Kap. 2 Innovasjon i Innovasjon og internasjonalisering | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kap. 2 Innovasjon i Innovasjon og internasjonalisering | Sammendrag

Det her er et sammendrag av kapittel 2 "Innovasjon" i læreboken Innovasjon og internasjonalisering i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Sammendraget tar for seg delkapitlene 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 og 2.7 (ekskludert 2.3-2.4), og redegjør blant annet for begrepet innovasjon, innovasjonsprosesser og bedriftskulturer.

Innhold

2.1 Hva er innovasjon?
2.2 Innovasjonsprosesser
2.5 Innovasjon, ledelse og bedriftskultur
2.6 Utviklingsprosessen for et produkt
2.7 Forretningsmodeller og forbedringstiltak

Utdrag

2.1 Hva er innovasjon?
... Du skal kunne forklare begrepet innovasjon

- Innovasjon betyr å fornye no eller lage noe nytt. Innovasjon brukes om nyheter, nyvinning, nyskapingm fornyelse og forandning, og kan knyttes til individer, organisasjoner, økonomi, marked, kultur og entreprenørskap. Innovasjon har fokus på både prosess og resultat. Begrepet brukes og i sammensetninger som innovative personer, innovative bedrifter og innovativt samfunn.

- En innovasjon kan bygge på ny teknologi og nye kombinasjoner av kjent teknologi. Ny kunnskap kan utvikles gjennom erfaring eller via forskning og utvikling og kan gi seg utslag i små trinnvise endringer og forbedringer eller større radikale innovasjoner.

- En innovasjon trenger ikke å være ny for markedet. Det betyr at en bedrift kan innovere ved bruk av teknologi og kunnskap som er kjent og tilgjengelig utenfor bedriften selv Dette innebærer at vesentlige forbedringer i metoder som sikrer vareflyten, produksjonen, oppfølging av markedet og distrubisjon, også kan klassifiseres som innovasjon.

...

2.2 Innovasjonsprosesser
... Du skal kunne diskutere hvordan innovasjonsprosesser foregår

- De fleste bedrifter driver med kontinuerlige utviklingsprosesser. Noen prosesser ender opp som produktendringer, noen som produktforbedringer og noen som innovasjoner.

- Kunnskap er en viktig ressurs for samfunnet, læring er en sentral prosess i økonomisk utvikling og dette er kjernen bar innovasjon. Kunnskap hentes fra ulike kilder, bearbeides og settes sammen på nye måter før noe nytt introduseres på markedet. Siden en innovasjon kan være et nytt produkt, har produktet gjennomgått en prosess. En slik innovasjonsprosess består av mange faktorer som avgjør både retning og resultat. Innovasjonsprosessene kjennetegnes ved at de
o Skjer i samspill med en rekke aktører
o Kan være svært sammensatte
o Kan pågå over lang tid
o Er svært risikofylte
o Er uforutsigbare

- Samspill; all erfaring viser at innovasjon skjer i samspill med en rekke aktører der både samarbeid og konkurranse er viktige drivkrefter. Innovasjon som skjer der flere aktører er i samspill langs verdikjeder, oppstår ofte skjæring mellom fagfelt og mellom bransjer. I dette samspillet er kunder, leverandører, konkurrenter, finanssituasjoner, kunnskapssituasjoner, konsulenter og myndigheter sentrale aktører. Når disse aktørene optrer i nettverk, kan det ofte oppstå tillitsfulle relasjoner, felles referanser og felles identitet som virker positivt på innovasjon.

- Geografisk nærhet mellom aktørene øker som regel disse effektene og kan bidra til utvikling av såkalte klynger. For sterk vekting av løkale forbindelser kan gå på bekostning av nasjonale og internasjonale relasjoner og føre til innlåsning av utviklingsmiljøer.

