Familierett | Heldagsprøve i Rettslære 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 8
  • 2694
  • PDF

Familierett | Heldagsprøve i Rettslære 1

Dette er en besvarelse på en heldagsprøve i Rettslære 1 som handler om familierett. Oppgaven svarer på 7 spørsmål angående familierett. Emner som det blir sett nærmere på er blant annet vergemålsloven, ekteskapsloven og arveloven.

Innhold

Oppg. 1: Sol og foreldrene
Oppg. 2: Vigdis og Ottar
Oppg. 3: Henning og Tone
Oppg. 4: Livsarvingene
Oppg. 5: Lillian og Kåre
Oppg. 6: Arveoppgjør. Odny og Roar
Oppg. 7: Kathrine og Lars

Utdrag

Oppg. 1
Del 1

a) Tvisten mellom Sol og foreldrene reiser spørsmålet om mindreåriges rett til å inngå arbeidsavtaler uten vergens samtykke. Siden Sol er 17-år og mindreårig, må reglene i vergemålsloven legges til grunn for å vurdere spørsmålet, jf. § 2a og § 8, se § 9.

Sol er umyndig, skal hun som hovedregel ha sin verges samtykke hver gang hun skal gjøre en arbeidsavtale, jf. vergemålsloven § 9, se § 8.
For arbeidskontrakter er det imidlertid gjort noen unntak fra hovedregelen i § 10. Etter vergemålsloven § 10 første ledd første punktum kan en mindreårig som har fylt 17 år selv si opp en arbeidsavtale og inngå en ny arbeidsavtale uten å måtte innhente samtykke fra vergen, se § 10 første ledd siste punktum. Etter denne regelen kan en mindreårig som har fylt 15 år si opp en arbeidsavtale og dessuten inngå ny arbeidsavtale uten å innhente samtykke fra sin verge.

Konklusjon: Sol kan si opp arbeidsavtalen uten å innhente foreldrenes samtykke.

b) Sol må jo jobbe ut oppsigelsestiden sin, før hun kan begynne i den nye jobben, jfr. vergemålsloven § 10 (2)

c) Foreldrene kan imidlertid etter vergemålsloven § 10 andre punktum heve enhver arbeidsavtale som den mindreårige har inngått dersom hensynet til den mindreårige krever det. Det betyr at foreldrene kan heve arbeidsavtalen med kiosken hvis de har en saklig grunn for oppsigelsen. I dette tilfellet blir ikke oppsigelsen begrunnet. De har altså ikke en saklig grunn.

Konklusjonen blir at foreldrene ikke kan heve arbeidsavtalen.

Del 2

Tvisten mellom Sol og foreldrene reiser spørsmålet om Sol hadde lov å kjøpe mopeden uten vegenes samtykke, og om Hans kunne selge mopeden uten vergenes samtykke. For å løse denne tvisten på reglene i Vergemålsloven §§ 9 og 12 første ledd legges til grunn for å vurdere spørsmålet.

Mindreårige mangler etter hovedregelen i § 9 evne til å inngå egne avtaler og råde over sine midler. De må ha samtykke fra vergen til å råde over sine midler siden de mangler rettslig disposisjonsevne. Etter hovedregelen kan ikke Sol kjøpe Mopeden fordi hun ikke kan inngå egne avtaler. Heller ikke Hans kan selge mopeden sin, fordi han ikke kan råde over sine midler.

En annen regel som må legges til grunn for å løse denne tvisten er § 12, fordi det er visse unntak for å råde over midler. En mindreårig råder selv over midler som han eller hun har tjent ved eget arbeid eller virksomhet, eller som noen har latt den mindreårige få til egen rådighet, jfr. § 12 første ledd... Kjøp tilgang for å lese mer

Familierett | Heldagsprøve i Rettslære 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.