Grunnleggende psykologi i Psykologi 1 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist All
  • Psykologi 1
  • 5
  • 8
  • 2556
  • PDF

Grunnleggende psykologi i Psykologi 1 | Sammendrag

Dette er et sammendrag av kapittel 1 i læreboken Psykologi 1 av Tonje Fossum Svendsen og Ole Schultz Larsen. Sammendraget gir deg grunnleggende informasjon i forbindelse med faget Psykologi 1. Oppsummeringen forklarer hva psykologi er og gir deg en oversiktlig redegjørelse for de ulike tradisjonene og retningene innen psykologien.

Utdrag

De psykologiske perspektivene:
Humanistisk/eksistensielt
Kognitivt
Biologisk
Psykoanalytisk
Sosialpsykologisk
Behavioristisk

Grunnforskning- Systematisk forskning for å funne ny kunnskap om mennesket
Anvendt psykologi-Områder der man anvender psykologisk grunnforskning i praksis
Positivisme- det som ikke kan måles eller observeres, ikke finnes
Empirisme- All kunnskap stammer fra erfaring
Dualisme- Kropp og sjel er to forskjellige substanser

Hva er psykologi?
Psykologi er en vitenskap som handler om å forstå menneskets mentale prosesser og atferd. Forklarer hvorfor mennesker opplever, føler, tenker og handler som de gjør.

Psykologi har som mål å:
-beskrive atferden til mennesker
-forstå årsakene til denne atferden
-forutsi hvordan mennesker og dyr vil oppføre seg i gitte situasjoner
-påvirke atferden gjennom å påvirke årsakene til atferden
-anvende den psykologiske kunnskapen til det beste for mennesker

psykologiske perspektiver – psykologi er ikke en enhetlig og klart vitenskap. Det er psykologiske perspektiver som ser ulikt på psykologiens mål
den biopsykososiale modellen- den rådende forklaringsmåten i dagens psykologi. Viser en helhet- forholder seg både til den biologiske (den fysiske kroppen) og den psykologiske (det indre sinnet) siden i oss mennesker og det sosiale miljøet vi lever i. (ytre miljø og omgivelser)

Det psykoanalytiske perspektivet
Psykoanalysen-
- den teoretiske retningen som videreførte Platons og Descartes' tanker om at sjelen lever sitt eget liv. Må studere sjelen og menneskets mentale prosesser uavhengig av den fysiske kroppen.
- blant de eldre psykologiske teoriene, men deler kan brukes i dag.
- Grunnlagt av Sigmund Freud (østerrike) på slutten av 1800-tallet. Senere= videreutviklet.
- Ubevissthet ble veldig aktuelt i studiet om å forstå mennesket.

2 viktige grunntanker (fortatt aktuelle) =
ubevisste prosesser= tidlige barndomserfaringer med omsorgspersoner som påvirker den voksenes personlighet og hans/hennes relasjoner til andre mennesker. –det siste spesielt utbredt i Vesten. (skylde på barndommens” traumatiske opplevelser osv.” bruke Freuds begreper som” fortrengt” og” ubevisst”)

Psykodynamiske teorier- nyere tanker som bygger på Freuds psykoanalyse.

Traumatisk-en tilstand som er oppstått av belastende og stressende opplevelser

Freuds personlighetsmodell
Menneskets personlighet (psyke) sammenlignet med et isfjell.
Det man ser er det bevisste. Det man ikke ser er det ubevisste.
Ubevisste= drifter (eks. seksualdrift, aggresjonsdrift) følelser og opplevelser vi fortrenger aka. de som ikke er kulturelt akseptable eller vanskelige å godta.

Ubevisst-påvirker det oss i hverdagen. Kommer til utrykk i drømmer eller psykiske problemer

Personlighetsteori
Freud- 3 deling av personligheten.
Id (det)- fra fødselen- inneholder impulser og driftsstyre sider. Det store ubevisste området i personligheten. Forlanger å bli tilfredsstilt her og nå

Ego-(jeg) utvikles i løpet av barndommen sammen med superego. orientert om den ytre verdenen. Styrt av fornuft og virkelighetsnære vurderinger
Superego(overjeg)- styrer samvittighet, normer og idealer som vi i barndommen først og fremst har overtatt fra foreldrene.

Mellom sidene av personligheten er det ofte konflikter og uenigheter.
Eks. indrekonflikt mellom nytelse og fornuft. Kan kalles i det psykoanalytiske språket for en konflikt mellom id og superego.
Eks: Sjokolade. Id har lyst på sjokolade, påvirker ego til å kjøpe. Men superego spiller inn med fornuft og samvittighet. : usunt, dyrt, mandag.

Utviklingsteori
5 faser i Freuds beskrivelse av menneskes utvikling.
Barndommen- forskjellige sider av personligheten blir utviklet og kommer til syne.= de 3 første fasene. Hver fase har utfordringer som i følge Freud bidrar til å prege personligheten

Den orale fasen
Munnen. Fødsel- ca. 1,5 år.
Freud mente= barnet er utelukket er påvirket av id. Impulsive drifter og lystprinsipp. Atferden = oppnå lyst og unngå ulyst.
Om behovene ikke tilfredsstilles= personligheten= grådig, avhengig og selvopptatt.

Den anale fasen
Endetarmsåpningen. 1,5 år- ca.3 år.
Selvstendighet blir utviklet, ego kommer til syne. Barnet lærer sakte å følge realitetsprinsippet aka utsette behovene sine for å oppnå lyst til et senere tidspunkt... Kjøp tilgang for å lese mer

Grunnleggende psykologi i Psykologi 1 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.