Kap. 4 | Avvik | Fokus - Menneske og samfunn | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 2341
  • PDF

Kap. 4 | Avvik | Fokus - Menneske og samfunn | Sammendrag

Dette er et sammendrag av kapittel 4 "Avvik" i læreboken "Fokus - Menneske & samfunn" av Thomas Hylland Eriksen. Sammendraget redegjør for kapittelet, og kommer blant annet innover emner som statiske avvik, positive og negative avvik, årsaker til avvik, stigmatisering, reaksjoner på avvik og samfunnets behov for avvikere.

Utdrag

Statiske avvik
Statistisk avvik - Statistisk avvik er statistikk som er avvikende fra det statistiske hovedmønstre.
Eks. rødhåret, høyere en gjennomsnittshøyden.
Grensen for hva som regnes som avvik varier fra situasjon til situasjon.

Sosialt avvik - Når noe avviker fra det normale i samfunnet, bryter med normene. Den form for avvik som gjør at noe blir oppfattet som annerledes enn det flertallet mener er normalt og ønskelig. Dette har ikke så mye med gjennomsnitt eller hvor mange som gjør noe, fordi noe kan være et avvik selv om mange gjør det.
↑Dette det siktes til

Avvik & konflikt
Konflikt - Noe eller noen som står i motsetning til eller i strid med hverandre.
Begrepet brukes nøytralt uten å si noe om hvilken av partene som har rett eller urett, men konstaterer bare at partene står imot hverandre.
Eks. «konflikt mellom to naboer.»

Avvik eller avviker er annerledes fordi det ofte brukes med en forestilling om at noe er normalt/ønskelig og noe er unormalt/ikke-ønskelig. Et stort normalt flertall og et lite unormalt mindretall. Ofte negativt syn på den ene parten når dette begrepet brukes.

Positive og negative avvik
Vanligvis brukes avvik og avviker som noe negativt men det finnes også positivt avvik eller positiv avviker. Eks. skolegeni (overoppfyller forventningene), idrettsstjerne o.l.
Men vanligvis er avvik noe som strider med forventninger, ikke det som overoppfyller forventninger.

Avvik som brudd på normer
Gjennom sosialiseringsprosessen lærer vi oss samfunnets normer og verdier. Normer kan være formelle og uformelle. Brudd på normer kan føre til formelle og uformelle sanksjoner. Og avvik i sosial forstand er brudd på samfunnets normer.

3 forhold som være til stede før noe regnes som et avvik:
-Det må foreligge en norm.
-Noen må bryte denne normen.
-Noen kan iverksette sanksjoner om bruddet blir kjent.

Normene varierer fra gruppe til gruppe, over tid og fra kultur til kultur. Derfor er ikke en handling i seg selv avvikende eller ikke-avvikende.
Eks. å spise med hendene kan være normalt et sted og normbrudd et annet sted. Før var barn som ble født utenfor ekteskap «uekte.»
Vi må derfor vite hvilke normer som gjelder i en bestemt situasjon før vi kan vurdere om en handling er avvikende.

Pga. av at normene hele tiden endres kan det nøyaktige innholdet i en norm være vanskelig å vite. Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, derfor opptrer ulike normsett ulikt i parallellkulturer. Avvik i en gruppe kan være komfort i en annen gruppe. Avvik er derfor noe relativt.

Ulike former for avvik avhengig av hvilket område normbruddet skjer på:
-På skolen: å komme for sent
-På arbeidsplassen: å sluntre unna
-På idrettsbanen: Å dope seg

Avvik kan deles inn i 2 grupper:
-Villet atferd
-Ikke-villet atferd

Kriminalitet sees ofte på som villet atferd, men arv er også en faktor når en person blir kriminell. Sykdom og misforståelser er ikke-villet atferd.

«Nyanser i grått»
På noen områder er det et enten-eller, enten er noe et avvik eller ikke et avvik. Enten har man fått en strafferettslig reaksjon eller ikke. Enten har man dopet seg, eller ikke. Men på de fleste områder er det ikke noe enten-eller, men en flytende overgang mellom et normbrudd og ikke-normbrudd, såkalt «nyanser i grått.» De fleste av oss har begått kriminelle handlinger, men noen har begått flere og mer alvorlige enn andre. Om vi ser på kriminaliteten under ett, kan «nyanser i grått» være et dekkende uttrykk. Men om vi velger ut en spesiell form for kriminalitet, som f.eks. voldskriminalitet, blir det annerledes fordi vi er ikke alle mer eller mindre voldelige.

Brudd på formelle normer blir regnet som avvik, mens brudd på uformelle normer er litt mer uklart... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 4 | Avvik | Fokus - Menneske og samfunn | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.