Identitet: Presset på ungdommen og psykiske problemer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Psykologi 1
  • 5
  • 12
  • 5404
  • PDF

Essay: Identitet: Presset på ungdommen og psykiske problemer

Dette er en oppgave som handler om konstruksjonen av en identitet i ungdomsårene, hva ungdomstiden innebærer, presset som ungdommer opplever og hvorfor så mange unge opplever psykiske problemer.

Oppgaven ser blant annet nærmere på et spørsmål som dette:

"Hvorfor er psykiske problemer hyppigere blant jenter, og hvorfor ser man en økning av psykiske lidelser i akkurat ungdomstiden?"

Innhold

Presset på ungdommen

- Mange valgmuligheter
- Konstruksjon av en identitet
- Helse og livskvalitet
- Stress
- Presentasjonsangst
- Ungdomstiden og selvbildet
- Kilder

Utdrag

Presset på ungdommen

omkring 8% av barn og unge i Norge har en diagnostiserbar psykisk lidelse. Til en hver tid har rundt 15-20% av barn og unge psykiske vansker, med såpass mange symptomer at dette går ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre. Fra 12 årsalderen er to av tre som lider av psykiske lidelser jenter. Men hvorfor er det slikt? Hvorfor er psykiske problemer hyppigere blant jenter, og hvorfor ser man en økning av psykiske lidelser i akkurat ungdomstiden? Dette er noen av spørsmålene jeg skal besvare i denne oppgaven. Jeg skal starte med å definere ungdomstiden, og hva den innebærer, deretter se hvilken aspekter i ungdomstiden som kan fremme psykiske problemer, deretter forklare forskjellen på psykisk lidelse og psykiske plager, også drøfte hvorfor psykiske problemer hyppigere oppstår hos jenter, også skal jeg avslutte oppgaven med hvordan man kan forebygge forskjellige psykiske problemer.

Mange valgmuligheter
Ungdommen nå til dags har i mye større grad enn tidligere ansvaret for å realisere seg selv og mulighetene har i likhet med ansvaret vokst til nesten det uendelige for de fleste. Det vil si at ungdommen må gjøre opp sine egen meninger når det kommer til de essensielle valgene rundt utdanning og livsmål. Dette kan på den ene siden oppleves som en stor frigjørende kilde i og med at man får friheten til å bli hva med man enn vil, men også som en kilde til utrygghet siden redselen for å gjøre feil avgjørelser vil være noe mange føler på i denne perioden,.
...

Konstruksjon av en identitet
Det er i ungdomstiden spørsmålet rundt identitet begynner for alvor. Erik H. Erikson definerte identitet en prosess, hvor identiteten utvikler seg livet ut, altså ikke noe som blir skapt over natten, i tillegg til dette mente han at identitet er noe som skal forene individer med det sosiale.
Han skilte mellom jeg-identitet og sosial-identitet. Jeg identitet går ut på å føle at man er det samme i dag som man var i går, selv om det skjer endringer med oss. Det er en slags biografisk identitet som sikrer oss en kontinuitet gjennom de omskiftningene og endringer som skjer med oss livet ut. Sosial identitet handler om å være samstemt med andre, å tilhøre forskjellige grupper, som etniske, nasjonale, sportslige osv.,...

Helse og livskvalitet
Det moderne mennesket lever i sen hektisk tilværelse med store forventninger om å lykkes på ulike måter- ikke minst gjennom individuelle karrierer. I slike sammenhenger bruker vi ofte begrepene presentasjonsangst og stress. Dette er fenomener som påvirker det enkeltes livskvalitet i stor grad. Før vi går dypere inn på dette skal jeg definere helse. Det finnes mange definisjoner av helse, men jeg velger å bruke denne” A er fullstendig sunn hvis og bare hvis A er i en slik kroppslig og mentalt tilstand at A har muligheter, under gitte standardforhold, til å realiserer alle sine vitale mål” grunnideen i denne helsemodellen er at helse ikke bare må forstås som fravær av sykdom og skade, men at helse også er forening med visse grader av sykdom.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Identitet: Presset på ungdommen og psykiske problemer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.