Immanuel Kants innflytelse på strafferett | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie og filosofi 1
  • 4
  • 11
  • 4025
  • PDF

Immanuel Kants innflytelse på strafferett | Temaoppgave

Dette er en temaoppgave som beskriver hvordan Kants filosofi har hatt innflytelse på dagens strafferett. Den tar for seg Kants filosofiske syn, og hans teori om individuell frihet, som han mente kunne deles opp i indre og ytre frihet. Oppgaven beskriver også begrepet "Positivisme", og relaterer de forskjellige begreper i hans filosofiske syn til lovbrudd og lovbryterens vilje. Sist i oppgaven er en god oppsummering av de forskjellige punktene som ble beskrevet i løpet av teksten.

Innhold

Innledning
Kant om rett
Positivisme
Kants teori om individuell frihet
Lovbrudd og lovbryterens vilje
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Innledning

Det finnes to hovedteorier om menneskeligheten: I følge Hugo Grotius, er mennesket et medlem av det offentlige samfunnet og vil være rundt selv-lignende individer, men det finnes også en annen teori som ble utført av Hobbes. Han hevdet at” Av natur er folk grusomme, grådige og egoistiske. De vil sloss, rane og undertrykke hverandre”. Hvis vi ser inn dypere kan vi se at de to teoriene kan bli kombinert, det kommer an på hvilken retning et menneske ønsker å gå. Samfunnet er et rammeverk av gjensidig fred og gjensidig hat. Det hele er avhengig av om en person føler seg som en del av samfunnet eller at han føler at samfunnet holder ham utenfor. Dette forholdet kommer an på hva slags lover som fungerer i samfunnet. Immanuel Kant har gjort en stor innsats for å forsøke å avsløre innholdet i retten, fordi dette er svært viktig for strafferett. Bare ved å oppfatte hva som er rett generelt, vil vi være i stand til å fordype oss i strafferetten. Derfor først skal vi snakke om rett og senere skal vi gå over til positivisme og liberalisme og hva har dette med strafferett å gjøre og til slutt skal vi konkludere med hva slags innflytelse hadde Kant i strafferett.

Kant om rett

Så hva er egentlig vitenskapen om rett, ifølge Kant? Det er nettopp disse lovene som kan bli opprettet ved bruk av ytre lovgiving, etterforskning av innholdet. Ifølge kant, er kunnskap eller forståelse om rett kjent som ytre rettsanvendelse i enkeltsaker. Kant hadde som mål å finne ut hva som egentlig er” rett” og prøvde derfor å finne noe, som kan bli anerkjent tilsvarende den sanne” rett”. Uten å granske definerte han rett slik:” innbegrepet av de betingelser, hvorunder den enes frie vilje kan forenes med den annens frihet ut fra en allmenn frihetslov” retten setter dermed en grense for den enkeltes handlingsfrihet- i den hensikt å bevare friheten for alle. Retten i denne forstand er tydelig en apriorisk fornuftsinnsikt.
*Priori- den som går foran” på forhånd” som går forut, før sanseerfaring

Kant klarer å skille rett fra andre etiske normer på en klok og unik måte. I samsvar er normene delt i to grupper: tekniske og etiske normer. Tekniske normer er regler som definerer hvordan man skal handle for å oppnå sine mål, hvilket kan være svært forskjellige. De kjennetegnes ved at mennesket kan velge om de vil følge disse normene eller ikke. Etiske normer er designet for å forene folket til felles mål og er i alle tilfeller obligatoriske. Innholdet... Kjøp tilgang for å lese mer

Immanuel Kants innflytelse på strafferett | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.