Kald mat i kantina | Markedsundersøkelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 4
  • 12
  • 3376
  • PDF

Kald mat i kantina | Markedsundersøkelse

Dette er en markedsundersøkelse vedrørende utvalget av kald mat i skolekantina. Markedsundersøkelsen er utformet som en primærundersøkelse, og analysene og resultatene er basert på et spørreskjema som er utfylt av lærere og elever. Til sist i oppgaven finner du i tillegg lærerens vurdering av undersøkelsen samt vurderingskriteriene. Oppgaven kan brukes som mal til hvordan du kan lage en markedsrapport.

Innhold

Innhold 2
SAMMENDRAG 3
INNLEDNING 4
HOVEDDEL 5
Utforming 6
Innsamlingsmetode 6
Spørreskjema 7
Utvalg 8
Analyse 9
KONKLUSJON 10
KILDER 11

Utdrag

SAMMENDRAG
I denne Markedsundersøkelsen valgte vi en primærundersøkelse og problemstillingen var «hva synes elevene og lærerne (kundene) om utvalget av de "kalde" matvarene som selges i kantina?». Vi foretok en markedsundersøkelse av de kalde matvarene og fikk kunder til å svare på spørsmål som blant annet innebærer hvor fornøyde de er med utvalget de blir tilbudt. Denne markedsundersøkelsen fullførte vi gjennom et spørreskjema med 5 spørsmål og korte avkrysnings svar og vi benyttet ikke-sannsynlighet utvalg. Vi fullførte undersøkelsen på Malakoff videregående skole blant de som kjøpte mat i kantina. Vi hadde lagt undersøkelsen ved disken i kantina så de som kjøper mat kunne besvarer undersøkelsen. Markedsundersøkelsen ble besvarte av 25 stikker men besvarelsen er ikke 100% sikker.

...

INNLEDNING
I diagrammet nedenfor ser vi resultatene som vi kom fram til etter primærundersøkelsen av kalde matvarer. Vi kom fram til at ut av de 25 som besvarte undersøkelsen kjøpte 52% av de lunsj 3-4 dager i uken. Det var 2 som kjøpte lunsj 0 ganger i uken i kantinen. Et annet spørsmål var hvilken annen matvare har du lyst til i kantinen. Hele 17 av 25 vil ha tacobufe og 14 vil ha vårruller også var det 11 ha stekt ris. Som konklusjon besvarte 56% at de var fornøyde og en syntes det var dårlig, 3 syntes det var meget bra og 7 syntes det var greit utvalg av kalde matvarer i kantina.

...

HOVEDDEL
Problemfasen
«Hva syntes elevene og lærerne(kundene) om utvalgt av de «kalde» matvarene som selges i kantina».
Vi valgte denne problemstillingen ut ifra tema vi fikk fra oppdragsgiveren. Vi valgte denne problemstillingen fordi den relaterte til det temaet vi fikk av faglæreren. Vi drøftet litt rundt tema vi ble gitt i timen og kom med forslag til problemstillinger som vi tenkte var aktuelt og hjelpsomt for de som er ansatt i kantinen. Etter vi fikk ideer om problemstillingen gikk vi ned til kantina og hadde et møte med de som var ansatt der. Vi samarbeidet med de ansatte og kom fram til en problemstilling sammen. Styrken ved denne problemstillingen er at vi fikk konkrete svar siden vi hadde konkrete spørsmål og det ga oss riktige og enkle resultater, men nødvendigvis ikke riktige. Vi hadde få spørsmål som var direkte og lette å svare på. Vi hadde også 4 svar alternativ på hvert spørsmål så det var enten eller. Svakheter ved problemstillingen var at den var ganske bred og at det var en sjanse for mistolking av spørsmålene. Dette påvirket resultatet, fordi vi hadde forventninger til at vi skulle få en bedre statistikk. Vi skulle kanskje ha valgt en annen type undersøkelse eller fordelt det mellom kjønn og klasser, fordi da hadde resultatene vært mer konkrete. Problemstillingen var ikke helt retningsgivende underveis i undersøkelsen siden vi hadde et spørsmål om hvor mange ganger de kjøper mat i kantinen som ikke har noe tilknytning til hva de syntes om maten. Vi spurte også et spørsmål om de hadde andre alternativer om hva kantina kan selge og da sa noen taco og ut ifra besvarelsen ser vi at det ikke er en rød tråd mellom taco og kald mat i kantina. Det er både svakheter og styrker ved problemstillingen. Etter min vurdering var problemstillingen litt bred og mindre konkret så vi fikk ikke oppnådd de riktige resultatene. Hvis vi hadde gått inn på et felt innenfor kald mat som for eksempel smak eller kvaliteten på matvarene så hadde vi etter min mening fått bedre resultater.

Utforming
Ut ifra problemstillingen valgte vi Beskrivende utforming. Vi valgte denne utformingen fordi den besvarte mest konkret på vår problemstilling og den ga oss et rett svar på spørsmålene vi stilte. Vi brukte også survey undersøkelse som kommer under den beskrivende utformingen. Vi valgte bort sammenlignende utforming og utforskende utforming, Fordi utforskende utforming gikk ut på å skaffe innsikts i hva kunden tenker og at man er usikker på hva man egentlige skal undersøke. I vårt tilfelle trodde vi at vi var klare over hva kantina ville ha svar på og vi trodde at vår problemstilling var riktig så vi tenkte denne utformingen ikke var aktuell.

...

KONKLUSJON
Vi vurderer denne undersøkelsen nyttig og behovsdekkende for kantina. Ut ifra resultatene ga den svar på problemstillingen til en viss grad, men den kan være litt urealistisk siden 25 besvarte den ut ifra 1000 forbruker i kantina. Ut ifra denne statistikken kan vi tolke at det har oppstått feilkilde i undersøkelsen, feilkilden som oppsto var valget av populasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Kald mat i kantina | Markedsundersøkelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.