Kap. 9 Kampanjeplan i Visjon 2 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • Godkjent
  • 6
  • 1490
  • PDF

Kap. 9 Kampanjeplan i Visjon 2 | Sammendrag

Dette er et sammendrag av kapittel 9 "Kampanjeplan" i læreboka Visjon 2 tilhørende faget Markedsføring og ledelse 2. Sammendraget redegjør for kapittelet på en oversiktlig måte. Her oppsummeres emner som aktivitetsplaner, markedsplan og kampanjeplaner. I tillegg gjøres det greie for kampanjeplanens fem faser, og hva de enkelte fasene innebærer.

Utdrag

Mange planer innenfor markedsføring: aktivitetsplaner, medieplaner, annonseplaner og kommunikasjonsplaner.

Aktivitetsplaner
En aktivitetsplan defineres som en gjennomføringsplan for det som skal gjøres, og når det skal gjøres. Aktivitetsplaner finnes i alle organisasjoner og på alle nivåer i en organisasjon. Bedrifter og organisasjoner har til enhver tid en rekke aktivitetsplaner med mål om hva som skal gjøres og tidsfrister. Eks. Aktivitetsplan for opplæring og kursing, for gjennomføring av årsregnskapet osv. Det å knytte en aktivitetsplan til bedriftens mål blir av mange regnet som en nødvendighet for å lykkes med å nå målene.

Markedsplan:
En markedsplan er en totalplan for bedriftens markedsføring. Markedsplan gjelder som regel for ett år om gangen og beskriver strategien for å nå bedriftens mål basert på en analyse av interne og eksterne forhold.

Kampanjeplaner
Kampanjeplanene skal styre bedriftens ressurser mot klart definerte delmål. Med resurser mener vi tid, penger, mennesker og aktiviteter. Det er en typisk aktivitetsplan og gjennomføres regelmessig av bedrifter og organisasjoner. Kampanjeplanene er til sammen med på å sørge for at markedsplanens mål innfris. Kampanjeplaner er kortsiktige, og er derfor ressursbegrenset. Med ressurser tenker vi på tid, penger, mennesker og antall aktiviteter.

Fasene:
1. vurdering av nåsituasjon og fastsetting av kampanjemål
2. definere målgrupper
3. budsjettering, utpeking av ansvarlige og fastsetting av tidspunkt
4. utforming av kampanjeinnhold og gjennomføring
5. kontroll av kampanjen

Husk at alle aktivitetene i hver enkelt fase (vi bruker her 5 faser) har sitt eget overordnede mål.
Vi har ofte egne skjemaer og rapporter for hver enkelt fase. Dette sikrer oss at nødvendig informasjon er tatt med og gir oss oversikt over kampanjens innhold.
Fase 1, 2, 3 og delvis 4 er forberedende aktiviteter som må utføres FØR selve kampanjen. Fase 5 utføres under og etter kampanjen.

Fase 1: vurdering av nåsituasjon og fastsetting av kampanjemål
Analyse av konkurransesituasjonen, produktsituasjonen og interne forhold i bedriften. På en måte en gjentagelse av analysefasen i markedsplanen.

Hensikten med en kampanje kan generaliseres til å gjøre nyheter kjent, fremskynde salg, øke salg eller endre holdninger og atferd! Vi har ulike mål som økonomiske mål, aktivitetsmål og tidsmål.Typiske økonomiske mål er omsetning eller fortjeneste... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 9 Kampanjeplan i Visjon 2 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.