Erstatningsplikt ved personskade | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 4
  • 1539
  • PDF

Erstatningsplikt ved personskade | Caserapport

Dette er en caserapport tilhørende faget Rettslære 2 vedrørende erstatningsrett. Nærmere bestemt dreier casen seg om erstatningsplikt ved personskade. Tvisten oppgaven tar for seg er hvorvidt noen er ansvarlige for skadene Jens pådro seg etter en skyteepisode. For å ta stilling til rettsspørsmålene anvendes Skadeerstatningsloven av 13. juni 1969.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg bestemme hvorvidt noen personer er ansvarlige for skadene Jens pådro seg etter en skytepisode. For å ta stilling til rettsspørsmålene oppgaven reiser skal jeg anvende Skadeerstatningsloven av 13. juni 1969.

Motpartene i saken er Knut Blom og hans sønn som er skadevolder, Ola Blom, vennen til Ola, Nils, og Jens, som er den skadelidte.
For å bestemme om en person skal bli erstatningspliktig, benytter vi oss av fire ulovfestede krav som har kommet fram gjennom rettspraksis. Disse er kumulative, det vil si at alle fire kravene må være oppfylt for at en person skal kunne dømmes erstatningsansvarlig. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag eller skyld (culpa)-ansvaret. For å oppfylle dette kravet må det foreligge lovhjemmel enten gjennom ulovfestet eller lovfestet rett som en person kan dømmes etter. I tillegg må det foreligge en årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen eller unnlatende handlingen og selve skaden som oppstår. Det må også være påregnelig eller sannsynlig at skaden oppsto som følge av akkurat den skadevoldende handlingen, og til slutt må det som hovedregel finnes et økonomisk tap.

Vi kan begynne med skadevolderen, Ola Blom. En dag finner han har oppbevart en luftpistol i sin fars skrivebordsskuff på hjemmekontoret hans. Sammen med våpenet ligger også ammunisjon. Ola og vennen til Nils drar sammen ned til et jorde, og begynner å bruke våpenet. De begynner med nokså uskyldig lek, og skyter på blikkbokser, trær osv. Senere ser de to gutter, og får lyst til å tøyse med dem. De starter med å «avhøre» dem, før Ola bestemmer seg for at de to guttene skal «henrettes». Ola skyter den ene gutten, Jens, i øyet. Han hevder dog at det ikke var med vilje å treffe. For å bestemme om barn og ungdom under 18 år skal bli erstatningsansvarlige, benytter vi oss av det subjektive, lovfestede ansvaret i skl. § 1-1. I bestemmelsen stilles det visse krav, nemlig at personen under 18 år må ha voldt skaden enten forsettlig eller uaktsomt, og vi må også foreta en rimelighetsvurdering som baserer seg på en vurdering av barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatningsplikt ved personskade | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.