkbuffer der konsentrasjonen av både den sure og den basiske komponenten er 1,0 mol/L. pH-verdien i denne løsningen er...
c) Stoffet NaH heter natriumhydrid. Oksidasjonstallet til hydrogen i denne forbindelsen er...
d) Jern ruster under disse betingelsene.
e) Dette stoffet blir oksidert når batteriet leverer strøm.
f) En vannløsning av et hvitt salt gir gul farge med indikatoren BTB. Saltet kan være...
g) Jod blir dannet ved...
h) Den gule utfellingen må være...
i) Denne kombinasjonen av metaller vil gi den høyeste cellespenningen.
j) Du har et ukjent organisk stoff. Dette stoffet reagerer med kromsyrereagens. Stoffet kan være
k) Denne forbindelsen er et mulig produkt ved addisjon av vann til fenyleten.
l) CH3(CH2)2COOCH3 + NaOH → CH3(CH2)2COONa + CH3OH
m) Utbyttet av klormetan regnet i prosent av teoretisk mulig utbytte er om lag.
n) Massen til KClO3-krystaller som faller ut, er...
o) Du har en eddiksyre/acetat-buffer der [CH3COOH]=[CH3COOˉ]. pH-verdien i denne løsningen er...
p) Denne forbindelsen viser en aminosyre.
q) Du blander 150 mL 0,20 mol/L CH3COOH med 60 mL 0,50 mol/L KOH. Den nye løsningen er en...
r) Du har en pulverblanding som inneholder to eller tre av disse stoffene: NaCl, Na2CO3, eller CaCO3. Pulverblandingen består av...
s) Denne forbindelsen er oksidasjonsproduktet til propanal.
t) Biokjemiske molekyler. Figur 8 viser...

Oppgave 2
a) Fullfør reaksjonene
1) Reaksjonen er en substitusjon.
2) Reaksjonen er en eliminasjon.
3) Reaksjonen er en kondensasjon.
b)
1) Forklar hva som menes med begrepet forbrenning i kjemi.
2) Forklar at dette er redoksreaksjoner.
3) Skriv balansert reaksjonslikning for de to reaksjonene, og avgjør om de er redoksreaksjoner.
c) En plastkrukke inneholder ansiktskrem
1) Tegn strukturformel til monomeren som er utgangspunktet for å lage polypropen.
2) Skisser eddiksyreesteren til E-vitamin.
3) Beskriv den funksjonen vitamin E har her.
d) Glyseraldehyd
1) Forklar om Enzym A er en oksidase eller en reduktase.
2) Hva er det andre produktet, B, i den første reaksjonen?
3) Hva er det andre produktet, C, i den siste reaksjonen?

Oppgave 3: Syntesegass
a)
1) Skriv en balansert reaksjonslikning for dannelse av metanol fra karbonmonoksid og hydrogen.
2) Forklar at vi kan si at dette er en redoksreaksjon.
b) Gi eksempel på to reaksjonstyper som metanol kan gjennomgå. Ta med reaksjonslikninger.
c) Vi vil skille 3-metylpentan, heptan og oktan ved hjelp av fraksjonert destillasjon. Tegn en skisse av temperaturen i destillasjonshodet som funksjon av tiden, og bruk den til å forklare at denne separasjonen er mulig.
d) Tegn strukturformlene til disse fire biproduktene.
e) Avgjør hvilket av de fire biproduktene som gir dette massespekteret.
f) Forklar hvilke av de kjemiske skiftene i tabell 1 som tilhører henholdsvis metansyre, metanal, metylmetanat og metoksymetan (dimetyleter).

Oppgave 4: Kobbermalm
a) Hvilke miljøutfordringer er det ved produksjon av anriket kobbermalm?
b) Tegn av figuren, og vis hvor elektronene beveger seg under elektrolysen.
c) Bruk halvreaksjoner, og vis hvordan du kommer fram til en balansert likning for elektrolysen.
d) Beregn den teoretisk minste spenningen som må brukes for å få til denne elektrolysen.
e)
1) Beregn den største massen av kobber som kan bli avsatt på elektroden (teoretisk utbytte).
2) Etter elektrolysen veide elektrode A 150,8 g. Beregn utbytte i prosent av teoretisk utbytte. (Dette utbyttet kalles strømutbyttet.)
f) Ved demontering av utstyret falt ett av batteriene ned i elektrolysevæsken.

Oppgave 5: Innholdet av kalsium, Ca2+
a) Bruk figuren, og vis ved regning at innholdet av Ca2+ ut fra målingen med stripsen er ca. 0,1 g/L.
b) Titrering med KMnO4. Forklar hvorfor vi kan anta at oksalsyre foreligger som 224 HCO i prøveløsningen og ikke som HC2O4^− eller C2O4^−.
c) Titrering med KMnO4. Balanser likningen ved hjelp av oksidasjonstall, og vis med dette at koeffisienten foran permanganationet blir lik 2 og koeffisienten foran oksalsyren blir lik 5.
d) Titrering med KMnO4. Beregn konsentrasjonen av Ca2+ i g/L i vannprøven etter denne metoden.
e) Titrering med EDTA. Beregn konsentrasjonen av Ca2+ i g/L i vannprøven etter denne metoden.
f) Titrering med EDTA (metode 3) gir det mest riktige svaret. Forklar svakheter ved metode 1 og metode 2.

Utdrag

Her kan du se et utdrag av oppgave 3.f

Spektrum 1 har to topper, som begge er singletter, ved 3,8 og 8,1. Toppen ved 3,8 passer med et hydro-genatom på et karbonatom som binder til oksygensiden av en ester (tabellverdien er 3,8-4,1). Toppen ved 8,1 passer med et hydrogenatom som sitter på det karbonatomet som inngår i selve esteren (tabell-verdien er ca. 8). Fordi nettopp disse to toppene vises, må spektrum 1 tilhøre metylmetanat.
Spektrum 2 har én topp, som er en singlett, med et kjemisk skift på 9,6. Det må derfor være enten me-tanal eller dimetyleter, da begge disse forbindelsene bare inneholder én kjemisk type hydrogenatom. Det kjemiske skiftet på 9,6 passer med et aldehyd, hvis tabellverdien er 9,4-10,0. Derfor må spektrum 2 tilhøre metanal.
Spektrum 3 inneholder to topper ved hhv. 8,1 og 11,0. I oversikten over kjemiske skift for forskjellige funksjonelle grupper ser vi at bare hydrogenatomet i karboksylsyrer og fenol har kjemiske skift som er høyere enn 10,0. Ettersom ingen av forbindelsene inneholder en fenol, må spekteret tilhøre... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen vår 2012 | Løsningsforslag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 01.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  den var veldig hjelpsom på eksamen synes jeg :-)
 • 28.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg utrolig mye!
 • 16.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra ..... .

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen vår 2012 | Løsningsforslag, har også lastet ned