- Kontakt med internasjonale fagmiljøer er viktig for å få tilgang til ny kunnskap som kan styrke innovasjonsevnen i en region, en næring eller et land. Innovasjon er i mange tilfeller tverrfaglig. Nyskaping viser at produktspesifikk kompetanse ofte krever et tillegsmoment med andre ferdigheter for å lykkes.

...

2.5 Innovasjon, ledelse og bedriftskultur
... Du skal kunne drøfte hva ledelse og bedriftskultur betyr for innovasjon

- En bedrift må ha evne og kultur til å tilpasse virksomheten etter forandringer i omgivelsene. All erfaring viser at en slik dynamikk er nødvendig for å overleve i et konkurransesamfunn der det er snakk om omstilling, effektivitet, konkurranseevne og økonomisk vekst.

- Strategisk ledelse; går ut på kontinuerlig og systematisk vurdering av hva bedriften skal drive med, hva den skal gjøre for å overleve og klare seg bedre. Slike besluttninger krever grudigere analyser av egne sterke og svake sider og av trusler og muligheter i omgivelsene. Dette kan gjennomføres med en SOFT-analyse.
o Toppledelsen: besluttninger om produkt og marked og valg av virkemidler
o Mellomlederne: besluttninger som sikrer at de nødvendige ressursene er på plass i rett mengde, til rett tid og på rett sted i samsvar med de strategiske valg.
o Operative ledere: besluttninger om den daglige drift og om å utnytte de tilgjengelige ressursene i samsvar medadministrative valg.

- Interne analysen, bedriften avklarer sine sterke og svake sider når det gjelder kompetanse og ressurser. Spørsmålet blir da hvordan bedriften kan utvikle sine sterke sider og forbedre de svake sidene?

- Eksterne analyse, kartlegger trusler og muligheter i omgivelsene. Spørsmålet blir da hvilken utvikling en kan vente seg når det gjelder de ulike faktorene i makroomgivelsene.

...

2.6 Utviklingsprosessen for et produkt
... Du skal kunne gjennomføre utviklingsprosessen for et produkt

- I kampen for å overleve i markedet må bedriftene utvikle produktene side. Det er særlig de store bedriftene som bruker mest ressurser til dette arbeidet. Etter hvert har det også gått opp for de små bedriftene at de må møte konkurransen med nyvinninger. Enkelte produkter blir ofte fornyet. Moteklær utvikles til ulike sesonger gjennom året. De kjente bilfabrikkene gir ofte ut nye modeller hvert år. Produkter innenfor jernvare, medisin og drivstoff utvikles langt sjeldnere.

- Verdensnyheter; nye produkter som kan skape et helt nytt marked
- Tillegg til eksisterende produktgrupper; nye produkter som kommer i tillegg til bedriftens eksisterende produktgrupper
- Nye produktgruper; nye produkter som gjør det mulig for bedriften å gå inn i et etablert marked for første gang

...

2.7 Forretningsmodeller og forbedringstiltak
... Du skal kunne drøfte nye forretningsmodeller og presentere forbedringstiltak

- Med en forretningsmodell mener vi den måten en virksomhet er organisert og drevet på for å skape bærekraftig drift. Normalt består en forretningsmodell av fire elementer;
o Produkt
o Kunderelasjon
o Struktur
o Økonomi

- Produkt; produktet kan være alt fra en konkret gjenstand som en matrett til en tjeneste som vedlikehold av dataprogramer. Hvem du selger til, er selvfølgelig avhengig av hvilket produkt du har

- Kunderelasjoner; kunderelasjonersier noe om hvordan du forholder deg til kunder, hvem de er, og hvordan du vil nå dem med produktinformasjon.

- Struktur; virksomheten må struktureres og organiseres før det kan skje en verdiskaping. Det må bygges et system der alle aktivitetene fra innkjøp til salg er samordnet. I dette konseptet er det også med en organisasjonsplan med arbeidsdeling for de ansatte... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 2 Innovasjon i Innovasjon og internasjonalisering | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 07.02.2022
    Skrevet av Elev på Vg3