Fridom og demokrati | Kreativ tekst

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 958
  • PDF

Fridom og demokrati | Kreativ tekst

Her finner du en kreativ tekst på nynorsk som handler om frihet og demokrati. Teksten reflekterer omkring demokratiet i Norge. I tillegg blir menneskerettighetene diskutert sammen med ordet frihet. Teksten er skrevet fra en nordmanns synspunkt, og kan hjelpe deg som leser den til å reflektere over disse relevante temaene. I tillegg kan teksten hjelpe som et verktøy til å oppbygge setninger på nynorsk.

Hovedmål eller sidemål

Sidemål

Lærers kommentar

Godt innhald. Reflektert, men bruk gjerne konkrete eksempel!
Du har gjort ein god jobb med språket og det er få ordfeil

Utdrag

Noreg er eit demokrati. Ordet demokrati tyder folkestyre. Folka styrar politikken gjennom å velja politiske parti. Det partiet som får flest stemmar, får flest representantar på Stortinget. På denne måten er det fleirtalet som avgjer. Men eit viktig poeng er at fleirtalet skal respektere meiningane til mindretalet når dei utrettar politikken. I eit demokrati har innbyggjarane visse rettar og fridomar. Menneskerettane gjeld for alle, vi har dei fordi vi er menneskje, ikkje fordi vi bur bestemde stadar, eller tilhøyrar ein bestemd religion eller folkegruppe. Vi seier at menneskerettane er universelle. Menneskerettane seier noko om samanhengen mellom individ og stat. FN har laga ein «lov» som går på menneskerettane, den seier blant anna:
-Alle menneske er fødd frie med same menneskeverd og menneskerettar
-Alle menneske har dei same menneskerettane uavhengig av kjønn, religion, rase, politisk syn og nasjonalitet.
-Alle menneske har rett til fridom og personleg tryggleik. Tortur i alle former er forboden.
-Alle menneske skal ha rettstryggleik
-Alle menneske har rett til å påverka den politiske situasjonen i landa sine gjennom å røyste ved frie val.
I Noreg er store delar av FNs menneskerettar innarbeidd i Noregs lovar.
Når eg tenkjer på fridom så er det moglegheit og evna til å tenkje og avgjera sjølv. At du som... Kjøp tilgang for å lese mer

Fridom og demokrati | Kreativ tekst

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.