Kap. 5 Termokjemi i Aqua 1 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Godkjent
  • 12
  • 2392
  • PDF

Kap. 5 Termokjemi i Aqua 1 | Sammendrag

Her har du et sammendrag av kapittel 5 "Termokjemi" i læreboken Aqua 1. Sammendraget er oversiktlig og lettfattelig, og gir deg en grundig oversikt over samtlige av kapittelets delkapitler. Avsluttende finner du i tillegg en oppsummering, der du gis et overblikk over kapittelet i sin helhet. Sammendrag kan fint brukes som hjelp til prøver og lekser i forbindelse med termokjemi.

Innhold

5.1 – system og omgivnader
5.2 – Energi, arbeid og varme
5.3 - danningsentalpi og reaksjonsentalpi
5.4 – absolutt temperatur
5.5- kvifor skjer det ein kjemisk reaksjon
5.6 – faktorar som bestemmer entropi
5.7 – Fri energi
5.8- Praktisk bruk av endoterme og eksoterme reaksjoner
5.9 – reaksjonsfart
5.10 - korleis skjer ein kjemisk reaksjon
5.11 – andre faktorar som påverkar reaksjonsfarta
Oppsummering

Utdrag

5.1 – system og omgivnader
System= Innhaldet. Åpent, lukka eller isolert.
Åpent system: fri utveksling av energi og stoff mellom systemet og omgivnadane. Stoffa i glaset kan ta imot eller gi fra seg varme til omgivnadane
Lukka system: energi kan bli utveksla med omgivnadane. Gassen kan ikkje strøyme ut eller inn
Ingen utveksling av verken energi eller stoff mellom systemet og omgivnadane
Omgivnadane= området rundt.

5.2 – Energi, arbeid og varme
Energi= evna til å utføre eit arbeid.
Energityper: rørslenergi, stillings, lys, varme, elektrisk, kjemisk og kinetisk energi
2 hovudformer for energi:
Kinetisk energi (rørsleenergi)
Om noko beveger seg, har den kinetisk energi.
Ek= ½ mv2
Potenisell energi (stillingsenergi)
Krefter mellom gjenstander.
kjemisk, elektrostatisk og kjerne energi.
Indre energi= Energien som finns i ei lukka mengde med stoff. Enerigen i bindingane mellom atoma.
Indre energien i Uprod vil vere mindre enn energien i Ureakt
Endringa i indre energi : Endringane i bindingsenergi i produkt og reaktant gir oss endring i den indre energien. Uprod-Ureak
Om vi skal måle kor mykje energi som blir tatt opp eller gitt bort i en kjemisk reaksjon, bruker vi endringa i entalpi, og ikkje endringa i indre energi som mål

Ingen volumendring i reaksjonen = ∆H er alltid lik ∆U
Entalpiendringa ∆H i ein kjemisk reaksjon er alltid gitt ved ∆H = Hprodukt - Hreaktant
Dersom produkta har lågare entalpi enn reaktantane, vil ∆H bli negativ. Overskotenergien i reaksjonen blir da frigjord som varme til omgivnadane. Denne reaksjonen kaller vi eksoterm. Exo=ut
∆H < 0 – systemet gir fra seg varme til omgivnadane
Dersom produkta har høgare entalapi enn reaktantane vil ∆H bli positiv. Energien blir då teken opp frå omgivnadane i reaksjonen.
Denne rekasjonen kaller vi endoterm. Endo= inn
∆H> - systemet tek opp varme frå omgivnadane.
Entalpiendring i eksoterm og endoterm reaksjon:
Energi og entalpi måler vi i J, kJ

5.3 - danningsentalpi og reaksjonsentalpi:
Sambindinga svoveldioksid kan bli danna ved ein direkte reaksjon mellom svovel og oksygen: S (s) + O2  SO2 (g)
Normaltilstand: Kva fase stoffet er ved 25°C og normalt lufttrykk.
For svovel er denne tilstanden fast stoff, mens for oksygen er han gass.
Entalpiendringa i denne reaksjonen kaller vi danningsentalpien for SO2
Danningsentalpien for ∆Hf for eit stoff er entalpiendringa for reaksjonen som skjer når det blir laga 1mol av stoffet ut frå grunnstoffa i sin normaltilstand.
Danningsentalpien for eit grunnstoff i normaltilstand = =kJ/mol
Hydrogen brenn til vatn:
2H2(g) + O2 (g)  2H2O (l)
∆H= -571,6 kJ
Reaksjonsentalpi bruker vi på ∆H når han står oppgitt for ein kjemisk reaksjon
Reaksjonsentalpien ∆H for ein reaksjon er entalpiendringa for reaksjonen med dei koeffisientane som er oppgitt.
Reaksjonsentalpi er eit mål for energi som blir avgitt (eksoterm) eller teken opp (endoterm) i ein reaksjon.
Vi kan bruke danningsentalpi til å rekne ut reaksjonsentalpien for ein balansert kjemisk reaksjon
Reaksjonsentalpien ∆H til ein kjemisk reaksjon er lik summen av danningsentalpien til produkta minus summen av danningsentalpien til reaktantane.
Ei energimengd må vere eit positivt tal enten ho blir utvikla eller teken opp i reaksjonen... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 5 Termokjemi i Aqua 1 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.