Erstatningsrett, avtalerett og forvaltningsrett | Rettslære 2 | Høst 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 19
 • 5061
 • PDF

Erstatningsrett, avtalerett og forvaltningsrett | Rettslære 2 | Høst 2016

Rettslære 2 eksamen 2016.

Dette er en eksamensbesvarelse i Rettslære 2 fra høsten 2016. Besvarelsen inneholder svar på 3 oppgaver. Oppgave 1 diskuterer flere rettslige problemstillinger innenfor erstatningsretten, mens oppgave 2 tar for seg en rettstvist hvor det sentrale spørsmål er om det er inngått en bindende avtale eller ikke. Til sist, i oppgave 3, drøftes en sak som reiser flere rettslige problemstillinger innenfor forvaltningsretten.

Utdrag

Oppgave 1
Denne oppgaven reiser flere rettslige problemstillinger innenfor erstatningsretten. De juridiske spørsmålene som oppstår er:
Er Per erstatningsansvarlig for skadene på huset til Rolf Gran?
Er foreldrene til Per erstatningsansvarlig for skadene på huset til Rolf Gran?
Er Ida erstatningsansvarlig for skadene på huset til Rolf Gran?
Er Veibyggeren AS erstatningsansvarlig for skadene på huset til Rolf Gran?

Er Per erstatningsansvarlig for skadene på huset til Rolf Gran
Sakens parter er Per og Rolf Gran.
Det var Per som forårsaket skadene på huset til Rolf Gran ved å kjøre gravemaskinen inn i huset. For at Per skal kunne bli erstatningsanvarlig må de fire kumulative vilkårene for erstatning være oppfylt.

Det første vilkåret er at det må foreligge en årsakssammenheng mellom handlingen Per utførte og skaden som er skjedd. Årsakssammenhengen har sin hjemmel i fast og langvarig rettspraksis. Utgangspunktet for vurderingen er betingelseslæren jf. P-pille dom 2. Spørsmålet blir om den skadevoldende handling er en nødvendig betingelsen for at skaden oppstod.
Det er klart at det faktum at Per satte seg i gravemaskinen og fikk denne til å begynne å kjøre var en nødvendig betingelse for at skaden oppstod. Hadde ikke Per satt seg i gravemaskinen og rørt spakene, ville heller ikke gravemaskinen ha rørt seg.
Vilkåret om årsakssammenheng er dermed oppfylt.

Det neste vilkåret er at skaden må være adekvat, altså påregnelig. Med påregnelighet forstås at skaden er en åpenbar eller logisk konsekvens av handlingen.
En gravemaskin er ganske stor ...

---

Oppgave 2
Sakens parter er Heidi Nilsen og Åse Kristiansen.
Heidi Nilsen hevder at hun står fritt til å selge Gløtten til hvem hun vil etter innholdet i Åses brev 23. Mars, samt at Åses aksept er for sen. Åse avviser dette og fastholder at hun har kjøpt Gløtten.

Rettstvistens sentrale spørsmål er om det er inngått en bindende avtale eller ikke. For å løse de rettsspørsmål oppgaven reiser anvendels avtaleloven (avtl.) av 1918.

Det er Heidi som er tilbyder, ettersom hun sender et brev med et tilbud om salg av Gløtten til Åse. Brevet er datert 07.03.16. I brevet fra Heidi til Åse er det ikke fastsatt en frist, og avtl. § 3 vil derfor komme til anvendelse.
Det følger av avtl. § 3 at dersom det ikke er oppgitt en frist, skal fristen fastsettes slik at man skal regne med normal forsendelsestid for tilbudet, rimelig betenkingstid for mottaker og normal forsendelsestid for aksepten. Hva som regnes som "rimelig tid" jf avtl. § 3 må vurderes konkret.

I vårt tilfelle gjelder avtalen salg av eiendom til kr 6 400 000. Det gjelder store verdier, og dette tilsier at betenkingstiden må være lengre enn ved enklere avtaler.
Heidi mottar et brev fra Åse datert 23.03.16, ...

---

Oppgave 3
Denne saken reiser en rekke rettslige problemstillinger innenfor forvaltningsretten.
De juridiske spørsmålene som oppstår er:
Hvem er parter i saken/hvem har adgang til å klage på avgjørelsen?
Er rektor Ottar Wang inhabil?
Er lektor Bergh inhabil?
Foreligger det saksbehandlingsfeil?
Konsekvenser av eventuelle saksbehandlingsfeil

Hvem er parter i saken/hvem har adgang til å klage på avgjørelsen?
Forvaltningsloven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer jf. Fvl. § 1. Av § 1 følger det at med forvaltningsorganer menes et hvert organ for stat eller kommune. Det fremgår av oppgaveteksten at skolen drives av fylkeskommunen, og det er skolen som utøver forvaltningsvirksomhet i dette tilfellet. Det er dermed klart at forvaltningsloven... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatningsrett, avtalerett og forvaltningsrett | Rettslære 2 | Høst 2016

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 19.12.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin tekst!