Filosofiens syn på kjønn og kjønnsroller | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 6
  • 2031
  • PDF

Filosofiens syn på kjønn og kjønnsroller | Artikkel

Her har du en oppgave i Religion og etikk vedrørende filosofiens syn på kjønn og kjønnsroller. I teksten ses det nærmere på store filosofers tanker rundt temaet. Det redegjøres for Platon, Aristoteles, Immanuel Kant og Simone De Beauvoir sine refleksjoner omkring kjønn. Videre stiller oppgaven spørsmål ved om disse filosofiene har hatt betydning for kjønnsinndelingen i dag, og om det finnes et svar på dagens situasjon.

Lærers kommentar

Kanskje skulle du ha nøyd deg med to filosofer, for det blir ganske overfladisk når du er litt innom så mange. Saklighet og nøytralitet er viktig for en god drøfting. Du må passe deg for enkle, ubegrunnede påstander og pass også at setningene dine er meningsbærende. Drøftingen din blir litt enkel og springende og dette er oppgavens svakhet.

Utdrag

Filosofen Platon sa en gang «Arbeidsdeling må skje etter dyktighet og skikkethet, ikke etter kjønn. Viser en kvinne at hun kan styre et samfunn, så la henne gjøre det. Viser en mann at han bare duger til å vaske tallerkener, så la ham da gjøre det arbeid som naturen har bestemt ham til.». Platon er blant mange oldtidens store tenkere som tok for seg tematikken rundt kjønnsroller. I denne teksten skal jeg se på store filosofers tanker rundt dette temaet som en tidslinje. Har disse filosofiene noe betydning for kjønnsinndelingen i dag, og fins det ett svar på hvorfor ting er blitt som de har blitt?

Platon var den første filosofen vi kan si med full sikkerhet utarbeidet et filosofisk system med viktige teorier. Før han besto filosofien kun av usystematiske avsnitt. Vi vet at han bidro med noe betydningsfullt, i det å dokumentere viktige ideer rundt viktige temaer. Filosofer etter han slapp derfor å ‘' starte på nytt'', men kunne isteden se på tanker som hadde blitt gjort før dem og begrunnelsene for dem. Striden rundt kjønnsroller var ikke ett av Platons mest sentrale filosofiske temaer, men han hadde tanker og meninger rundt det. Han sa blant annet om det skulle bli harmoni i ett samfunn måtte det først bli harmoni mellom samfunnsgrupper, her vil dette si mellom kvinner og menn.

Platon hadde som grunnsyn at kroppen ikke var avgjørende for det indre, og dette hang nok sammen med hans tanker om kjønnsroller som ett tvilsomt påfunn. Til tross for dette har han på ett tidspunkt uttalt seg ganske selvmotsigende, «anleggene fordeler seg på kjønn, og for kvinnen er etter hennes natur. Alle slags beskjeftigelser tilgjengelig, akkurat som for mannen. Men overalt er kvinnen svakere enn mannen». Men overalt er kvinnen svakere enn mannen, sa Platon. Det han kan ha ment med dette var at kvinnen hadde akkurat samme utgangspunkt som menn, intellektuelt sett, men siden mannen som oftest var overlegen fysisk og kroppslig falt det mer naturlig for menn å inneha viktige samfunnsroller. Antageligvis legger han noe av dette i uttalelsen om at arbeidsinndeling må skje etter skikkethet, ikke kjønn. Altså syntes han at kvinner kunne ta på seg overordnede stillinger, men i og med at avgjørende arbeidsoppgaver på den tiden ofte krevde fysisk styrke var det like greit om kvinner holdt seg til barneoppdragelse og husarbeid.
Generelt sett hadde Platon ett positivt kvinnesyn, spesielt om vi tar til ettertanke hvilken tidsalder han lever i. Antikken omtalte kvinnen som den svake og løgnaktige, med grunnlag i det begynner Platon å nærme seg noe kontroversielt.

Jeg mener det er rimelig å si at Platon og nåtidens vestlige samfunn har ett likeartet syn på kjønnsroller... Kjøp tilgang for å lese mer

Filosofiens syn på kjønn og kjønnsroller | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.